Acreditació CIEACOVA

11/07/2024 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

              Amb la col·laboració de:       

 

El 22 de setembre del 2015 es va reunir a Alacant el Ple de la Comissió Interuniversitària d'Estandardització d'Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA), formada per membres dels serveis lingüístics de diverses universitats valencianes, públiques i privades, que han signat un conveni per a l'homologació dels certificats de valencià expedits pels serveis lingüístics d'aquestes universitats.

 

La CIEACOVA té com a objectius principals fixar el model d'acreditació d'exàmens i coordinar les proves interuniversitàries d'acreditació per a obtenir els certificats de coneixements de valencià, i elaborar i publicar el catàleg de certificats d'acreditació de competència lingüística en valencià emesos per les universitats signants.

Cada universitat determina les convocatòries i els nivells en què participarà. El Servei de Llengües i Terminologia de l'UJI programa dues convocatòries d'examen, al gener i al juny.

 

Proves de la CIEACOVA I Convocatòria maig-juny de 2024

 

Convocatòria UJI

Resultat global de les proves de la CIEACOVA de nivells B2, C1 i C2

 

PROCEDIMENT PER A LA SOL·LICITUD DE VISTA DE LA PROVA

Termini de presentació de sol·licituds: D'acord amb la convocatòria, la sol·licitud s’ha de fer en el termini de 2 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció de la comunicació o de la publicació de resultats de la nota global.

Canal:  Cal presentar una sol·licitud de vista de la prova per Registre electrònic, adreçada al Servei de Llengües i Terminologia.

Termini de resolució de les sol·licituds de vista de la prova: Fins al 18 de juliol de 2024

Aquest procediment el poden sol·licitar les persones que hagen obtingut NO APTE en la prova i inclou exclusivament la vista de l’examen. En cap cas es lliurarà la gravació de la prova oral.

 

PROCEDIMENT PER A LA SOL·LICITUD DE RECLAMACIÓ DE LA PROVA

Termini de presentació de sol·licituds: Del 19 al 23 de juliol de 2024

Canal: Cal presentar una sol·licitud de reclamació de la prova per Registre electrònic, adreçada al Servei de Llengües i Terminologia.

Termini de resolució de les sol·licituds de reclamació de la prova:  L’últim dia per resoldre les reclamacions és el dia 23 de setembre de 2024.

En la reclamació, la persona examinanda pot sol·licitar la segona correcció d’un o més exercicis, d’una o més àrees, o de l’examen complet. La sol·licitud de reclamació de la qualificació ha de ser motivada suficientment, és a dir, ha de basar-se en els supòsits que apareixen a continuació i fonamentar-ne el contingut; en cas contrari, no es prendrà en consideració la reclamació.

a. Qüestions de procediment durant la realització de la prova o de càlcul de la puntuació.

b. Qüestions de correcció i avaluació. En aquest cas s’ha de sistematitzar i especificar amb arguments concrets i exemplificar amb detalls extrets de la prova. En conseqüència, el desacord amb la qualificació obtinguda no és un motiu de reclamació de la qualificació.

 

NOTA IMPORTANT

Les sol·licituds de vista de la prova i reclamació presentades abans que comence el termini es consideraran nul·les per extemporànies.

 

 

Trobareu més informació sobre l’administració de l’examen a la convocatòria marc en el web de la CIEACOVA: https://cieacova.com/ 

 

 


 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia