Normes d'ús de la xarxa informàtica de la Universitat Jaume I

18/04/2018 | SI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Índex

 1. En favor de les llibertats públiques
 2. Els principis rectors de la UJI
 3. Finalitats de la xarxa de la Universitat
 4. Ús eficient
 5. Confidencialitat i intimitat de les dades
 6. Obtenció de fons i publicitat
 7. Cessió de serveis de xarxa
 8. Ús del nom de la Universitat
 9. Propietat intel·lectual
 10. Materials llicenciats
 11. Dret a la intimitat i a la pròpia imatge
 12. Protecció dels drets i llibertats
 13. Condicions d'ús de les aplicacions d'intercanvi entre iguals (P2P) (Reunió núm. 2/06, punt 4, de la CAEII del 04/10/06)
 14. Requeriments i procediments per a la connexió d'equips a la xarxa UJInet
 15. Gestió de les polítiques de seguretat en els accessos als ordinadors connectats a la xarxa
 16. Normativa sobre instal·lacions WI-FI en el campus
  16.1 Preàmbul
  16.2 Motivació
  16.3 Condicions a tenir en compte per a la instal·lació d'equipament d'emissió radioelèctrica a la Universitat Jaume I
     16.3.1 Condicions generals
     16.3.2 Normativa
  16.4 Condicions de seguretat i salut a tenir en compte per a l'explotació de l'equipament d'emissió radioelèctrica a la Universitat Jaume I
     16.4.1 Condicions generals
     16.4.2 Consulta als usuaris
     16.4.3 Estudi previ
     16.4.4 Certificació
     16.4.5 Comprovació per l'Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental
  16.5 Condicions a tenir en compte per a la configuració i explotació de xarxes locals sense fils a la Universitat Jaume I

En favor de les llibertats públiques

Les normes de funcionament de la xarxa pretenen fer possible la utilització i optimització d'aquest mitjà amb el respecte dels drets i llibertats recollits en la Constitució.

Els principis rectors de la UJI

La comunitat de la Universitat Jaume I es basa en els principis rectors d'actuació de: llibertat, democràcia, justícia, independència, pluralitat, pau i solidaritat. A més, la Universitat ha de procurar la formació integral dels seus membres per a la participació en el progrés de la societat contribuint a assolir una convivència pacífica, justa, solidària, no discriminatòria i amb respecte al medi ambient.
(Títol preliminar dels Estatuts de la Universitat Jaume I de Castelló)

No es podrà emetre missatges o imatges contraries als principis recollits als Estatuts d'aquesta Universitat. Seguint les finalitats de la Universitat Jaume I, s'afavorirà l'ús de la llengua pròpia, amb l'objectiu de facilitar la seua consolidació i la plena normalització.

Finalitats de la xarxa de la Universitat

Els recursos informàtics i la informació que contenen, han de ser utilitzats únicament per a activitats de producció, desenvolupament, investigació i docents, relacionades amb aquesta Universitat.

La Universitat no pot utilitzar ni permetre a altres l'ús de la seua xarxa per a activitats que no siguen les senyalades anteriorment com poden ser la comercial, de propaganda, etc.

Ús eficient

Els recursos de la xarxa tenen una capacitat finita, per tant aquests mitjans hauran de ser utilitzats de manera que no interferisquen l'activitat dels altres membres de la Universitat per a poder desenvolupar el seu treball i estudi.

Confidencialitat i intimitat de les dades

En relació amb les dades, els administradors del sistema de la Universitat Jaume I podran determinar categories de les dades que podran ser tractades com a confidencials o d'ús exclusiu dels administradors. Els usuaris hauran de respectar la intimitat dels altres usuaris; per exemple, els usuaris mai buscaran intencionadament informació sobre arxius, o obtenir còpies d'arxius, o modificar arxius, i altres dades, o la clau d'accés d'altres usuaris o representar a altres sense l'autorització.

Obtenció de fons i publicitat

Serà preceptiva l'autorització del Consell Editorial per a qualsevol constància de patrocinis (per requeriment explícit de beques o ajudes a la docència i la investigació) en la xarxa de la Universitat.

Cessió de serveis de xarxa

La cessió de serveis de xarxa de la Universitat a individus o organitzacions externes només la podrà autoritzar la Universitat de manera excepcional, i, en cap cas, amb ànim de lucre.

Ús del nom de la Universitat

El nom de la Universitat no es pot fer servir sense autorització de manera que suggerisca o done a entendre que aquesta dóna suport a altres organitzacions, als seus productes, serveis, etc.

"Qualsevol utilització general o específica de la imatge o nom de la Universitat Jaume I, en els seus diversos aspectes, que tinga com a finalitat la difusió general de la institució o d'algun estudi, centre, servei, activitat o altres, fora de la Universitat, ha de ser aprovada i gestionada pel Servei de Comunicació i Publicacions, o d'acord amb aquest, independentment que siga gratuïta o no i de la presentació i del suport utilitzats."
Acord de l'Equip de Govern núm. 138.5.

Propietat intel·lectual

S'ha d'assumir que la major part dels materials publicats a la xarxa tenen drets d'autor si no es declara explícitament el contrari. Es poden utilitzar citacions breus si s'identifica l'autor i l'obra d'on s'han pres.

No es poden publicar a la xarxa materials que siguen propietat d'altres, és a dir, treballs amb drets d'autor, sense l'autorització explícita del seu titular (exemples: dibuixos, articles, fotografies, cançons, software, imatges digitalitzades d'obres publicades, etc.). Així ho estableix el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (Reial Decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril) en els articles 17 i 20.2,e).

Si es vol incloure informació que existeix en altres documents publicats al WWW, és millor fer servir enllaços que copiar-la.

Materials llicenciats

Cal anar amb molt de compte amb els materials llicenciats a la Universitat pels seus titulars (per exemple, articles de premsa, entrades d'enciclopèdies, etc.). L'ús d'aquests materials és restringit dins de la Universitat.

Ningú té dret a incloure'ls en documents per publicar-los a la xarxa i/o redistribuir-los.

Dret a la intimitat i a la pròpia imatge

No es pot publicar a la xarxa informació, imatges o vídeos sense l'autorització de les persones que hi apareixen.

Tothom té dret a restringir l'ús de la seua pròpia imatge.

Protecció dels drets i llibertats

Les situacions conflictives que es puguen donar respecte a la vulneració dels drets seran remeses al Síndic de Greuges i a la Comissió Deontològica, respectivament.

La Universitat Jaume I es reserva el dret de sancionar amb mesures acadèmiques i administratives a aquells membres que fent un ús inadequat de la xarxa informàtica, contravinguen les normes d'ús abans esmentades.

La Universitat Jaume I, quan algun dels seus membres, fent servir els mitjans informàtics que la mateixa Universitat posa al seu abast, ocasione perjudicis greus a aquesta mateixa institució o a terceres persones o entitats, es reserva el dret d'acudir als tribunals de justícia per tal que li siga aplicada la llei.

Condicions d'ús de les aplicacions d'intercanvi entre iguals (P2P) (Reunió núm. 2/06, punt 4, de la CAEII del 04/10/06)

Les aplicacions d'intercanvi d'informació entre iguals només podran utilitzar-se en la Universitat Jaume I per a la transmissió o recepció de material relacionat amb l'activitat de la Universitat i amb respecte a la legislació vigent.

El Servei d'Informàtica adoptarà mesures tècniques que, per defecte, tallaran el tràfic amb l'exterior que es genere mitjançant la utilització d'aplicacions d'intercanvi d'informació entre iguals.

No obstant això, qualsevol usuari que necessite fer un ús d'aquestes aplicacions conforme al que es disposa en el primer paràgraf, podrà demanar que se li habilite la seua utilització mitjançant una sol·licitud telemàtica (Sol·licitud d'ús de la xarxa P2P). Aquesta sol·licitud inclourà la identificació de l'equip des del qual es farà ús del servei, el nom de l'aplicació que s'utilitzarà i la finalitat per a la qual es necessita, i haurà d'anar adreçada al Servei d'informàtica i comptar, si escau, amb l'autorització del cap d'unitat del sol·licitant. Serà responsabilitat de l'usuari habilitat, establir mesures de protecció del seu equip per a evitar usos inadequats d'aquestes aplicacions.

El Servei d'Informàtica vetllarà pel bon ús d'aquestes eines i suspendrà cautelarment l'habilitació d'aquells equips sobre els quals es detecten activitats que pugen resultar il·lícites, en el moment en què es reva la corresponent denúncia.

Requeriments i procediments per a la connexió d'equips a la xarxa UJInet

Ús de rosetes en zones d'ús compartit (autenticació de l'usuari): La connexió d'equips a les rosetes existents en zones d'ús compartit (marcades com FREEnet) i l'accés via Wi-Fi, requereix l'autenticació de l'usuari mitjançant un software de connexió.

Trobareu tota la informació necessària a l'adreça: (Freenet).

Ús de rosetes en la resta d'ubicacions (autenticació de l'equip): Els dispositius que es connecten a rosetes ubicades en despatxos, laboratoris y la resta d'ubicacions d'ús no compartit, hauran de tindre l'adreça IP, el nom i adreça Ethernet, registrades a la base de dades corporativa de la Universitat. El Servei d'Informàtica (SI) manté una relació de rosetes, equips i adreces físiques dels equips connectats a la xarxa. La sol·licitud d'alta es gestiona mitjançant un comunicat d'intervenció CAU -Centre d'Atenció a Usuaris- al Servei d'Informàtica.

Cal tindre en compte que no és possible connectar més de tres dispositius de forma simultània a una mateixa roseta. Si açò fora necessari, cal demanar la instal·lació de rosetes addicionals mitjançant el corresponent formulari SPI de Petició d'instal·lació de cablejat de comunicacions i telèfons fixos nous a l'UJI. Com solució temporal, fins que les noves rosetes estiguen operatives, es pot sol·licitar l'ús compartit de les rosetes existents, per a això el Servei d'informàtica prestarà el material necessari..

Com a excepció, en laboratoris, es poden fer xarxes privades connectades a la UJInet a través d'un encaminador que faça NAT (translació d'adreces IP). En aquestos casos el suport del Servei d'Informàtica acabarà en la interfície pública d'aquest encaminador.

Procediments per a la desconnexió d'equips de la xarxa: El personal del SI (Àrees d'Operació, Comunicacions i Sistemes), davant d'un problema de seguretat o pèrdua de servei que afecte altres equips de la xarxa procedirà a la desconnexió de l'equip o equips causants, fins que el problema estiga solucionat.

Abans de procedir a la desconnexió, intentarà posar-se en contacte amb l'administrador de la màquina (via correu electrònic i/o telèfon), si l'impacte es considera greu i l'administrador no està localitzable procedirà igualment a la desconnexió. A l'administrador se l'informarà sobre les mesures preses i els motius que les van provocar.

Gestió de les polítiques de seguretat en els accessos als ordinadors connectats a la xarxa

Els administradors de la xarxa UJInet del Servei d'Informàtica gestionen la relació de polítiques d'accés als distints ordinadors connectats. Aquestes polítiques són més o menys restrictives en funció de del grau de privacitat de les dades que es gestionen o el nivell de disponibilitat requerit en els diferents dispositius.

Cal tenir en compte que els administradors de les màquines, mitjançant les polítiques del firewall local, poden restringir més els accessos a les màquines que administren; però no alterar les regles definides a nivell general.

Si, per a l'exercici de la tasca docent o gestora, es necessiten alterar les polítiques definides pels administradors de la xarxa, aquesta modificació es deurà sol·licitar al Servei d'Informàtica (v.g., Sol·licitud d'alta, baixa o modificació d'un servidor a la xarxa acadèmica). Els tècnics d'aquest servei avaluaran si aquest fet suposa o no una amenaça per a la seguretat i actuarà en conseqüència, incloent l'accés demanat o bé, oferint alternatives que donen la mateixa funcionalitat. Les màquines per a les que s'ha concedit la modificació en les polítiques d'accés es registren en la base de dades amb informació del seu administrador i el tipus d'accés.

Normativa sobre instal·lacions WI-FI en el campus

Preàmbul

La connexió dels equips informàtics a una xarxa d'àrea local sense fils (Wireless LAN, WLAN) constitueix una alternativa barata per a oferir connexió en situacions en les que la xarxa convencional no és idònia com per exemple:

 • Usuaris sense un lloc de treball fix, amb portàtils o ordinadors de mà.
 • Sales de presentacions, aules de docència, i d'altres llocs amb usuaris d'elevada mobilitat.
 • Ús d'ordinadors portàtils en general.
 • Edificis històrics o locals complicats de cablejar

A més a més, en el cas dels alumnes, amb aquesta solució es podrien alliberar llocs de les aules d'informàtica, sales d'estudi o sales de lectura.

La Universitat disposa  d'una infraestructura WLAN bàsica amb una cobertura pròxima al 100% del campus Universitari. Aquesta serveix com a complement de la xarxa cablejada, oferint una sèrie de configuracions i serveis associats que respecten i s'adapten als requisits de seguretat, mobilitat (professors visitants, alumnes, sales de presentacions i aules), i usabilitat dels clients.

Motivació

Al marge de la infraestructura sense fils corporativa, gestionada pel Servei d'Informàtica, sorgeixen multitud de casos en els que es precisa la instal·lació de punts d'accés WLAN no gestionats per aquest servei. És en aquest punt quan sorgeix la necessitat de disposar d'una normativa interna que regle el desplegament i la proliferació sense control d'aquest tipus d'equipament, que no és sinó un cas particular d'emissió radioelèctrica, sobre tot considerant el seu possible risc sobre la seguretat-innocuïtat dels usuaris. La normativa que es defineix en aquest document és d'obligat compliment per a aquelles persones, grups d'investigació etc. que decideixen muntar la seva pròpia WLAN.

Condicions a tenir en compte per a la instal·lació d'equipament d'emissió a la UJI

Condicions generals

Les instal·lacions d'equipament d'emissió radioelèctrica a realitzar s'executaran seguint las directrius marcades per l'Oficina Tècnica d'Obres i Projectes (OTOP). El cost de la instal·lació a realitzar correrà a càrrec de l'empresa que realitza el subministre.

La instal·lació a realitzar es replantejarà abans del seu inici amb els tècnics de l'OTOP i del Servei d'Informàtica, definint així el seu traçat, safates de canalització, punt d'alimentació elèctrica i de xarxa, proteccions, etc. Respecte a la ubicació i mida del pal de l'antena i l'antena (si es necessari), es respectarà el que marca la normativa interna de construcció i d'explotació dels edificis; si escau l'OTOP proposarà un altra ubicació.

Normativa

La instal·lació a realitzar deurà complir amb el ?Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió així com les instruccions Tècniques Complementaries? (Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost)

L'empresa instal·ladora deurà estar inscrita en el Registre d'Empreses Instal·ladores, del Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló, y els operaris que realitzen els treballs deuran ser Oficials FP2 amb els coneixements necessaris.

Condicions de seguretat i salut a tenir en compte per a l'explotació de l'equipament d'emissió a la UJI

Condicions generals

Atès que aquestes connexions produeixen camps electromagnètics, la condició obligatòria i necessària per a poder instal·lar aquests sistemes és que l'energia d'eixida emesa per qualsevol dispositiu ha d'estar per baix dels nivells de referència per a emissions radioelèctriques.

La normativa actual que regula les emissions radioelèctriques es el RD 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que estableix les condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària front a emissions radioelèctriques (BOE núm. 234, de 29 de setembre).

Aquest Reglament estableix els nivells de referència per a camps elèctrics, magnètics i electromagnètics en el Quadre 2 de l'Annex 2. Límits d'exposició a les emissions radioelèctriques. Concretament, per a una freqüència de 2,4 GHz (la utilitzada pels equips WLAN IEEE 802.11b) els límits són els següents:

  • Intensitat de camp elèctric (E) 61 V/m
  • Intensitat de camp magnètic (H) 0,16 A/m
  • Densitat de potència equivalent 10 W/m2

Aquests límits s'adequaran als que marca la normativa vigent en cada moment i per a la tecnologia emprada.

Consula als usuaris

En l'ús d'aquestes tecnologies, els efectes secundaris de les quals no han estat determinats en les persones amb exactitud, es deurà respectar les objeccions i oposició de les persones que poguessen veure's afectades.

En qualsevol cas, abans de la seva implantació, aquests deuran ser informats tenint en compte si algú es manifesta en contra.

Estudi previ

Per tal d'aconseguir el precepte anterior, prèviament a la sol·licitud d'instal·lació s'haurà de fer un estudi de la distribució de punts d'accés (estació base, emissió recepció).

Aquesta distribució haurà de garantir que els camps electromagnètics generats i la densitat de potència estiguin per baix dels nivells de referència, tant en les zones cobertes per un únic dispositiu com en les zones de superposició de dos o més punts d'accés. L'estudi previ serà a càrrec d'un proveïdor homologat, encara que el podria fer també la pròpia Universitat (o servei a qui se li delegue). Aquest estudi previ s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud d'instal·lació, adreçada al Vicerector d'Infrastructura i Serveis, que és qui aprova la instal·lació.

Certificació

Una vegada feta la instal·lació, s'haurà de presentar una certificació que els camps generats i la densitat de potència no superen en cap punt els nivells de referència indicats. Per a aquesta certificació caldrà adjuntar mesures en diferents punts de la xarxa, com ara prop dels punts d'enllaç, en zones cobertes per un únic punt i en zones cobertes per dos o més punts d'enllaç.

Aquesta certificació podrà ser emesa per la mateixa empresa instal·ladora (si està acreditada) o per alguna altra entitat de certificació acreditada, encara que el podria fer també la pròpia Universitat (o servei a qui se li delegue). El cost de l'estudi previ i de les mesures de radiacions per a la certificació haurà d'incloure's en l'import total de la instal·lació.

Les mesures efectuades per a la certificació de la instal·lació hauran de ser comunicades al personal del departament o servei sol·licitant i una còpia haurà d'enviar-se a l'Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental (OPGM).

Comprovació per l'Oficina de Prevenció Mediambiental

La Universitat, a través de l'OPGM, podrà realitzar mesures de camps electromagnètics i densitat de potència a fi de comprovar els nivells comunicats. El cost d'aquestes mesures no repercutirà sobre el servei o departament responsable de la instal·lació.

En tot cas s'hauran de seguir les recomanacions d'ús i les mesures de seguretat i salut indicades als manuals d'instruccions dels dispositius que s'instal·len. En cas de no respectar-ne o produir incompliments, el Vicerector de Campus, Infraestructura i Noves Tecnologies (VCINT) podrà ordenar el tancament de la instal·lació.

Condicions a tenir en compte per a la configuració i explotació de xarxes locals sense fils a la UJI

Abans de procedir a la instal·lació de xarxes sense fils, és necessària l'aprovació de la mateixa per part del Vicerectorat corresponent, previ informe positiu de l'OPGM, de l'OTOP y del SI

A banda de la infraestructura sense fils de la xarxa corporativa Wireless-UJInet, la gestió de la qual es competència del Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló, es podran instal·lar xarxes sense fils privades en laboratoris d'investigació i locals d'associacions o entitats externes. En aquest últim cas s'aplicaran  les mateixes normes a les que es fa referència en  l'apartat  (Requeriments i procediments per a la connexió d'equips a la xarxa UJInet.)

            Addicionalment en aquestos tipus d'instal·lacions cal tenir en compte el següent:

  • El SSID que es publica no podrà ser uji/UJI ni eduroam/EDUROAM.
  • Els punts d'accés deuran disposar de mecanismes de Control d'accés y seguretat tipus WEP, WPA, MAC, 8021.x etc

En qualsevol cas, la petició d'instal·lació d'infraestructura WLAN es deurà notificar al Servei d'Informàtica (SI), que mantindrà un registre de les mateixes, amb l'objectiu de tractar en tot el possible de proporcionar el servei usant la infraestructura comuna [de la xarxa UJInet, o d'assessorar en la compra i configuració de l'equipament més adequat. Si els tècnics del Servei d'informàtica consideren que la instal·lació  interfereix amb la infraestructura  WLAN de la UJInet, es procediria a la desconnexió dels dispositius implicats previ avís a l'administrador corresponent.