UJI
  • UJI
  • Nivell A1 Elementary

Nivell A1 Elementary

Última modificació: 25/07/2014 | Font: SLT

​Objectius generals de nivell

1.Objectius generals

L'aprenent ha de ser capaç de:

a) Comprendre el sentit general, la informació essencial i els detalls rellevants (punts principals) que es troben en textos breus orals, transmesos de viva veu o per mitjans tècnics (telèfon, megafonia, etc.) referits a assumptes de la vida quotidiana. Aquests textos han de presentar una estructura senzilla i clara, en un registre neutre formal o informal i s’han d’articular d’una manera clara i pausada que permeta realitzar la tasca. Les condicions acústiques han de ser bones i el missatge no ha d’estar distorsionat.

b) Produir textos orals molt breus, tant per expressar-se cara a cara com per telèfon o altres canals, i comunicar-se de forma comprensible.

c) Comprendre el sentit general, la informació essencial, els punts principals i els detalls rellevants que es troben en textos escrits breus i senzills.

d) Escriure textos que utilitzen els recursos de cohesió adequats al nivell i les convencions elementals d’ortografia i puntuació.

e) Utilitzar, de manera reflexiva i apropiada al nivell els elements formals de l’idioma de tipus morfosintàctic, lèxic i fonètic, i entendre la seva importància com a instruments eficaços per a millorar la comunicació.

f) Mostrar una actitud oberta i positiva davant una realitat plurilingüe i pluricultural, que fomente l’enteniment, la tolerància i el respecte mutu i que facilite la mobilitat i la cooperació internacionals.

g) Reconèixer i mostrar interès envers les característiques i singularitats pròpies de la societat i la cultura de la llengua estudiada, amb la finalitat de facilitar la competència comunicativa i desenvolupar la consciència intercultural.

h) Desenvolupar estratègies de treball personal i aprenentatge autònom utilitzant diverses fonts de comunicació i recursos, incloses les tecnologies de la informació i la comunicació, que permetan un aprenentatge al llarg de la vida.

i) Desenvolupar estratègies de comunicació que faciliten la comprensió, expressió, interacció i mediació i que permetan afrontar amb èxit el procés comunicatiu.

j) Adquirir un repertori lèxic suficient per desenvolupar i per dur a terme activitats comunicatives bàsiques.

2. Objectius per destreses

2.1 Comprensió lectora

a) Comprendre textos curts i senzills sobre temes que contenen vocabulari molt freqüent i quotidià o relacionat amb la feina.

b) Comprendre els principals tipus de cartes i faxos d’ús habitual (sol·licituds d’informació, encàrrecs o comandes, etc.) referents a temes de la vida quotidiana.

c) Trobar informació específica en llistes o repertoris i tenir capacitat per identificar aquesta informació de forma aïllada.

d) Trobar informació específica que puga ser previsible, en documents senzills d’ús quotidià com prospectes, menús, anuncis, inventaris i horaris.

e) Comprendre els rètols i els cartells més habituals que es troben en llocs públics com carrers, restaurants, estacions de tren, llocs de treball, etc., com ara adreces, instruccions i senyals de perill.

f)  Identificar informació específica d’escrits senzills; com ara extractes de premsa que descriuen fets o esdeveniments.

g) Comprendre instruccions d’ús corrent que poden anar acompanyades d’imatges, com per exemple l’ús d’un telèfon públic.

h) Extreure una idea del significat general i deduir a partir del context el sentit probable de paraules desconegudes que es troben a textos i enunciats curts i tracten temes concrets de la vida quotidiana.

2.2 Comprensió auditiva

a) Comprendre la informació suficient per respondre a necessitats concretes, a condició que el discurs siga clar i pausat.

b) Comprendre expressions i frases relacionades amb temes de la vida quotidiana, com ara informació personal i familiar bàsica, temes relacionats amb les compres, el lloc de residència, el treball, etc., sempre que es parle de forma clara i pausada.

c) Identificar el tema d’una conversa entre parlants nadius sobre assumptes de la vida quotidiana, si es porta a terme lentament i s’articula amb claredat.

d) Extreure el sentit global d’una presentació o monòleg si es produeix a ritme pausat.

e) Copsar la idea principal de missatges o anuncis breus, senzills i clars.

f) Comprendre indicacions senzilles referents a l’ús dels mitjans de transport públic.

g) Comprendre i extreure la informació essencial de textos curts enregistrats sempre que tracten de temes corrents, amb informació que puga ser previsible, i que s’ hagen expressat d’una manera pausada i clara.

h) Identificar la idea principal de les notícies de televisió sobre esdeveniments, accidents, etc., si el comentari va acompanyat d’imatges.

i) Saber quan es dóna un canvi de tema en qualsevol informació oral de tipus senzill o quotidià i fer-se una idea del contingut principal, com ara els continguts generals de les notícies televisives.

j) Deduir el sentit probable de paraules desconegudes a partir del context.

2.3 Expressió oral

- Producció oral

a) Utilitzar expressions i frases simples en forma de llista per fer descripcions o presentar d’una manera senzilla les persones, les condicions de vida, les condicions laborals, les rutines diàries, el que plau o desplau, els llocs o emplaçaments, etc.

b) Utilitzar un llenguatge senzill per descriure objectes o fer enunciats breus.

c) Descriure l’entorn familiar i les condicions de vida personal i professional.

d) Narrar una història o descriure un fet utilitzant una llista senzilla de punts a tractar.

e) Fer exposicions breus i preparades amb anterioritat sobre temes relacionats amb la vida quotidiana, i poder justificar i explicar de forma breu i senzilla opinions, projectes i accions.

- Interacció

Sempre que els aprenents puguen demanar, de tant en tant, aclariment del que s’ha dit i que reben ajuda per expressar el que volen dir, han d’estar capacitats per:

a) Interactuar amb una facilitat raonable en situacions ben estructurades i en converses curtes.

b) Intervenir en converses senzilles i habituals sense gaire esforç: formular preguntes i respondre-les, i intercanviar idees i informacions sobre temes corrents en situacions de la vida quotidiana que puguen ser previsibles.

c) Saber demanar i proporcionar béns i serveis d’ús quotidià.

d) Saber donar i seguir directrius i instruccions simples com, per exemple, la manera de dirigir-se a un lloc determinat.

e) Dur a terme intercanvis de tipus social molt breus, però tenint en compte que freqüentment l’aprenent tindrà dificultats per dirigir una conversa.

f) Participar en converses de cortesia sobre temes d’interès que es donen en contextos habituals.

g) Fer suggeriments i reaccionar a propostes.

h) Respondre a un nombre limitat de preguntes directes i senzilles sobre el contingut d’una presentació oral.

i) Fer-se entendre en una entrevista i comunicar idees i informació sobre temes familiars.

- Desenvolupament del discurs oral

a) Començar, mantenir i acabar una conversa senzilla cara a cara sobre temes familiars o d’interès personal.

b) Utilitzar els connectors més freqüents per enllaçar frases senzilles a fi d’explicar una narració curta o descriure algun objecte amb el suport d’una llista senzilla d’elements.

c) Fer-se entendre en intervencions breus i construir frases sobre temes familiars sense gaire dificultat per dur a terme intercanvis curts, malgrat que siguen evidents els dubtes i els falsos començaments.

2.4 Expressió escrita

- Producció escrita

a) Escriure sobre aspectes de l’entorn de l’aprenent, per exemple: la gent, els llocs més freqüentats, la feina o els estudis, utilitzant frases enllaçades amb connectors senzills.

b) Fer descripcions breus i elementals d’esdeveniments, activitats passades i experiències personals o imaginàries.

c) Escriure una sèrie de frases i d’expressions senzilles sobre la família, les condicions de vida, la formació acadèmica, la feina i els projectes futurs.

- Interacció escrita

a) Escriure notes i cartes personals breus que responguen a fórmules d’ús freqüent, per sol·licitar o transmetre informació que els interlocutors consideren important.

b) Escriure cartes personals per convidar algú, per expressar agraïment, per excusar-se o també actuar en altres situacions que requereixen un intercanvi escrit.

c) Escriure i prendre nota de missatges que contenen informació senzilla d’importància immediata per als amics, companys i altres persones que formen part de la vida quotidiana i l’entorn de l’aprenent.

Objectius generals de grau

1. Habilitats lingüístiques

1.1 Comprensió lectora

a) Comprendre indicacions bàsiques per omplir fitxes i impresos.

b) Comprendre informació, instruccions i indicacions bàsiques, molt breus i usuals que es troben en anuncis públics, rètols i cartells, carrers, botigues, restaurants, mitjans de transport o en altres serveis i llocs públics.

c) Comprendre notes o missatges senzills i anuncis públics que incloguen formes gramaticals simples i que utilitzen un lèxic d’ús freqüent. La informació, instruccions i indicacions han d’estar relacionades amb activitats i situacions de la vida quotidiana.

d) Comprendre la informació essencial inclosa a escrits molt senzills com ara faxos, postals, correus electrònics i missatges de SMS, entre d’altres. Aquests textos han de tractar sobre aspectes de la vida quotidiana.

e) Comprendre escrits formals breus propers a la vida quotidiana i a l’experiència de l’aprenent com la confirmació d’un vol, la reserva de l’habitació d’un hotel o la informació sobre un curs d’idiomes a l’estranger.

f)  Fer-se una idea clara del contingut general i localitzar informació específica molt senzilla inclosa en el material informatiu comú i d’ús quotidià com menús, plànols, horaris, directoris, opuscles, guies telefòniques, fullets d’instruccions, informació molt bàsica extreta d’Internet, extractes molt breus d’articles, etc., que presenten una estructura clara, tracten temes familiars de l’entorn dels aprenents i vagen, preferentment, acompanyats d’il·lustracions o imatges. Aquests textos han d’incloure formes gramaticals molt bàsiques i un repertori lèxic d’ús molt freqüent.

1.2 Expressió escrita

a) Escriure notes i anuncis i prendre notes de missatges senzills relacionats amb activitats i situacions de la vida quotidiana.

b) Escriure correspondència personal breu i senzilla, com postals, faxos o correus electrònics, per tractar temes relacionats amb l’entorn de l’aprenent.

c) Fer descripcions molt senzilles de persones, objectes i llocs.

d) Escriure instruccions molt senzilles referents a aspectes de la vida quotidiana, mitjançant frases i enunciats breus, com ara les instruccions d’una recepta de cuina.

e) Produir frases i enunciats breus utilitzant connectors molt bàsics per articular una narració.

f) Omplir formularis, qüestionaris o fitxesque requereixen dades personals, com ara el nom, la nacionalitat, l’adreça, etc.

1.3 Comprensió auditiva

a) Comprendre la informació essencial del que es diu directament en transaccions i gestions molt bàsiques que es produeixen cara a cara; per exemple: registrar-se en un hotel, fer compres o inscriure’s en un curs, sempre que es puga demanar confirmació del que s’ha dit i es tracten temes de la vida quotidiana.

b) Comprendre el sentit general i la informació essencial d’allò que es diu en conversacions breus i molt senzilles en les quals l’aprenent participa, sempre que es puguen demanar aclariments o repeticions. L’interlocutor ha de parlar de forma clara i pausada. Aquestes conversacions han de versar sobre l’àmbit personal i els assumptes quotidians o d’immediata rellevància pel que fa als interessos de l’aprenent, sempre que es produeixen en bones condicions acústiques.

c) Identificar el tema i comprendre la informació específica d’extractes molt breus i senzills de televisió o d’altres mitjans audiovisuals sempre que es tracten temes quotidians, la informació s’emeta amb claredat i pausadament, i no hi haja distorsions acústiques.

1.4 Expressió oral i interacció

a) Fer presentacions molt breus preparades prèviament; per exemple, per presentar-se a si mateix o als altres.

b) Parlar molt breument d’un mateix i dels aspectes més rellevants de la pròpia experiència com ara activitats habituals o l’expressió de gustos i preferències.

c) Prendre part de manera molt bàsica en gestions senzilles relacionades amb dades personals, nombres, quantitats, preus, dates i horaris, així com participar en situacions comunicatives com ara les que es produeixen a restaurants o mitjans de transport.

d) Participar en entrevistes, per exemple de treball, i poder respondre preguntes bàsiques i directes sobre aspectes personals.

e) Poder respondre preguntes bàsiques i directes sobre aspectes personals.

f) Participar en converses breus que utilitzen expressions molt bàsiques en les quals s’estableix contacte social i s’intercanvia informació, com salutacions i comiats, agraïments i disculpes, invitacions i respostes, demostracions d’interès per l’estat dels altres, sempre que es compte amb la repetició de les produccions orals o la cooperació dels interlocutors.

Continguts

Continguts morfosintàctics

1. L’oració simple

1.1 Tipus d’oració, els elements constitutius i la seva posició

1.2 L’oració declarativa amb el verb en forma afirmativa o negativa

1.3 L’oració interrogativa

Completa
Respostes curtes
1.4 L’oració imperativa en forma afirmativa o negativa

(Don’t) + V
1.5 La forma impersonal amb el verb en forma afirmativa o negativa

It is (not) (+V)
There + V (not)
1.6 Fenòmens de concordança: a man is / men are.

2. L’oració composta

2.1 Expressió de relacions lògiques

Oracions de:

Coordinació: and
Disjunció: or
Oposició: but
Comparació: than; (not)
Causa: because
Finalitat: to
2.2 Relacions temporals

Anterioritat: before.
Posterioritat: after, when.

3. El sintagma nominal

3.1 Nucli

3.1.1 Substantiu: el nom propi i comú

Substantius comptables i incomptables:

Substantius més comuns que pertanyen a les dues classes: paper / a paper; ice-cream/an ice-cream.

- Nombre: Singular, plural, regulars i irregulars.
- Gènere:
Substantius amb formes diferents per a diferent gènere /sexe més comuns: uncle / aunt, waiter /waitress / actor / actress.
Substantius amb gènere dual més comuns: artist, painter.
- Cas: Genitiu ’s i s’ i la construcció amb of.

3.1.2    Pronoms

Pronoms personals de subjecte i de complement: I, he, us, them, etc.

Interrogatius: wh- series
Demostratius: this, these, that, those (subjecte).
Indefinits: some, any: a lot, not much, etc.
Possessius: mine, his, hers, etc.

3.2 Modificació del nucli

Mitjançant:

Els articles: definit: the; indefinit : a (an), zero article.
Els numerals cardinals i ordinals.
Quantificadors comuns: some, any, many, much, a lot of.
Demostratius: this, that, these, those
Interrogatius: who?, which? whose? how much?
Adjectius possessius: my, his, her, etc.
Altres modificacions: petrol station, tin opener; that pretty girl.
Posició dels elements: his wife’s new job.

3.3 Fenòmens de concordança: a chair / some chairs.

4. El sintagma adjectiu

4.1 Posició de l’adjectiu en el sintagma nominal

4.2 Grau: Formes comparatives de l’adjectiu

4.2.1 Superioritat: bigger than / more dangerous than.

4.2.2 Superlatiu: the most expensive.

4.3 Modificació del nucli: very, too.

4.4 Funcions sintàctiques:Atrib. (be + adjectiu): he is smart.

5. El sintagma verbal

5.1 Nucli: verb.

5.1.1.   Verbs primaris: be, have, do.

5.1.2.   Verbs lèxics: live, wash, work, etc.

5.1.3    Introducció a alguns verbs amb partícula: wake up, get up, get in, etc.

5.1.4.   Verbs existencials: there is / there was, there are/ there were.

5.1.5.   Has got /have got.

5.2 Temps verbals

5.2.1 Present simple.

5.2.2 Present continuous.

5.2.3 Past simple: verbs regulars i irregulars.

5.2.4 Expressions de futur: present continuous i be going to.

5.2.5 Introducció al present perfect (be i alguns verbs irregulars).

5.2.6 Introducció a les formes shall/will.

5.3 Aspecte

5.3.1 Contrast i comparació: present simple/present continuous.

5.4 Modalitat

5.4.1 Capacitat: can/can’t.

5.4.2 Permís: can/ can’t.

5.4.3 Possibilitat: can.

5.4.4 Prohibició: can’t / don’t.

5.4.5 Intenció: be going to /want to.

5.4.6 Desig: I want; I’d like.

5.5 Veu: Activa.

5.6 Modificació del nucli

5.6.1 Mitjançant la negació.

5.6.2 Mitjançant la partícula: worried about, married to.

5.7 Posició dels elements

5.7.1 Oració declarativa

5.7.2 Oració interrogativa

5.7.3 Oració imperativa

5.8. Funcions sintàctiques: like, love, hate + -ing, want + to infinitive, I’d like + to infinitive.

6. El sintagma adverbial

6.1 Nucli: adverbi.

6.1.1. Expressions que denoten hora, dia i data.

Expressions temporals del present: now, today, tonight; this morning, this evening ...
Expressions temporals del passat: yesterday, yesterday evening, two years ago ...
Expressions temporals del futur: tomorrow; tomorrow evening.
Adverbis i locucions de temps més comuns: soon, then, early, late, ago…
Adverbis i locucions de freqüència: always, often, sometimes, never; once a week …

6.1.2.   Adverbis i locucions de manera: Adjectiu + -ly (quickly, slowly); by bus, on foot…

6.1.3.   Adverbis i locucions de lloc: here, there; away; inside, outside; near, far; at school, at work, at home.

6.1.4.   Adverbis de moviment: here, there; home; away, back, up, down, in, out, left, right, straight (on).

6.1.5. Grau

Adverbis de grau: very, too, a lot, much….

7. El sintagma preposicional

7.1 Nucli: preposició.

7.1.1.   Preposicions i locucions de temps / duració.

Preposicions i locucions senzilles de lloc: in, at, on; next to, behind; to work, to school...

7.1.3. Preposicions i locucions senzilles de moviment / direcció: from, to; into, out of, up, down..

7.1.4 Altres preposicions comunes: about, for, with, without...

Continguts fonètics i fonològics

Introducció als patrons bàsics de la pronunciació i l’entonació per assolir una producció oral natural i cohesionada. Cal recordar que aquests continguts no són exhaustius i que la pronunciació i l’entonació es van adquirint, bàsicament, per imitació.

1. Sons i fonemes vocàlics

1.1 Vocals llargues i breus + schwa.

1.2 Diftongs.

2. Sons i fonemes consonàntics

2.1 Reconeixement dels sons i fonemes consonàntics.

2.2 Reconeixement del contrast sordes / sonores.

3. Aspiració: /h/: house.

4. Processos fonològics

4.1 Alternances morfofonològiques en inflexions verbals: <-(e)s> i <- ed>.

4.2 Sonorització en plural: glass / glasses; house / houses.

4.3 Enllaç entre paraules: linking: ten ~ of~ us. lèxics aïllats.

4.4 Accent i atonicitat dins el sintagma / frase.

5. Entonació

5.1 Enunciació.

5.2 Yes/No questions.

5.3 Wh-questions.

Continguts ortogràfics

La puntuació com a recurs de cohesió del text escrit. Ús dels signes de puntuació.

1. Sistema d’escriptura: alfabet llatí.

2. Representació gràfica de fonemes i sons

2.1 Vocals mudes.

2.2 Consonants mudes.

2.3 Canvis ortogràfics: reduplicació i altres canvis : big/bigger ; carry/carries.

3. Ús de majúscules en noms propis: days of the week, months of the year...

4. Ús dels signes ortogràfics

Continguts semàntics

Els següents continguts temàtics són aplicables a tots els nivells i es tractaran d’acord amb els descriptors de cada nivell:

1. Identificació personal: dades personals necessàries per identificar-se i actuar en els àmbits personal i públic.

2. Habitatge, llar i entorn: l’habitatge En aquest nivell es poden incloure temes sobre la flora i fauna de l’entorn.

3. Activitats de la vida diària a casa i al treball; activitats de temps lliure; les professions.

5. Viatges: transport privat i públic.

6. Relacions humanes i socials.

7. Salut: física i mental.

8. Educació.

9. Compres i activitats comercials.

10. Alimentació i dietes.

11. Béns i serveis: transports, hospitals, etc.

12. Llengua i comunicació.

13. Fenòmens atmosfèrics més comuns, prediccions i cura del medi ambient.

14. Ciència i tecnologia: avanços científics, mitjans tecnològics.

Avaluació

a. Descripció de la prova

La prova consta de les següents parts:

ÀREA DE COMPRENSIÓ

Comprensió oral. En aquesta part, els examinands han de solucionar tasques sobre un mínim de dos textos orals de registres diferents. Les tasques poden ser del tipus marcar si les afirmacions són vertaderes o falses, de resposta múltiple o respondre preguntes de forma senzilla sobre els textos.

Comprensió escrita. Consisteix en un mínim de dos textos o fragments escrits de registres diferents. Les tasques a realitzar poden tractar sobre aspectes gramaticals, lèxics, microhabilitats lectores, etc. Els exercicis poden ser de resposta múltiple, transferència d'informació, ordenació d'informació, relacionar elements, etc.

EXPRESSIÓ ESCRITA

Els examinands han de redactar un text curt a triar entre dos, com ara un missatge electrònic, una nota curta, una postal, etc.; i un text més llarg a triar entre dos de tipologia narrativa, discursiva, descriptiva o informativa depenent del nivell.

CONEIXEMENTS GRAMATICALS I LÈXICS

Els examinands han de demostrar els coneixements sobre vocabulari i estructures bàsiques. Els aspectes gramaticals es poden avaluar en exercicis de producció específics (completar un text amb espais, etc.)

EXPRESSIÓ ORAL

Consisteix en un mínim de dues activitats de contingut i enfocament diferent (exposició sobre un tema i mantindre una conversa amb dos examinadors).

b. Criteris d’avaluació

ÀREA DE COMPRENSIÓ (40 punts)

Comprensió oral. Es donarà un punt per cada resposta correcta. Les respostes incorrectes o no contestades no resten.

Comprensió escrita. Es donarà un punt per cada resposta correcta. Les respostes incorrectes o no contestades no resten.

EXPRESSIÓ ESCRITA (20 punts)

Les tasques d’aquesta prova s’avaluaran d’acord amb els següents criteris:

Adequació. L’ajustament al format requerit; l’adequació al registre en funció del destinatari, propòsit i situació; la rellevància del contingut i el compliment de la tasca.
Cohesió i coherència. L’organització de la informació i de les idees; l’ús de connectors discursius, d’altres mecanismes d’interconnexió i dels signes de puntuació.
Riquesa. La varietat i precisió referent al contingut, estructures i lèxic.
Correcció. L’ús gramatical, sintàctic i lèxic correctes.

CONEIXEMENTS GRAMATICALS I LÈXICS (20 punts)

Es donarà un punt per cada resposta correcta. Les respostes incorrectes o no contestades no resten.

EXPRESSIÓ ORAL (20 punts)

En les dos parts de la prova oral s’avaluarà:

Adequació. Es refereix al compliment de la tasca: si la informació està relacionada amb el tema i la tasca i si segueix les pautes i/o punts que conformen la dita tasca, respectant els temps d’intervenció establits en les instruccions i l’extensió s’ajusta la que es requereix. En la fase d’interacció, el candidat demostra si sap iniciar, mantindre o acabar una conversació o demanar aclariments quan no entén.
Coherència i cohesió. Es refereix a l’organització de la informació i de les idees de manera lògica perquè el discurs siga fàcilment comprensible.
Fluïdesa. Es refereix a la capacitat d’expressar-se amb un ritme prou regular per a no interrompre la comunicació amb vacil•lacions o pauses excessives o massa llargues per al nivell.
Riquesa. Es refereix a la varietat i precisió del vocabulari i les estructures utilitzades en la mesura que la situació comunicativa ho demane i el nivell de competència ho permeta.
Correcció. Es refereix a l’ús correcte gramatical, sintàctic, lèxic i de pronunciació.

Per superar aquesta prova i obtenir el certificat d’APTE, cal obtenir un 50% en cada àrea i un 60% del total de la prova.
 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia