Normes resumides d'ús dels recursos informàtics multiusuari de la Universitat Jaume I destinats a docència

27/01/2022 | SI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Servei d'Informàtica (SI) és el servei encarregat de proporcionar suport en les noves tecnologies de la informació i les telecomunicacions a tota la comunitat universitària, atenent a criteris de disponibilitat i rendiment. Perquè una persona siga acceptada com a usuari dels mitjans del SI haurà d'acatar aquestes normes.

 

1. Ús en general

1.1 Els usuaris de la xarxa informàtica UJInet han d'evitar totes les accions que puguen derivar en interrupció del normal funcionament de la xarxa o d'algun dels equips que hi estan connectats, i també han d'evitar les accions que puguen necessitar la intervenció de mitjans humans o tècnics per a la seua correcció.

1.2 Hauran de complir-se totes les normes d'ús específiques per als equips que s'han d'usar. Aquestes normes es comunicaran pels diferents mitjans disponibles (taulers d'anuncis, missatges de connexió, correu electrònic, conferència electrònica, correu intern, etc.) i fins i tot directament als interessats.

1.3 Haurà de comunicar-se al SI qualsevol deficiència o funcionament anòmal que s'observe.

1.4 Els recursos informàtics del SI, en particular les xarxes i les connexions exteriors, no han d'utilitzar-se per a propòsits distints dels previstos. Està estrictament prohibit qualsevol ús comercial d'aquests recursos.

1.5 Tot usuari haurà de comunicar al SI qualsevol incompliment d'aquestes normes que arribe al seu coneixement.

2. Codis d'usuari, contrasenyes, dades i la seua protecció

2.1 A cada alumne de la Universitat se li assignarà un compte d'usuari en les màquines multiusuari destinades exclusivament a docència. Això implica l'assignació d'un únic identificador d'usuari (userid) i una clau secreta (password) que li permetran accedir a la informació generada pel mateix usuari de manera privada. Aquest identificador d'usuari i la clau secreta d'accés són personals i intransferibles.

2.2 Tot usuari enregistrat és responsable de protegir el seu codi d'usuari (userid password) per evitar l'accés d'usuaris no autoritzats a informació privada.

2.3 Qualsevol sospita d'accés no autoritzat a un codi d'usuari o a les seues dades serà immediatament reportat per l'usuari afectat al SI.

2.4 Un usuari mai pot fer un accés no autoritzat al codi o dades d'un altre usuari.

2.5 Un usuari mai pot fer un accés no autoritzat a qualsevol altra informació que puga caure en el seu poder, sia com a part del seu treball o sia per accident. Està estrictament prohibit l'ús explícit o implícit, de mitjans tècnics per accedir a informació d'altres usuaris.

2.6 Queda estrictament prohibit l'ús, autoritzat o no, d'un codi d'usuari distint al propi amb la finalitat d'evadir normes de control de recursos.

2.7 Qualsevol usuari que divulgue la seua clau d'accés de manera que unes altres persones utilitzen el seu userid per a accés als recursos de la Universitat pot ser sancionat amb la cancel·lació del seu compte d'usuari.

3. Propietat intel·lectual

Els programes de cases comercials disponibles en el SI poden ser utilitzats únicament en els oridnadors per als quals van ser llicenciats. Està prohibit fer còpies no autoritzades d'aquests programes i instal·lar software no autoritzat o que viole els termes en què va ser llicenciat.L'usuari es considera coneixedor de les lleis sobre la protecció del software, especialment la Llei de Propietat Intel·lectual d'11 de novembre de 1987 i la Llei 16/1993, de 23 de desembre, d'Incorporació al Dret Espanyol de la Directiva 91/250/CEE de 14 de maig de 1991 sobre la Protecció Jurídica de Programes d'Ordinador.

4. Advertiment

Si s'infringeix cap de les normes anteriors, o hi ha un altre tipus d'abús dels recursos del SI que causen perjudici a altres usuaris o a la seguretat o integritat dels sistemes, l'infractor serà advertit de la situació. Si l'advertiment és ignorat, el SI prendrà les mesures oportunes, i pot arribar a excloure l'usuari infractor de qualsevol ús posterior dels recursos del SI, sense menysteniment de les eventuals accions administratives o penals que puguen derivar-se.

5. Procediment que s'ha de seguir si s'oblida la contrasenya

La contrasenya, o clau, d'un usuari ha de tenir com a màxim 8 caràcters icom a mínim 6, dels quals dos caràcters han de ser dígits. Si es perd os'oblida la contrasenya d'accés al compte d'usuari, s'ha de sol·licitarl'assignació d'una nova contrasenya.

Aquestes peticions es faran a la Secretaria d'Estudiants del Campus de laPenyeta Roja, de dilluns a divendres en hores d'atenció al públic, on sefarà entrega d'un document amb la nova clau, a més del nom d'usuari(userid) i el nom de l'ordinador on tinga assignat el compte. Cada dilluns,automàticament, s'activaran les noves contrasenyes.

Per garantir la privacitat de la contrasenya cal que l'usuari vaja, enpersona, degudament identificat.

6. Acceptació

L'alumne ha llegit i comprès aquestes normes abans d'usar el compte d'usuari posat a la seua disposició i el seu ús implica l'acceptació implícita de tota la normativa. En el seu moment, es facilitarà a l'alumne, pel mitjà que es considere més oportú, les dades necessàries perquè puga fer ús del seu compte UNIX.

Informació proporcionada per: Servei d'Informàtica