Competències del Servei

29/04/2015 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Bases d’execució del Pressupost 2005

Article 39. De la informació comptable

39.1 La unitat administrativa d’informació comptable és el Servei d’Informació Comptable, que té al seu càrrec la direcció de la comptabilitat en els seus tres vessants (pressupostari, economicopatrimonial i analític), l’establiment de criteris de comptabilització, la proposta de directrius per al manteniment funcional del sistema d’informació comptable i l’elaboració dels estats financers preceptius.

La funció de direcció i informació de la comptabilitat a què al·ludeix el Tex Refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i la Llei General Pressupòstaria és exercida pel Servei d’Informació Comptable.

39.2 L’estructura del pressupost de la Universitat, el seu sistema comptable i els documents que comprenen els seus comptes anuals s’han d’adaptar a les normes que amb caràcter general s’establisquen per al sector públic.

39.3 La memòria econòmica anual a què fa referència l’article 155 dels Estatuts està integrada pels comptes anuals de la Universitat i els comptes anuals de les societats mercantils, fundacions i la resta d’ens dependents de la Universitat.

39.4 Tancament de l’exercici. En la liquidació del pressupost s’han de registrar tots els ingressos que hagen sigut liquidats en l’exercici i totes les obligacions en què s’haja involucrat la Universitat en el mateix període.

Article 40. De la fiscalitat

Correspon a la Gerència, a través del Servei d’Informació Comptable, la direcció en l’establiment de criteris i normes sobre la fiscalitat de la Universitat, així com la gestió i la tramitació del pagament dels impostos a què està subjecta l’entitat.

Article 47. Comptes anuals

La Gerència ha d’elaborar, a través del Servei d’Informació Comptable, els comptes anuals, en els terminis previstos sobre aquesta matèria per les disposicions autonòmiques, i la tramitació d’aquests s’ha d’ajustar al que disposen els Estatuts de la Universitat i la normativa autonòmica aplicable a la rendició de comptes per la Universitat

Informació proporcionada per: Servei d’Informació Comptable