Acreditació d'anglès CertAcles

17/06/2022 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Des del novembre de 2013, el Servei de Llengües i Terminologia (SLT) de la Universitat Jaume I és centre acreditat per l’'Associació de Centres de Llengües en l'Educació Superior (ACLES) per realitzar proves d’acreditació d’anglès dels nivells B1 i B2. Per tant, totes les persones que superen aquestes proves obtindran un certificat amb el segell CertAcles, que garanteix rigor i qualitat de l’avaluació de les competències lingüístiques.

Aquests certificats són acceptats per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport segons el Decret 61/2013 de 17 maig com a acreditatius de la capacitació lingüística i comunicativa en llengües estrangeres. Així mateix, aquests certificats són reconeguts oficialment per les universitats espanyoles segons l'acord del 8 de setembre de 2011 de la Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles(CRUE). A més, ACLES forma part de the European Confederation of Language Centres in Higher Education (CercleS) i per això les certificacions amb el segell CertAcles es reconeixen també en un gran nombre d'universitats d'altres països.

Les proves CertAcles d'anglès es convoquen al juny i al desembre de cada any.

 

Convocatòria de les proves de CertAcles maig/juny 2022
  • Termini de matriculació: del 14 de març al 29 d’abril de 2022. 
  • Nivells: B1, B2 i C1.
  • Dates i lloc:

Proves orals B1, B2 i C1: entre el 30 de maig i el 2 de juny de 2022, a partir de les 9.30 h. Lloc proves orals: Edifici de l’Escola de Doctorat i Consell Social, planta segona.

Prova escrita B1 i C1: 28 de maig de 2022, a les 9.30 h.
Prova escrita B2: 4 de juny de 2022, a les 9.30 h.
Lloc proves escrites: Aules HA0103AA i HA0108AA, Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS).

 

Revisió i reclamacions

Les sol·licituds de revisió o reclamació han d’adreçar-se al Servei de Llengües i Terminologia en un termini màxim de 3 dies des de la publicació dels resultats en web, mitjançant el Registre General de la Universitat Jaume I. S’haurà d’indicar el motiu de la reclamació.

Revisió d'anglès: dijous, 23 de juny, a les 10h, en la sala de conversa TI1029SR (Edifici Departamental d’Informàtica i Matemàtiques. Planta 0. Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals).

Aquest procediment seguirà la normativa pròpia de l’UJI. 

Contacte: aclesuji@uji.es

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia