UJI

Resultats de les proves de la CIEACOVA-UJI, juny de 2018 / Revisió i reclamacions

Última modificació: 10/07/2018 | Font: SLT

Resultats de la prova d'acreditació de català de la Cieacova-UJI, juny 2018

Consulteu ací el resultat de les proves: resultats de la prova de català  

  • Revisió i reclamacions

Dia, hora i lloc: dimarts dia 17 de juliol, a partir de les 9.30 h a la sala TI1020 del CAL (es convocarà els examinands en una franja horària determinada).

Adreça: Àrea de Formació, Servei de Llengües i Terminologia, Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, al mòdul departamental TI, nivell 0. 

Les sol·licituds de revisió o reclamació han d’adreçar-se al Servei de Llengües i Terminologia en un termini màxim de 3 dies des de la publicació dels resultats en web (de l’11 al 13 de juliol), mitjançant el Registre General de la Universitat Jaume I. S’haurà d’indicar el motiu de la reclamació.

Actuació durant la revisió

Abans d’accedir a l’aula de revisió, l’examinand o examinanda haurà d’identificar-se amb un document oficial (DNI, passaport o carnet de conduir). Sense identificar-se no podrà revisar la prova.

Els responsables de l’aula de revisió indicaran a l’examinand o examinanda on han de seure i li repartiran el quadern de respostes del seu examen, un quadern d’examen en blanc, un full en blanc i un llapis.

Cada examinand disposarà de 15 minuts per a revisar la prova. Durant aquests 15 minuts podrà prendre notes amb el llapis en el full en blanc que se li ha proporcionat. No es pot fer servir cap altra eina d’escriptura.

Durant el temps de revisió de la prova, els mòbils romandran apagats. Queda expressament prohibit fotografiar la prova.

Transcorreguts els 15 minuts, l’examinand haurà de lliurar als responsables de l’aula el quadern de respostes del seu examen, el quadern de la prova en blanc i el llapis.

Cal tindre en compte que, seguint els acords presos per la Comissió d’Avaluació Interuniversitària (CAI) en data 23/05/2017, el personal responsable de la revisió en cap cas podrà modificar la nota de cap prova, sinó que, a petició de l’examinand, i sempre que ho considere justificat, emetrà un informe per tal que la CAI estudie la proposta de modificació de la nota.

El fet de presentar-se a la revisió comporta l’acceptació de les normes que figuren més amunt.

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia