Referències legals

13/05/2015 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Article 81 de la LOU

4. L’estructura del pressupost de les universitats, el seu sistema comptable i els documents que comprenen els seus comptes anuals hauran d’adaptar-se, en tot cas, a les normes que amb caràcter general s’establisquen per al sector públic. En aquest marc, als efectes de la normalització comptable, les comunitats autònomes podran establir un plans de comptabilitat per a les universitats de la seua competència.

5. Les universitats estan obligades a retre comptes de la seua activitat davant l’òrgan de fiscalització de comptes de la comunitat autònoma, sense perjudici de les competències del Tribunal de Comptes.

Als efectes del que preveu el paràgraf anterior, les universitats han d’enviar al Consell de Govern de la comunitat autònoma la liquidació del pressupost i la resta de documents que constituïsquen els seus comptes anuals en el termini establit per les normes aplicables de cada comunitat autònoma o, si no n’hi ha, en la legislació general. Quan es reben els comptes a la comunitat autònoma, es remetran a l’òrgan de fiscalització de comptes d’aquesta o, si no n’hi ha, al Tribunal de Comptes.

Article 155 dels Estatuts de l’UJI

En finalitzar cada exercici econòmic, la Gerència, davall la direcció del Rectorat, formarà els comptes anuals de la Universitat Jaume I, que han de ser aprovats pel Consell Social a proposta del Consell de Govern.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions