UJI
  • UJI
  • Nivell A2 Upper Elementary

Nivell A2 Upper Elementary

Última modificació: 25/07/2014 | Font: SLT

Objectius generals de nivell

1.Objectius generals

L’aprenent ha de ser capaç de:

a) Comprendre el sentit general, la informació essencial i els detalls rellevants (punts principals) que es troben en textos breus orals, transmesos de viva veu o per mitjans tècnics (telèfon, megafonia, etc.) referits a assumptes de la vida quotidiana. Aquests textos han de presentar una estructura senzilla i clara, en un registre neutre formal o informal i s’han d’articular d’una manera clara i pausada que permeta realitzar la tasca. Les condicions acústiques han de ser bones i el missatge no ha d’estar distorsionat.

b) Produir textos orals molt breus, tant per expressar-se cara a cara com per telèfon o altres canals, i comunicar-se de forma comprensible.

c) Comprendre el sentit general, la informació essencial, els punts principals i els detalls rellevants que es troben en textos escrits breus i senzills.

d) Escriure textos que utilitzen els recursos de cohesió adequats al nivell i les convencions elementals d’ortografia i puntuació.

e) Utilitzar, de manera reflexiva i apropiada al nivell els elements formals de l’idioma de tipus morfosintàctic, lèxic i fonètic, i entendre la seva importància com a instruments eficaços per a millorar la comunicació.

f) Mostrar una actitud oberta i positiva davant una realitat plurilingüe i pluricultural, que fomente l’enteniment, la tolerància i el respecte mutu i que facilite la mobilitat i la cooperació internacionals.

g) Reconèixer i mostrar interès envers les característiques i singularitats pròpies de la societat i la cultura de la llengua estudiada, amb la finalitat de facilitar la competència comunicativa i desenvolupar la consciència intercultural.

h) Desenvolupar estratègies de treball personal i aprenentatge autònom utilitzant diverses fonts de comunicació i recursos, incloses les tecnologies de la informació i la comunicació, que permetan un aprenentatge al llarg de la vida.

i) Desenvolupar estratègies de comunicació que faciliten la comprensió, expressió, interacció i mediació i que permetan afrontar amb èxit el procés comunicatiu.

j) Adquirir un repertori lèxic suficient per desenvolupar i per dur a terme activitats comunicatives bàsiques.

2. Objectius per destreses

2.1 Comprensió lectora

a) Comprendre textos curts i senzills sobre temes que contenen vocabulari molt freqüent i quotidià o relacionat amb la feina.

b) Comprendre els principals tipus de cartes i faxos d’ús habitual (sol·licituds d’informació, encàrrecs o comandes, etc.) referents a temes de la vida quotidiana.

c) Trobar informació específica en llistes o repertoris i tenir capacitat per identificar aquesta informació de forma aïllada.

d) Trobar informació específica que puga ser previsible, en documents senzills d’ús quotidià com prospectes, menús, anuncis, inventaris i horaris.

e) Comprendre els rètols i els cartells més habituals que es troben en llocs públics com carrers, restaurants, estacions de tren, llocs de treball, etc., com ara adreces, instruccions i senyals de perill.

f) Identificar informació específica d’escrits senzills; com ara extractes de premsa que descriuen fets o esdeveniments.

g) Comprendre instruccions d’ús corrent que poden anar acompanyades d’imatges, com per exemple l’ús d’un telèfon públic.

h) Extreure una idea del significat general i deduir a partir del context el sentit probable de paraules desconegudes que es troben a textos i enunciats curts i tracten temes concrets de la vida quotidiana.

2.2 Comprensió auditiva

a) Comprendre la informació suficient per respondre a necessitats concretes, a condició que el discurs siga clar i pausat.

b) Comprendre expressions i frases relacionades amb temes de la vida quotidiana, com ara informació personal i familiar bàsica, temes relacionats amb les compres, el lloc de residència, el treball, etc., sempre que es parle de forma clara i pausada.

c) Identificar el tema d’una conversa entre parlants nadius sobre assumptes de la vida quotidiana, si es porta a terme lentament i s’articula amb claredat.

d) Extreure el sentit global d’una presentació o monòleg si es produeix a ritme pausat.

e) Copsar la idea principal de missatges o anuncis breus, senzills i clars.

f) Comprendre indicacions senzilles referents a l’ús dels mitjans de transport públic.

g) Comprendre i extreure la informació essencial de textos curts enregistrats sempre que tracten de temes corrents, amb informació que puga ser previsible, i que s’ hagen expressat d’una manera pausada i clara.

h) Identificar la idea principal de les notícies de televisió sobre esdeveniments, accidents, etc., si el comentari va acompanyat d’imatges.

i) Saber quan es dóna un canvi de tema en qualsevol informació oral de tipus senzill o quotidià i fer-se una idea del contingut principal, com ara els continguts generals de les notícies televisives.

j) Deduir el sentit probable de paraules desconegudes a partir del context.

2.3 Expressió oral

- Producció oral

a) Utilitzar expressions i frases simples en forma de llista per fer descripcions o presentar d’una manera senzilla les persones, les condicions de vida, les condicions laborals, les rutines diàries, el que plau o desplau, els llocs o emplaçaments, etc.

b) Utilitzar un llenguatge senzill per descriure objectes o fer enunciats breus.

c) Descriure l’entorn familiar i les condicions de vida personal i professional.

d) Narrar una història o descriure un fet utilitzant una llista senzilla de punts a tractar.

e) Fer exposicions breus i preparades amb anterioritat sobre temes relacionats amb la vida quotidiana, i poder justificar i explicar de forma breu i senzilla opinions, projectes i accions.

- Interacció

Sempre que els aprenents puguen demanar, de tant en tant, aclariment del que s’ha dit i que reben ajuda per expressar el que volen dir, han d’estar capacitats per:

a) Interactuar amb una facilitat raonable en situacions ben estructurades i en converses curtes.

b) Intervenir en converses senzilles i habituals sense gaire esforç: formular preguntes i respondre-les, i intercanviar idees i informacions sobre temes corrents en situacions de la vida quotidiana que puguen ser previsibles.

c) Saber demanar i proporcionar béns i serveis d’ús quotidià.

d) Saber donar i seguir directrius i instruccions simples com, per exemple, la manera de dirigir-se a un lloc determinat.

e) Dur a terme intercanvis de tipus social molt breus, però tenint en compte que freqüentment l’aprenent tindrà dificultats per dirigir una conversa.

f) Participar en converses de cortesia sobre temes d’interès que es donen en contextos habituals.

g) Fer suggeriments i reaccionar a propostes.

h) Respondre a un nombre limitat de preguntes directes i senzilles sobre el contingut d’una presentació oral.

i) Fer-se entendre en una entrevista i comunicar idees i informació sobre temes familiars.

- Desenvolupament del discurs oral

a) Començar, mantenir i acabar una conversa senzilla cara a cara sobre temes familiars o d’interès personal.

b) Utilitzar els connectors més freqüents per enllaçar frases senzilles a fi d’explicar una narració curta o descriure algun objecte amb el suport d’una llista senzilla d’elements.

c) Fer-se entendre en intervencions breus i construir frases sobre temes familiars sense gaire dificultat per dur a terme intercanvis curts, malgrat que siguen evidents els dubtes i els falsos començaments.

2.4 Expressió escrita

- Producció escrita

a) Escriure sobre aspectes de l’entorn de l’aprenent, per exemple: la gent, els llocs més freqüentats, la feina o els estudis, utilitzant frases enllaçades amb connectors senzills.

b) Fer descripcions breus i elementals d’esdeveniments, activitats passades i experiències personals o imaginàries.

c) Escriure una sèrie de frases i d’expressions senzilles sobre la família, les condicions de vida, la formació acadèmica, la feina i els projectes futurs.

- Interacció escrita

a) Escriure notes i cartes personals breus que responguen a fórmules d’ús freqüent, per sol·licitar o transmetre informació que els interlocutors consideren important.

b) Escriure cartes personals per convidar algú, per expressar agraïment, per excusar-se o també actuar en altres situacions que requereixen un intercanvi escrit.

c) Escriure i prendre nota de missatges que contenen informació senzilla d’importància immediata per als amics, companys i altres persones que formen part de la vida quotidiana i l’entorn de l’aprenent.

Objectius generals de grau

1. Habilitats lingüístiques

1.1 Comprensió lectora

a) Comprendre informació, instruccions i indicacions bàsiques en rètols, anuncis públics i cartells, que es troben a la via pública, centres comercials, restaurants, mitjans de transport o d’altres serveis o llocs públics.

b) Comprendre missatges o notes breus que contenen informació, instruccions i indicacions relacionades amb activitats i situacions de la vida quotidiana.

c) Comprendre el contingut de la correspondència personal, com cartes, correus electrònics i postals que inclouen textos breus i senzills sobre qüestions de la vida quotidiana.

d) Comprendre el contingut de la correspondència formal breu que es pot trobar a cartes, correus electrònics o faxos, entre d’altres, i que versen sobre qüestions pràctiques exposades de forma senzilla.

e) Comprendre informació essencial i específica en fullets il·lustrats o a d’altres materials informatius senzills i d’ús quotidià, com prospectes, menús, llistats, formularis, horaris, informació bàsica extreta d’Internet, pàgines web d’estructura clara i que utilitzen un llenguatge familiar.

f) Identificar els punts principals i la informació essencial en textos breus i senzills que descriguin fets o esdeveniments, que incloguen xifres, noms i il·lustracions, i que utilitzen principalment vocabulari d’ús freqüent, com ara els resums de notícies en els diaris.

g) Comprendre instruccions sobre aparells d’ús freqüent, com un telèfon públic, un caixer automàtic, etc.

h) Comprendre el sentit general d’un relat o una descripció lineals.

1.2 Expressió escrita

a) Escriure notes, anuncis i missatges i prendre notes de missatges senzills en els quals s’inclouen informació, instruccions i indicacions relacionades amb activitats i situacions de la vida quotidiana.

b) Escriure correspondència personal breu i senzilla, com ara per mostrar agraïment, disculpar-se o convidar alguna persona.

c)Fer descripcions breus i senzilles de persones, objectes i llocs, vivències personals, intencions futures, gustos i preferències, etc.

d) Escriure correspondència formal molt senzilla i breu per sol·licitar un servei o demanar informació, entre d’altres.

e) Escriure instruccions senzilles referents a aspectes de la vida quotidiana, com una recepta o les indicacions necessàries per arribar a un lloc determinat, entre d’altres.

f) Escriure de forma breu i elemental sobre experiències, activitats o esdeveniments i contar històries reals o imaginades utilitzant de manera simple però coherent les formes verbals i els connectors bàsics per articular la narració.

a) Emplenar formularis, qüestionaris i impresos senzills relacionats amb l’activitat quotidiana de l’aprenent.

1.3 Comprensió auditiva

a) Identificar i comprendre els punts principals i la informació específica en missatges i anuncis públics breus, clars i senzills que es produeixen de forma pausada i que contenguen instruccions, indicacions o altres tipus d’informació.

b) Comprendre el que es diu en les transaccions i gestions senzilles, sempre que es puga demanar confirmació, com les que tenen lloc als comerços.

c) Comprendre la informació essencial i els punts principals d’allò que es diu en les converses en què l’aprenent participa, sempre que puga demanar confirmació del que s’ha dit i que es tracten temes relacionats amb la vida quotidiana i/o els interessos de l’aprenent. El ritme de la conversa ha de ser clar i pausat.

d) Comprendre el sentit general i els punts principals de missatges enregistrats breus i senzills i de programes de televisió, com ara els butlletins meteorològics o els anuncis comercials, quan els comentaris compten amb el suport d’imatges i les condicions acústiques no dificulten l’audició.

e) Copsar la línia argumental i els episodis més importants de relats curts adaptats al nivell.

1.4 Expressió oral i interacció

a) Fer, davant una audiència, anuncis públics i presentacions breus prèviament preparades que versen sobre temes habituals i poder respondre preguntes breus i senzilles plantejades pels oients.

b) Parlar breument sobre experiències o esdeveniments i descriure aspectes quotidians relacionats amb l’entorn de l’aprenent, referits a persones, llocs, experiències de treball o estudi, objectes i possessions, així com activitats habituals, parlar de plans, fer comparances o parlar d’allò que plau o desplau.

c) Contar històries senzilles que poden anar acompanyades de suports visuals, com ara les vinyetes d’un còmic.

d) Poder interactuar de manera bàsica en situacions comunicatives que es produeixen a centres comercials, entitats bancàries, botigues, comerços i restaurants, entre d’altres.

e) Participar en entrevistes amb objectius diversos, en les quals les preguntes siguen bàsiques i properes a l’entorn de l’aprenent, sempre que es puga demanar aclariment o repetició.

f) Participar en converses breus en les quals s’estableix contacte social, s’intercanvia informació sobre temes senzills i habituals, es fan oferiments o suggeriments, es donen instruccions, s’expressen sentiments i opinions, es donen consells, s’expressa acord i desacord, sempre que es puga demanar repetició.

Continguts

Continguts morfosintàctics

1. L’oració simple

1.1 L’oració declarativa amb verb en forma afirmativa o negativa + oració de relatiu.

1.2 L’oració interrogativa:

Short answers: You’re going to the pool tomorrow, aren’t you? Yes, I am

1.3 L’oració imperativa en forma afirmativa i negativa.

Let’s go….

1.4 L’oració exclamativa.

What a beautiful view!
How interesting!

1.5 Introducció a les oracions de relatiu (who /what /which).

2. L’oració composta

2.1 Expressió de relacions lògiques.

Oracions de:

Coordinació: both ... and.
Disjunció: either ...or.
Oposició: however.
Concessió: although.
Comparació d’inferioritat i igualtat: as....as, less ...than
Causa: because of.
Finalitat: in order to ( in written language).
Conseqüència: so, so that.
Condició: Oracions subordinades condicionals de primer i segon tipus. Relacions temporals: Simultaneïtat:

3. El sintagma nominal

3.1 Nucli

3.1.1 Substantiu.

Genitiu locatiu: the chemist’s.

3.1.2 Pronoms.

Compostos de some i any.

3.2 Modificació del nucli

Els determinants. Ús i omissió amb last i next.

Expressions partitives: a piece of cake.   

Altres modificacions: bus stop, police station; that tall boy; the book on the shelf.

Posició dels elements: My husband’s new colleague; an old lady with grey hair.

4. El sintagma adjectiu

4.1 L’adjectiu. Grau comparatiu d’inferioritat i igualtat: superlatiu.

      The friendliest city in the world.

4.2 Modificació del nucli mitjançant: very, quite, a little, a bit, too, really, enough, good at, etc.

4.3 Funcions sintàctiques: look, seem interesting.

4.4 Contrast entre adjectius i participis acabats en –ing i –ed. boring/bored

5. El sintagma verbal

5.1 Nucli: Verb.

5.1.1 Verbs amb partícules: give up, slow down, pick up, etc.

5.1.2 Temps verbals:

Expressió del present: present perfect.
Expressió del passat: present perfect, past simple and past continuous.
Expressió del futur: will.  

5.1.3 Aspecte:

Contrast duratiu, habitual, iteratiu: used to.
Contrast present perfect/ past simple.
Contrast past simple /past continuous.
Contrast will /going to.

5.1.4 Modalitat.

Necessitat: (don’t) need /needn’t
Obligació i consell: must / should / shouldn’t / don’t have to.
Capacitat: (not) be able to; could (not).
Permís: may/can /could.
Possibilitat: may.
Prohibició: mustn’t.
Predicció: will /going to

5.1.5 Veu: Activa i passiva, a la passiva (present i passat). The film was directed by…

6. El sintagma adverbial

6.1 Nucli: adverbi.

6.1.1 L’adverbi i les locucions adverbials.

6.1.2 Temps: already, yet, just, ever i never amb present perfect.

6.1.3 Lloc: abroad, anywhere,etc. .

6.1.4 Freqüència: occasionally, every two weeks etc.

6.1.5 Manera: fast, aloud, etc.

6.1.6 Grau: almost, enough, quite.

6.1.7 Interrogatius: What is Barcelona like?

7.  El sintagma preposicional

7.1 Nucli: preposició.

7.1.1 Temps: till, to, from etc.

7.1.2 Durada: during, since.

7.1.3 Lloc: outside, through, above, etc.

7.1.4 Moviment: out of, on to, round, off, etc.

7.1.5 Direcció: past, by, through, etc.

Continguts fonètics i fonològics

La pronunciació. L’entonació com a recurs de cohesió del text oral. Ús dels patrons d'entonació.

1. Sons i fonemes vocàlics i consonàntics

1.1 Reconeixement de les principals diferències entre la varietat estàndard britànica i l’americana.

1.2 Alternances morfofonològiques: la funció de les consonants d’enllaç dins els patrons d’entonació, com Would you like a coffee? / I hated it.

2. Accent i atonicitat

Variants accentuals posicionals: photograph/photography.

3. Entonació

3.1 Enumeracions. I bought cheese, butter, chocolate...

3.2 Exclamacions.

3.3 Ordres.

3.4 Alternatives amb or.

Continguts ortogràfics

La puntuació com a recurs de cohesió del text escrit. Ús dels signes de puntuació.

1. Representació gràfica de fonemes i sons

2. Correspondències entre grafies i fonemes

Correspondències inusuals en paraules d’ús freqüent: Thames.

Continguts semàntics

Els següents continguts temàtics són aplicables a tots els nivells i es tractaran d’acord amb els descriptors de cada nivell:

1. Identificació personal: dades personals necessàries per identificar-se i actuar en els àmbits personal i públic.

2. Habitatge, llar i entorn: l’habitatge En aquest nivell es poden incloure temes sobre la flora i fauna de l’entorn.

3. Activitats de la vida diària a casa i al treball; activitats de temps lliure; les professions.

5. Viatges: transport privat i públic.

6. Relacions humanes i socials.

7. Salut: física i mental.

8. Educació.

9. Compres i activitats comercials.

10. Alimentació i dietes.

11. Béns i serveis: transports, hospitals, etc.

12. Llengua i comunicació.

13. Fenòmens atmosfèrics més comuns, prediccions i cura del medi ambient.

14. Ciència i tecnologia: avanços científics, mitjans tecnològics.

Avaluació

a. Descripció de la prova

La prova consta de les següents parts:

ÀREA DE COMPRENSIÓ

Comprensió oral. En aquesta part, els examinands han de solucionar tasques sobre un mínim de dos textos orals de registres diferents. Les tasques poden ser del tipus marcar si les afirmacions són vertaderes o falses, de resposta múltiple o respondre preguntes de forma senzilla sobre els textos.

Comprensió escrita. Consisteix en un mínim de dos textos o fragments escrits de registres diferents. Les tasques a realitzar poden tractar sobre aspectes gramaticals, lèxics, microhabilitats lectores, etc. Els exercicis poden ser de resposta múltiple, transferència d'informació, ordenació d'informació, relacionar elements, etc.

EXPRESSIÓ ESCRITA

Els examinands han de redactar un text curt a triar entre dos, com ara un missatge electrònic, una nota curta, una postal, etc.; i un text més llarg a triar entre dos de tipologia narrativa, discursiva, descriptiva o informativa depenent del nivell.

CONEIXEMENTS GRAMATICALS I LÈXICS

Els examinands han de demostrar els coneixements sobre vocabulari i estructures bàsiques. Els aspectes gramaticals es poden avaluar en exercicis de producció específics (completar un text amb espais, etc.)

EXPRESSIÓ ORAL

Consisteix en un mínim de dues activitats de contingut i enfocament diferent (exposició sobre un tema i mantindre una conversa amb dos examinadors).

b. Criteris d’avaluació

ÀREA DE COMPRENSIÓ (40 punts)

Comprensió oral. Es donarà un punt per cada resposta correcta. Les respostes incorrectes o no contestades no resten.

Comprensió escrita. Es donarà un punt per cada resposta correcta. Les respostes incorrectes o no contestades no resten.

EXPRESSIÓ ESCRITA (20 punts)

Les tasques d’aquesta prova s’avaluaran d’acord amb els següents criteris:

Adequació. L’ajustament al format requerit; l’adequació al registre en funció del destinatari, propòsit i situació; la rellevància del contingut i el compliment de la tasca.
Cohesió i coherència. L’organització de la informació i de les idees; l’ús de connectors discursius, d’altres mecanismes d’interconnexió i dels signes de puntuació.
Riquesa. La varietat i precisió referent al contingut, estructures i lèxic.
Correcció. L’ús gramatical, sintàctic i lèxic correctes.

CONEIXEMENTS GRAMATICALS I LÈXICS (20 punts)

Es donarà un punt per cada resposta correcta. Les respostes incorrectes o no contestades no resten.

EXPRESSIÓ ORAL (20 punts)

En les dos parts de la prova oral s’avaluarà:

Adequació. Es refereix al compliment de la tasca: si la informació està relacionada amb el tema i la tasca i si segueix les pautes i/o punts que conformen la dita tasca, respectant els temps d’intervenció establits en les instruccions i l’extensió s’ajusta la que es requereix. En la fase d’interacció, el candidat demostra si sap iniciar, mantindre o acabar una conversació o demanar aclariments quan no entén.
Coherència i cohesió. Es refereix a l’organització de la informació i de les idees de manera lògica perquè el discurs siga fàcilment comprensible.
Fluïdesa. Es refereix a la capacitat d’expressar-se amb un ritme prou regular per a no interrompre la comunicació amb vacil•lacions o pauses excessives o massa llargues per al nivell.
Riquesa. Es refereix a la varietat i precisió del vocabulari i les estructures utilitzades en la mesura que la situació comunicativa ho demane i el nivell de competència ho permeta.
Correcció. Es refereix a l’ús correcte gramatical, sintàctic, lèxic i de pronunciació.

Per superar aquesta prova i obtenir el certificat d’APTE, cal obtenir un 50% en cada àrea i un 60% del total de la prova.

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia