UJI
Última modificació: 03/03/2017 | Font: SLT

Cursos semipresencials

Els cursos d'alemany del Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Jaume I estan adaptats al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MERC) de la manera següent:

Nivells del MECR

Nivells actuals dels cursos del SLT

Nivells dels cursos de l‘EOI

Nivells  equivalents del Goethe Institut

A Usuari bàsic

A1

A1.1 Grundstufe I

1r nivell bàsic

Start Deutsch 1 SD1

A1.2 Grundstufe I

 

A2

A2.1 Grundstufe II

 

 

2n nivell bàsic

 

Start Deutsch 2 SD2

A2.2 Grundstufe II

 

B Usuari independent

B1

B1.1 Grundstufe III (1ª part)

1r nivell intermedi

 

Goethe –Zertifikat B1  

B1.1Grundstufe III  (2ª part)

B1.2 Grundstufe III (1ª part)

2n nivell intermedi

B1.2 Grundstufe III

(2ª part)

B2

B2.1 Mittelstufe I (1ª part)

1r nivell avançat

 

Goethe-Zertifikat

B2

B2.1 Mittelstufe I (2ª part)

 

B2.2 Mittelstufe II (1ª part)

2n nivell avançat

B2.2 Mittelstufe II (2ª part)

 

C Usuari competent

C1

-

-

Goethe- Zertifikat C1  

C2

-

-

Goethe-Zertifikat C2 (GSD)

 

Des d’un punt de vista didàctic, aquests cursos parteixen d’un enfocament comunicatiu de la llengua. Això vol dir que l’estudiantat aprèn a usar la llengua, és a dir, a comunicar-se. Els cursos, doncs, estan centrats en el significat d'allò que es vol comunicar, i no en la forma o les estructures a aprendre. Per tant, tot i que no es defuig el tractament explícit de la gramàtica (de manera inductiva o deductiva), aquesta s'aborda sempre d'acord amb els objectius de les activitats o tasques previstes.

En aquesta modalitat d’aprenentatge, els participants realitzen un total de 50 hores presencials i 20 hores de treball autònom complementari (CAL/Aula Virtual/grup de conversa).

Centre d'Autoaprenentatge de Llengües (CAL)

El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot aprendre alemany segons el ritme i la disponibilitat de cada persona, amb tot tipus de recursos i materials, i amb assessorament personalitzat. S'hi poden dur a terme activitats relacionades amb el curs i millorar aspectes concrets d'interès individual.

L’Aula Virtual (AV)

L’AV és l'entorn virtual d'ensenyament i aprenentatge que dóna suport complementari a les classes presencials. El professorat posa a l’abast dels aprenents informació, en forma de documents i d’enllaços seleccionats a la xarxa, proposa activitats d’aprenentatge i recull les propostes elaborades per l’estudiant. Es pot fer, així, un seguiment de cada aprenent i valorar-ne de manera personalitzada el seu progrés.

Avaluació

Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80 % de les hores de les sessions presencials del curs, a més d'haver realitzat les hores de treball al CAL.

L'avaluació es duu a terme d'acord amb els següents valors:

1. Examen final, que té les següents parts:

Comprensió lectora

Consisteix en un mínim de dos textos o fragments escrits. Les tasques a realitzar poden tractar sobre aspectes gramaticals, lèxics, microhabilitats lectores, etc. Els exercicis poden ser de resposta múltiple, transferència d'informació, ordenació d'informació, relacionar elements, etc.

Comprensió oral

En aquesta part, els examinands han de solucionar tasques sobre un mínim de dos textos orals. Els textos poden ser de viva veu, en suport àudio i/o vídeo.  

Expressió escrita

En una o més tasques, els examinands han de redactar almenys un dels tipus de textos treballats durant el curs (carta formal o informal, nota, resum, etc.). 

Estructures lingüístiques

Els aspectes gramaticals es poden avaluar separadament en exercicis de producció específics (completar un text amb espais, etc.).

Expressió oral

Consisteix en un mínim de dues activitats de contingut i enfocament diferent (solució d'una tasca, comentari d'una fotografia, conversa personal, presentació, etc.). Almenys una de les tasques es duu a terme preferentment per parelles.  L' examinador present en l'examen és el professor del curs.

COMPONENTS DE L'AVALUACIÓ

Examen final: comprensió lectora (20 %)

Examen final: comprensió oral (20 %)

Examen final: expressió escrita (20 %)

Examen final: expressió oral (20 %)

Examen final: estructures lingüístiques (20 %)

Per aprovar l'examen s'exigeix superar els mínims (10 %) de totes les habilitats. Aquests mínims són orientatius i poden variar lleugerament segons el contingut de l'examen.

2. Avaluació continuada, que inclou els següents aspectes:

Treball personal  

Participació a classe

A més de superar totes les habilitats incloses en l'examen, els examinands han d'arribar a un 60 % global per aprovar el curs. En aquest cas tindran dret a un certificat oficial de la Universitat Jaume I expedit pel Servei de Llengües i Terminologia, en el qual consta que l'examinand és apte i apareix el percentatge total obtingut. Si cal traduir aquest percentatge a les notes habituals, es poden utilitzar les següents equivalències:

60 %-69 % Aprovat

70 %-79 % Bé

80 %-89 % Notable

90 %-100 % Excel.lent

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia