UJI
 • UJI
 • Nivell C1 Advanced

Nivell C1 Advanced

Última modificació: 15/02/2017 | Font: SLT

Objectius generals de nivell

Els aprenents d’aquest nivell han de ser conscients de la relació que existeix entre la llengua, la cultura que l’envolta i la importància dels registres. Han de desenvolupar l’afició a llegir tot tipus de textos: general i de ficció. Han de ser capaços d’adaptar l’ús de la llengua a un ampli ventall de situacions socials, i expressar opinió i interactuar mitjançant textos orals i escrits reconeixent i fent un ús adient dels registres. Les persones que superen aquest nivell estan preparats per ocupar llocs de responsabilitat en el món del treball o per accedir a un curs universitari, entre d’altres possibilitats. L’aprenentatge autònom en aquest nivell ha de ser un procés totalment assumit i suficientment interioritzat tant per part de l’aprenent com del professorat per tal d’assolir competències que estableixen els objectius. Aprendre una llengua estrangera és un procés individual i cada aprenent progressa de forma distinta i a ritme diferent; aquest procés suposa, a més, una progressió que inclou tant l’aspecte horitzontal com el vertical. El primer es refereix a l’increment dels continguts i el segon inclou l’ampliació dels àmbits i situacions comunicatives en els quals l’alumne haurà d’utilitzar l'idioma. Els nivells superiors de competència (C1 i C2 del marc) ofereixen possibilitats d’aprenentatge que potencien al màxim les oportunitats laborals i de desenvolupament personal de l’aprenent.

Els principis conceptuals i lingüístics d’aquests nivells suposen:

· La millora de l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de la llengua.

· La competència comunicativa lingüística i els sistemes d’adquisició i valoració d’aquesta competència.

· L’aprenent ha de tenir responsabilitat sobre el propi aprenentatge, la qual cosa implica fer servir totes les estratègies i mitjans al seu abast per tal d’assolir els objectius.

Objectius específics del nivell C1

Comprensió lectora

a) Comprendre textos extensos i complexos de caràcter literari o no literari, i apreciar-ne les diferències d’estil, sempre que l’aprenent tinga oportunitat de tornar a llegir les seccions més complexes.

b) Comprendre articles especialitzats i instruccions tècniques extenses, encara que no tinguen relació amb el camp d’especialitat de l’aprenent, identificant-ne els detalls, i les actituds i opinions explícites i implícites, sempre que es dispose de temps suficient per a tornar a llegir les seccions que presentin dificultat.

c) Comprendre textos literaris contemporanis sense esforç i mostrar-ne una comprensió no només de la trama argumental sinó també dels significats, idees i connexions implícites.

d) Comprendre, amb l’ajut ocasional d’un diccionari, qualsevol tipus de correspondència.

e) Recollir, desprès d’una lectura ràpida, la informació necessària continguda en un ampli ventall d’escrits amb l’objectiu de formar una opinió fiable sobre la rellevància o utilitat d’aquesta informació.

Expressió escrita

a) Expressar-se de forma extensa mitjançant textos clars i ben estructurats, destacant les idees principals i ampliant-les, defensant el punt de vista propi amb idees complementàries, motius i exemples adients i finalitzar amb una conclusió apropiada.

b) Escriure cartes de diversos tipus i propòsits: sol·licituds i lliurament d’informació; sol·licituds de treball, queixes, disculpes, consells, etc.

c) Escriure sobre temes complexos cartes, assajos o informes, etc, i destacar-ne els aspectes més importants.

d) Expressar-se amb claredat i precisió en la correspondència personal, fent servir l’idioma de manera flexible i eficaç, incloent-hi el llenguatge emocional, al·lusiu i humorístic, encara que l’ús d’aquest llenguatge no siga sempre totalment adequat des del punt de vista social.

e) Seleccionar l’estil i el registre apropiat en funció del lector al qual s’adrecen els textos. L’aprenent d’aquest nivell haurà de mantenir de manera consistent un alt grau de correcció gramatical; els errors encara són presents, emperò han de ser escassos, difícils de detectar i generalment l’aprenent ha de ser capaç de corregir-los quan es produeixen. El Nivell C1 suposa que l’aprenent ha d’expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense esforç evident. Només un tema conceptualment difícil pot obstaculitzar la fluïdesa natural del discurs.

Comprensió auditiva

a) Comprendre discursos extensos lingüística i conceptualment complexos, fins i tot si les condicions acústiques no són del tot favorables, encara que els textos no estiguen clarament estructurats i que les relacions entre les parts del discurs només siguen implícites. Aquests discursos poden referir-se a temes que no formin part del camp d’especialització de l’aprenent, encara que, a vegades, s’hagen de confirmar certs detalls, sobretot si l’accent no és familiar. Els textos inclouran les diverses varietats estàndard de la llengua i podran estar articulats a velocitat normal o ràpida.

b) Comprendre programes de televisió i pel·lícules sense esforç, tenint en compte que els arguments molt complexos i detallats poden encara presentar alguns problemes.

c) Comprendre sense esforç interaccions socials en forma de debat públic i/o discussió en grup sobre temes abstractes, complexos i poc familiars.

d) Fer servir les claus contextuals, gramaticals i lèxiques per inferir actituds, estats d’ànim, intencions i relacions entre els interlocutors, per a poder anticipar el desenvolupament del discurs.

e) Reconèixer un ampli ventall d’expressions idiomàtiques i col·loquials i apreciar-ne els canvis de registre que es puguen produir.

Expressió oral i interacció

Producció oral:

a) Fer descripcions i presentacions i produir textos narratius o monòlegs ben detallats sobre temes complexos, integrant-hi subtemes, desenvolupant punts específics i donant forma final al discurs amb una conclusió apropiada.

b) En adreçar-se a una audiència, expandir i elaborar punts explicatius o donar explicacions prou extenses incloent els exemples adients per donar suport al discurs. L’aprenent ha de saber respondre a les intervencions de l’audiència de forma espontània i gairebé sense esforç. Quan siga necessari ha de poder respondre a preguntes inesperades o desviar-se del tema de forma espontània i natural, a més de mostrar capacitat d’enfrontar-se a les crítiques sense ofendre als interlocutors.

Interacció:

a) Escollir una expressió adequada entre un repertori a l’abast de funcions del discurs per a introduir els comentaris propis amb la finalitat de prendre la paraula, mantenir-la i relacionar amb habilitat les pròpies intervencions amb les dels altres interlocutors.

b) Expressar-se espontàniament i amb fluïdesa, sense haver de cercar les paraules de manera que resti fluïdesa al discurs, mostrant un bon domini d’un ampli repertori lèxic, substituint de forma eficaç els possibles buits o deficiències de comunicació amb circumloquis. Només quan l’aprenent ha d’enfrontar-se a una situació comunicativa en la qual el tema és conceptualment molt complex es pot produir un discurs menys natural i fluid.

c) Utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç amb finalitats socials i professionals, adequant l’aportació pròpia a les dels altres interlocutors, fent ús de les convencions lingüístiques i paralingüístiques adients.

d) Formular, de manera precisa, idees i opinions i demanar aclariment dels detalls que necessiten confirmar-se, sobretot si l’accent resulta poc familiar.

e) Mantenir un torn extens en una conversació informal i participar en intercanvis sobre temes abstractes o culturals amb un bon grau de fluïdesa i un ampli ventall d’expressions.

f) Presentar descripcions clares i detallades sobre temes complexos que poden incloure subtemes, i desenvolupar alguns punts concrets per a arribar a una conclusió apropiada. g) Seguir i participar en converses i discussions informals en grup en les quals es tractin temes abstractes, complexos i, fins i tot, poc familiars.

h) Seguir i participar en discussions i reunions formals, fins i tot sobre temes abstractes i poc familiars, sent capaç de presentar un argument sòlid de manera convincent, respondre a preguntes i comentaris i respondre als arguments contraris de manera fluida, espontània i apropiada. Si es produeix una dificultat, es resoldrà mitjançant una reformulació o una pregunta sol·licitant més detall o informació i fent servir les estratègies de compensació de manera adient.

i) Expressar desacord o crítica sense causar en els interlocutors molèsties o incomoditats produïdes per l’ús de convencions socioculturals no adients.

j) Participar plenament en entrevistes, com a entrevistat o entrevistador, mostrant la capacitat de desenvolupar el tema amb fluïdesa, sense fer ús d’un guió escrit i sent capaç de dirigir la interacció, incorporant al discurs les preguntes de terceres persones.

CONTINGUTS MORFOSINTÀCTICS

1. L’ORACIÓ SIMPLE. Consolidació i ampliació de nivells anteriors

1.1.      Tipus d’oració, els elements constitutius i la seva posició.

1.1.1. Oració declarativa.

Formes el·líptiques con  Whoever; Whenever; Wherever. I’ll meet you at the station or at the cinema. Wherever!

Omissió  del subjecte i el verb : Weird, that guy!

Posició dels elements.

1.1.2. Oració interrogativa.

Interrogatives retòriques: Whose business is it anyway? Why worry if we’ll all be dead by then anyway?

Interrogatives parcials: So what?

Question tags amb modal verb:  You’ll make a nice meal when they come to stay, won’t you?

Revisió i consolidació de: Question tags; affirmative and negative question tags.

Omissió del subjecte / V (Aux): Ready? You off?

Disjuntives: Is he coming or going?

1.1.3. Oració exclamativa. Consolidació i ampliació de nivells anteriors

1.1.4. Oració imperativa.

Auxiliar emfàtic: Do drop in if you are in the area!

Formes el·líptiques: Enjoy!; Beats me!

Amb inversió (Fronting): Up the stairs you go!

2. L’ORACIÓ COMPOSTA.

Expressió de relacions lògiques: consolidació i ampliació.

2.1. Oracions de:

- Coordinació: Amb i sense inversió: 

not only...(but): Not only do I totally disagree with your argument,(but) I believe it is fundamentally flawed;  neither ... nor: I neither spoke to Susan nor did I telephone her; etc. What is more;  Apart from this; etc

- Concessió: much as; apart from; except that; whereas; whilst; yet; etc

- Oposició: Despite this; By contrast; etc.

- Comparació: The more years go by, the more forgiving  history is with tyrants.

- Causa i resultat: otherwise; considering; in view of the fact that; seeing as/that; since; etc.

Expressions amb participi: Having travelled extensively in Africa, she was able to give us a lot of advice for our holiday; Being an only child made her even more determined to have several children herself.

- Finalitat: Vegeu nivells anteriors.

- Condició: as long as; etc..

 Frases condicionals de tipus hipotètiques  i mixtes: You might not be in so much trouble if you’d thought before drinking and driving; If I were you, I’d have reported the whole matter to the police; Had we checked the map before leaving home, we wouldn’t be lost now; etc.

Frases condicionals amb inversió: Had it not been for my dog, I’d have been rather lonely; Should the drought continue, many people will be forced to stop watering their gardens;etc.

2.2. El·lipsis i substitució.

2.2.1. El·lipsis:

I’d do it myself if I could; She said she’d phone, but she hasn’t; Can you turn the heating on? I already have; I don’t eat much cheese but I used to; He wasn’t sent to prison, but he should have been; etc.

2.2.2. Substitució:

Are you free on Friday? If so, perhaps we could go to the cinema? If not, how about Saturday?

2.3. Relacions temporals.

after which;  at which (point); by that time; from that time on; in the meantime; whenever; etc..

Amb inversió: hardly .... when: Hardly had we begun to dig when we were told we had to stop immediately;  no sooner .... than: No sooner had the director begun to film the scene than the actress fell to the floor as a result of the heat on the set.

Estructures emfàtiques especials:

Fronting and cleft sentences: All we ever do is watch TV and listen to my father talk about politics; ....what he did was to build himself a little nest of leaves and branches.....;  Daylight robbery, that’s what I call it; Something you should never do in an interview is to chew gum; etc.

2.4. Inversió en oracions amb adverbis negatius o restrictius:

Not a sound did she make as she crawled through the window; Never in my life have I met anyone who is so annoying; Not since I was a child  have I enjoyed myself so much; etc.

2.5. L’estil indirecte.

- Canvis en verbs modals i semi-modals: “You must do what the referee tells you” said the trainer/  The trainer told us that we had to do what the referee said.

- Revisió i consolidació de amb verbs enunciatius en un registre formal: The managing director conceded that the members of our department had done a very good job.

3. EL SINTAGMA NOMINAL.

3.1. Nucli. Consolidació i ampliació de nivells anteriors.

3.1.1. Substantiu.

3.1.2. Gènere.

3.1.3. Número.

Consolidació del concepte de noms comptables i incomptables.

Noms incomptables que sempre tenen la forma plural: arms; binoculars; cattle; clothes; earnings; glasses; jeans; pyjamas; congratulations; etc.

Noms singulars que acaben en “s”: diabetes, news, physics, politics, etc.

3.1.4. Cas. Vegeu nivells anteriors.

3.1.5. Pronoms. Consolidació de nivells anteriors.

- Cleft sentences amb it: It’s his hard-faced lying that I can’t stand.

- Recíprocs.

- Indefinits: whoever; whatever ; wherever; however; whichever.

- Demostratius.          

- Reflexius.

- Possessius.

3.2. Modificació del nucli. Consolidació i ampliació de nivells anteriors

Mitjançant:

- Els determinants.

- Els articles.

- Quantificadors:

Els que només es fan servir amb noms comptables: a number of; neither; the entire; the whole; etc.

Els que només es fan servir amb noms incomptables: an amount of; a great deal of; much of the; only a little of; etc.

- Sufixos per formar noms a partir de verbs i adjectius: notorious / notoriety; expose / exposure;(dis)close / (dis)closure;  intimate / intimacy;(un) familiar /(un)familiarity;etc.

 - Prefixos negatius d’ús freqüent: immaturity; inviolability; deforestation; unpopularity; etc.

- SN: All those implicated in the scandal; etc.

- SAdj posposat: somewhere more salubrious; the question raised in parliament, etc.

- SV : The trials being carried out by the pharmaceutical company; the number to call; etc.

- SAdv: several chores upstairs and downstairs; etc.

- SPrep sense modificació: Our team is now 25 points up.

4. EL SINTAGMA ADJECTIU. Consolidació i ampliació de nivells anteriors.

4.1. Nucli

4.1.1. Classes.

- D’ús lexicalitzat (Collocations): a burning ambition; an outstanding achievement; a heated argument, etc.

- Atributiu.

- Predicatiu.

4.1.2. Grau.

- Afixos més comuns: overfed; overindulged;etc.

- Ús del comparatiu. : Platinum is twice as expensive as gold; silver is less than half as expensive as gold.

- Ús del superlatiu. Vegeu nivells anteriors.

4.2. Modificació del nucli mitjançant:

-  Gradable and non-gradable adverbs: perfectly; highly; fully; wholly; entirely; totally etc.

- Frase completiva: I’m not sure of where he is; I don’t know whether to phone her; etc.

- Prefixos comuns: biweekly; decongestant; reuseable;etc.

- Revisió i consolidació dels prefixos negatius més comuns: illiterate; disruptive;etc.

- Oracions de relatiu: defining and non-defining.

- Oracions reduïdes:  The evidence presented in court suggested the man was guilty;

Frozen to the bone, we struggled home through the wind.

5. EL SINTAGMA VERBAL.

5.1. Nucli. Verb.

5.1.1. Classes:

- Transitiu / no transitiu.

- Ditransitiu.

Ampliació i consolidació del nivell avançat.

- Verb patterns.

- Verbs lèxics (phrasal verbs).

 5.1.2. Temps verbals.

Aprofundiment i consolidació dels temps verbals estudiats en nivells anteriors.

- Expressió del present.

- Expressió del passat: casos que presenten dificultats especials:

It’s years since I rode / have ridden a bike.

When I was a teenager I used to know / knew the words to all the Beatles songs.

I’d  like to have travelled more when I was in my twenties. I’d have liked to travel more when I was in my twenties.

After she’d done it,/ After having done it / After doing it once,  she wanted to do it again.

- Expressió del futur. Consolidació de nivells anteriors.

- Futur amb construccions alternatives: He is bound to win the race;  The Inspectors are to arrive at the school some time this afternoon.

- El mode subjunctiu: It’s high time we left; He acts as if he were in charge; Were I to need your help...,  etc.

- Preparatory “it” darrera verbs find, think, consider: I consider it a miracle that they are still together; I found it amazing that you were here on time; etc

5.1.3.  Aspecte: Consolidació i ampliació de nivells anteriors.

- Duratiu.

- Habitual.

- Incoatiu.

- Iteratiu.

- Verbs amb significat dinàmic i d’estat.

Verbs de percepció:

 The soup smelled delicious; I was smelling the soup when I burned my nose; The life guards were sounding the alarm;The alarm bell sounds particularly unpleasant.

Verbs de comunicació: agree, deny, etc

Verbs de possessió: belong, concern, involve, etc.

Verbs de emocions: adore, appeal, despise, etc

Verbs de pensament: consider, doubt, etc.

5.1.4. Modalitat: verbs modals. Consolidació i ampliació de nivells anteriors.

May, could ,might per expressar:

Possibilitat present: Put the telly on, there might / may / could be something good on.

Possibilitat futura: I might / may/ could be home a bit late tonight. I’ve got a meeting at five

Possibilitat passada: I do hope they are OK. They may/ might / could have had an accident.

Possibilitat passada que no es va produir: I wish you’d drive more carefully. You might / could have had an accident back there.

Expressió de molèstia: You might / could at least help/ have helped me!

Expressió de concessió: She may not be stunningly beautiful, but she’s a very talented actress.

Expressió de manca d’entusiasme: There’s nothing on the telly, we might/may as well go to bed.

La expressió de possibilitat futura amb expressions alternatives:

There’s a strong / real possibility that you could lose your job.

They have every / a good/ little / no chance of winning.

There’s an outside/ a slight / a fair / remote chance that we’ll arrive on time for the meeting.

 

5.1.5. Veu passiva i activa.

- Veu passiva:

Having been introduced in 1988, the Road Traffic Act regulates all vehicle use on UK roads.

- Causatives: Did you get Jack to drive you all the way to Leeds? Don’t worry, we’ll soon have your car running again!

Causatives actives / passives: We made him hand the money over/ He was made to hand the money over.

6. EL SINTAGMA ADVERBIAL. Consolidació i ampliació de nivells anteriors.

6.1. Nucli. Adverbi i locucions adverbials.

6.1.1. Classes:

- Collocationseg: sleep ... badly; fitfully; heavily; lightly; peacefully; rough; soundly; well, etc

- Restrictius.

- Actitudinals.

- Discursius.

6.1.2. Grau.

- Positiu / relatiu: pretty quickly; somewhat worse; fairly cheaply; fast enough; etc.

6.2.  Modificació del nucli. Vegeu nivell avançat.

6.3. Posició dels elements del sintagma:

- Posició relativa dels elements en cadenes d’adverbis i locucions de manera, lloc i temps.

7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL. Consolidació i ampliació de nivells anteriors.

7.1. Preposició i locucions preposicionals

on / for / sale; to be of interest to; without doubt; in the left-hand corner; in danger of + -ing; with the intention of + ing, etc.

7.2. Modificació del nucli. (Vegeu nivells anteriors).

7.3. Posició dels elements del sintagma. (Vegeu nivells anteriors).

7.4. Funcions sintàctiques del sintagma preposicional: Subjecte, Comp. Agent, predicatiu, atribut, CN i CC.

7.5. Preposition dependent adjectives. Vegeu nivell avançat.

7.6. Preposition dependent verbs:

apply for; believe in; blame somebody for  something ; complain to somebody about something; cover up for somebody; depend on; insist on; succeed in; take advanatge of; etc

CONTINGUTS ORTOGRÀFICS.

1. Consolidació de les normes d’ús de les signes de puntuació.

2. Consolidació de les normes ortogràfiques i casos especials:

importance, insistence, appearance, tolerance, referring, limiting, targeting, forbidding, etc.

3. Homófons.

4. Homògrafs: Kate and Sophie have had a huge row; It was all about Kate learning to row a boat.

CONTINGUTS FONÈTICS I FONOLÒGICS. Consolidació i ampliació de nivells anteriors

Connected speech:

Assimilation: prescribed treatment; etc.

Elision: particulary /t/ and /d/:  Christmas; dustbin; must be; there could be; etc

Linking and word boundaries: new display / nudist play; I scream / ice cream: an aim / a name; etc.

Intrusion of non-present sounds: that’s the idea/r/ of it; far /r/away; they /j/are; blue/w/ink; etc.

Stress, energy, duration, pitch and prominence

- Word stress: polysyllabic words; words with affixes; etc.

- Stress- timed rhythm: stressed and unstressed syllables in sequence: extraordinary; internationally; anti-establishment; computerization; etc.

- Primary and secondary stress: double-stressed words

Intonation

- Tone units: Students who had studied the language (Or )thoroughly enjoyed the play.

- Falling, rising and level intonation.

- Using intonation to express emotion: excitement, surprise, reserve, etc.

- Using intonation to mark theme and rheme.

- Chunking to aid memorization: eg: telephone numbers: double o / four four/ six four eight / two seven double five

- Intonational turn-taking cues: high / low pitch.

- Social roles indicated by intonation: rising / falling intonation; tone units

CONTINGUTS TEMÀTICS

El tipus de textos que l’aprenent haurà de tractar quedarà determinat pel tipus d’activitat comunicativa. El mitjà utilitzat (telèfon, ràdio, àudio, ordinador, manuscrits, etc.) influirà en el procés de producció i recepció.

S’indiquen les següents àrees:

 1. Perspectiva social de l’habitatge: l’evolució de les ciutats: present i passat; trasllats de domicili, desplaçaments forçosos; llocs de residència, intercanvi de cases, tipus d’habitatges més sol·licitats, suburbis; condicions d’habitabilitat dels habitatges, dificultats d’accés a un habitatge; habitatges protegits; habitatges sense condicions d’habitabilitat; els  esquàters; procés de llogar, comprar i vendre un habitatge.
 2. Llei, crim i delicte: delictes comuns, ofenses i crims; denunciar un delicte; càstigs; cadena perpètua, la pena de mort; la responsabilitat criminal; etc. Processos legals: arrest, detenció, judicis, sentències, apel·lacions; la vida a les  presons, la rehabilitació i la reinserció social; la seguretat ciutadana, etc.
 1. Serveis per a la ciutadania: serveis de salut; serveis socials;  serveis d’urgències; assistència social; l’ús de serveis públics; recursos culturals: biblioteques, parcs, centres socials; societats civils i ONG, gestions i negociacions amb les diverses entitats; procediments bancaris, sol·licitar un préstec o  hipoteca; targetes de crèdit i dèbit, gestionar préstecs bancaris; la immigració, actituds i comportaments de les comunitats d’escollida;  processos per a obtenir la nacionalitat; tramitacions i informes d’accidents, etc.
 1. Esdeveniments i personatges destacats: coneixements bàsics sobre els governs (parlaments i senats), les funcions de les institucions governamentals més representatives; personatges de la història, la literatura, la política, etc; les guerres mundials; el colonialisme; la formació de la llengua; el  sufragi universal; les dones i el vot; la gent jove i el vot; etc.
 1. La família i les diverses organitzacions familiars: matrimoni; divorci; violència domèstica; segones núpcies; famílies d’acollida; adopció; l’educació dels infants, els matrimonis interculturals; els rituals referits al naixement, al matrimoni i a la mort; la monogàmia i la poligàmia, etc.
 1. El món del treball: Satisfacció en el lloc de treball; igualtat; acomiadament del treball: implicacions; intimidació  i assetjament en el treball; normes internes de les empreses; descripció de diferents llocs de treball; problemes relacionats amb el treball, els procediments d’entrevista i selecció en el treball; els currículums personals; els canvis de professió; entrenament i estratègies per sol·licitar un lloc de treball; la immigració i el treball, treballar a altres països; les qualificacions acadèmiques; les necessitats educatives enfocades a l’obtenció d’un treball, etc
 2. L’educació: l’ensenyament primari, secundari i universitari; la formació professional; la formació permanent, estudis; escoles i aules; educació d’adults; formalitzar documentació; processos administratius; l’organització dels sistemes educatius a diversos països. L’educació laica i l’educació religiosa, etc.
 3. El medi ambient: el trànsit; el trànsit excessiu, la contaminació; els canvis climàtics; l’efecte hivernacle; el concepte de sostenibilitat; tractament de residus; temes relacionats amb el consumisme; els excessos en l’alimentació i el vestir. Els  assajos i la recerca sobre el medi ambient. Contribucions personals a la sostenibilitat mediambiental (la petjada ecològica). Les energies renovables, etc.
 4. La salut física i mental: La cultura de la nutrició; la interpretació de la informació nutritiva dels aliments; la relació entre el menjar i la bona salut; visites al metge; la  interpretació de la informació sobre una malaltia; les prescripcions mèdiques; malalties comunes més freqüents i els seus símptomes, etc.
 1. Oci i cultura: el cinema; la música i el teatre; l’esport; la televisió; les ressenyes de pel·lícules; les formes alternatives de passar les hores d’oci; les tradicions més arrelades, les festes; les vacances i els viatges com a mitjans per a descobrir i contrastar les diferents cultures; cultura popular, expressions i refranys, ironia i humor, etc.
 1. La publicitat i el consumisme: maneres alternatives d’adquirir productes; Internet i els seus avantatges i desavantatges; la globalització; conseqüències ambientals del consum excessiu: protecció dels consumidors; drets dels consumidors; reclamacions  formals; les garanties dels productes, la publicació d’anuncis; la publicitat enganyosa, etc.
 1. Ciència i tecnologia:  els materials, equips i mecanismes de seguretat; la recerca, els avanços mèdics i tecnològics; la manipulació genètica i les seves implicacions ètiques; possibles usos delictius i criminals de les noves tecnologies, etc.      

      13. La natura i el món animal: El comportament animal i humà; la nostra relació amb els animals; les espècies de flora i fauna en                vies d’extinció; la construcció de parcs zoològics i parcs nacionals; el conflicte entre els animals salvatges i la població humana,              etc.

 1. La seguretat i el perill del món que ens envolta. Les catàstrofes naturals i les catàstrofes provocades. La seguretat ciutadana. Els conflictes bèl·lics en el món actual. El terrorisme. Les oscil·lacions del sistema econòmic, etc.

Les habilitats que han d’assolir els alumnes de C1 han de tenir en compte las àrees que tenen més demanda:

- El món social i turístic:

· Mantenir conversacions de caràcter informal durant un període de temps extens i poder tractar i discutir sobre temes abstractes o culturals amb un bon grau de fluïdesa i ventall d’expressions.

· Entendre opinions o arguments complexos com els que s’expressen a la premsa i publicacions de qualitat.

· Escriure cartes sobre la majoria de temes. Les dificultats en llegir qualsevol text han de quedar reduïdes al nivell lèxic.

- El món del treball:

· Contribuir i participar amb efectivitat a les reunions i seminaris de la pròpia àrea de treball i presentar arguments a favor i en contra de qualsevol tema.

· Comprendre la correspondència expressada en llenguatge no estàndard.

· Poder participar i manejar una àmplia gamma de situacions rutinàries i no rutinàries en les quals es requereixen serveis professionals per part de companys de treball o contactes externs.

- El món acadèmic:

· Poder seguir i participar en discussions de contingut abstracte, com ara el balanç de vàries alternatives, o estudiar les conclusions d’un tema per tal d’arribar a un acord.

· Llegir amb la rapidesa suficient que permeta afrontar les demandes d’un curs acadèmic.

· Escriure assajos que mostren una capacitat evident de comunicació i que no produeixen gaire dificultat d’enteniment per al lector.

Avaluació

a. Descripció de la prova

La prova consta de les següents parts:

ÀREA DE COMPRENSIÓ

Comprensió oral. En aquesta part, els examinands han de solucionar tasques sobre un mínim de dos textos orals de registres diferents. Les tasques poden ser del tipus marcar si les afirmacions són vertaderes o falses, de resposta múltiple o respondre preguntes de forma senzilla sobre els textos.

Comprensió escrita. Consisteix en un mínim de dos textos o fragments escrits de registres diferents. Les tasques a realitzar poden tractar sobre aspectes gramaticals, lèxics, microhabilitats lectores, etc. Els exercicis poden ser de resposta múltiple, transferència d'informació, ordenació d'informació, relacionar elements, etc.

EXPRESSIÓ ESCRITA

Els examinands han de redactar un text curt a triar entre dos, com ara un missatge electrònic, una nota curta, una postal, etc.; i un text més llarg a triar entre dos de tipologia narrativa, discursiva, descriptiva o informativa depenent del nivell.

CONEIXEMENTS GRAMATICALS I LÈXICS

Els examinands han de demostrar els coneixements sobre vocabulari i estructures bàsiques. Els aspectes gramaticals es poden avaluar en exercicis de producció específics (completar un text amb espais, etc.)

EXPRESSIÓ ORAL

Consisteix en un mínim de dues activitats de contingut i enfocament diferent (exposició sobre un tema i mantindre una conversa amb dos examinadors).

b. Criteris d’avaluació

ÀREA DE COMPRENSIÓ (40 punts)

Comprensió oral. Es donarà un punt per cada resposta correcta. Les respostes incorrectes o no contestades no resten.

Comprensió escrita. Es donarà un punt per cada resposta correcta. Les respostes incorrectes o no contestades no resten.

EXPRESSIÓ ESCRITA (20 punts)

Les tasques d’aquesta prova s’avaluaran d’acord amb els següents criteris:

Adequació. L’ajustament al format requerit; l’adequació al registre en funció del destinatari, propòsit i situació; la rellevància del contingut i el compliment de la tasca.
Cohesió i coherència. L’organització de la informació i de les idees; l’ús de connectors discursius, d’altres mecanismes d’interconnexió i dels signes de puntuació.
Riquesa. La varietat i precisió referent al contingut, estructures i lèxic.
Correcció. L’ús gramatical, sintàctic i lèxic correctes.

CONEIXEMENTS GRAMATICALS I LÈXICS (20 punts)

Es donarà un punt per cada resposta correcta. Les respostes incorrectes o no contestades no resten.

EXPRESSIÓ ORAL (20 punts)

En les dos parts de la prova oral s’avaluarà:

Adequació. Es refereix al compliment de la tasca: si la informació està relacionada amb el tema i la tasca i si segueix les pautes i/o punts que conformen la dita tasca, respectant els temps d’intervenció establits en les instruccions i l’extensió s’ajusta la que es requereix. En la fase d’interacció, el candidat demostra si sap iniciar, mantindre o acabar una conversació o demanar aclariments quan no entén.
Coherència i cohesió. Es refereix a l’organització de la informació i de les idees de manera lògica perquè el discurs siga fàcilment comprensible.
Fluïdesa. Es refereix a la capacitat d’expressar-se amb un ritme prou regular per a no interrompre la comunicació amb vacil•lacions o pauses excessives o massa llargues per al nivell.
Riquesa. Es refereix a la varietat i precisió del vocabulari i les estructures utilitzades en la mesura que la situació comunicativa ho demane i el nivell de competència ho permeta.
Correcció. Es refereix a l’ús correcte gramatical, sintàctic, lèxic i de pronunciació.

Per superar aquesta prova i obtenir el certificat d’APTE, cal obtenir un 50% en cada àrea i un 60% del total de la prova.

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia