Normes d'ús dels mitjans informàtics de la Universitat Jaume I de Castelló

27/11/2020 | SI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I (SI) és el servei encarregat de proporcionar suport en les noves tecnologies de la informació i de les telecomunicacionsa tota la comunitat universitària (PDI, PAS i estudiants), atenent a criteris dedisponibilitat i rendiment. La utilització d'aquests recursos per personal aliè a la Universitat es preveu en el marc d'acords específics.

Per tal que una persona siga acceptada com a usuària del Servei d'Informàtica haurà d'acatar aquestes normes.


1. Ús en general

1.1 Els usuaris de la xarxa informàtica UJInet evitaran totes les accions que puguen derivar en minores de les garanties de servei de les TIC corporatives, com ara la interrupció del normal funcionament de la xarxa o algun dels equips connectats a aquesta que puguen causar la parada de producció o necessitar la intervenció de mitjans humans o tècnics per a la seua correcció.

1.2 Hauran de complir-se totes les normes d'ús específiques per als equips a usar. Aquestes normes es comunicaran pels diferents mitjans disponibles (taulers d'anuncis, missatges de connexió, correu electrònic, conferència electrònica, correu intern, etc.) i fins i tot directament als interessats.

1.3 Caldrà comunicar al Servei d'Informàtica qualsevol deficiència o funcionament anòrmal que s'observe.

1.4 Els recursos informàtics del Servei d'Informàtica, en particular les xarxes i connexions exteriors, no s'hauran d'utilitzar per a propòsits distints dels prevists. Està estrictament prohibit qualsevol ús comercial dels aquests recursos.

1.5 L'usuari haurà de comunicar al Servei d'Informàtica qualsevol incompliment d'aquestes normes que arribe al seu coneixement.

2. Codis d'usuari, clau d'accés (password), dades i la seua protecció

2.1. Tot usuari registrat serà responsable de protegir el seu codi d'usuari (username/login) als servidors corporatius i les seues dades de qualsevol accés no autoritzat.

2.2. Qualsevol accés no autoritzat a un codi d'usuari, o a les seues dades, serà immediatament comunicat per l'usuari afectat al Servei d'Informàtica.

2.3. Un usuari mai no efectuarà un accés no autoritzat al codi o a dades d'un altre usuari.

2.4. Un usuari mai no efectuarà un accés no autoritzat a qualsevol altra informació que puga caure en el seu poder, bé com a part del seu treball o bé accidentalment. Es troba estrictament prohibit l'ús, explícit o implícit, de mitjanstècnics per accedir a informació d'uns altres usuaris.

2.5. Queda estrictament prohibit l'ús, autoritzat o no, d'un codi d'usuari distint al propi amb el fi d'evitar normes de control d'accés a recursos.

3. Ús privilegiat i protecció

3.1. Les prestacions i acords de nivell de servei especials, i també les assignacions excepcionals de recursos (temps de processador o espai en disc, per exemple) hauran de sol·licitar-se al Servei d'Informàtica per escrit o correu electrònic, justificant les necessitats que motiven la sol·licitud.

3.2. Quan un usuari reba una assignació excepcional de recursos o algun privilegi, s'haurà d'incrementar adequadament el nivell de protecció de la clau d'accés i també la vigilància contra qualsevol ús no autoritzat.

4. Sol·licitud de codi d'usuari

4.1. Tots els membres de la comunitat universitària amb vincle estable amb la Universitat Jaume I s'els genera automàticament un compte de correu electrònic en els servidors corporatius que corresponga. El seu ús implica l'acatament d'aquestes normes.

4.2. Qualsevol persona que desitge accedir a serveis especials del Servei d'Informàtica, (v.g. càlcul científic) haurà d'emplenar un formulari de sol·licitud de compte d'usuari. En aquest full figuraran les dades personals de la persona sol·licitant i la seua firma, tot indicant que acata aquestes normes. Si no és membre de l'UJI, la sol·licitud haurà d'anar avalada pel director de la unitat organitzativa (departament, institut, escola, servei o facultat) al qual estiga adscrit.

4.3. L'usuari de serveis especials haurà de comunicar al Servei d'Informàtica, al més aviat possible, qualsevol canvi que es produisca en la informació continguda en la seua petició d'accés. El canvi es comunicarà remetent al Servei d'Informàtica una nova petició d'accés amb les seues dades actualitzades, especificant clarament que es tracta d'una modificació d'un usuari que ja hi existeix. Si es modificara el lloc de treball (o col·laboració) haurà de contenir l'aval del seu director o cap de servei de la nova ubicació.

4.4. Quan l'usuari deixe de pertànyer a la unitat organitzativa que va avalar la seua inscripció com a usuari, el director d'aquesta o l'usuari mateix podrà enviar una sol·licitud de baixa d'usuari, excepció feta que es tramite la migració del"login/username" a un altra unitat organitzativa.

4.5. Sense perjudici d'allò establert en el punt anterior, el director de la unitat rebrà, a discreció del Servei d'Informàtica, una relació dels usuaris del seu centre, la qual haurà de retornar i esborrar els usuaris que desitge cancel·lar, o sense cap esborradura si no hi ha cancel·lacions.

4.6. No obstant, els usuaris sense activitat durant els darrers 3 mesos, podran ser avisats pel Servei d'Informàtica per tal que expliquen aquest fet.

5. Propietat intel·lectual

5.1. Els programes de empreses comercials disponibles en el Servei d'Informàtica poden ser utilitzats únicament en els ordinadors per als que es té llicència. Està prohibit efectuar còpies no autoritzades dels esmentats programes, i també la instal·lació de software no autoritzat o que viole els termes en els quals fou llicenciat.

5.2. L'usuari és coneixedor de les lleis referents a la protecció del software, especialment la Llei de protecció intel·lectual, d'11 de novembre de 1987, i la Llei 16/1993, de 23 de desembre, d'incorporació al dret espanyol de la directiva 91/250/CEE de 14 de maig de 1991 sobre la protecció jurídica de programes d'ordinador.

6. Reconeixement

L'ús dels mitjans informàtics del Servei d'Informàtica comprometen l'usuari a lliurar a la Administració del Servei d'Informàtica una còpia de qualsevol publicació relativa a la investigació efectuada fent ús dels esmentats mitjans. En la publicació s'inclourà el següent reconeixement:

«Aquesta investigació es va realitzar emprant els recursos del Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I».

Les publicacions arxivades pel Servei d'Informàtica es podràn utilitzar com una mesura de la productivitat dels departaments i usuaris a l'hora de distribuir els recursos disponibles.

7. Advertència

7.1. Si es produira alguna infracció de les normes anteriors o un altre tipus d'abusos dels recursos del Servei d'Informàtica que causen perjudici a uns altres usuaris o minoren els serveis de seguretat de les TIC corporatives, la persona infractora serà advertida de la situació. Si l'advertència és ignorada, la Universitat Jaume I prendrà les mesures oportunes, com ara arribar a excloure al infractor de qualsevol ús posterior dels recursos del Servei d'Informàtica, o possibles accions penals que se'n pogueren derivar.


Més informació

Procediment a seguir per a l'assignació d'un codi d'usuari en els serveis especials del Servei d'Informàtica

Tots els membres de la comunitat universitària amb vincle actiu amb la Universitat Jaume I s'els genera automàticament un compte de correu electrònic en els servidors corporatius. El seu ús implica l'acatament d'aquestes normes.

NOTA: Comque és un procediment automàtic no es pot variar el nom d'usuari generat (username).

Sempre que una persona desitge obtenir un compte d'usuari (login/username) en algun equip especial del Servei d'Informàtica haurà d'obtenir de l'Administració del SI un formulari de sol·licitud d'usuari, i també, si ho desitja, una còpia de les Normes de funcionament del Servei d'Informàtica, les quals es troben disponibles en el portal corporatiu. Una vegada llegides i compreses aquestes normes d'ús, el futur usuari haurà d'emplenar i firmar la sol·licitud SPI si està disposat a acatar-les. Si l'usuari no és membre de l'UJI, haurà d'obtenir l'autorització del director de la seua unitat organitzativa(departament, institut, servei, escola o facultat) qui haurà d'avalar aquesta sol·licitud SPI amb la seua firma.

Després d'haver estat degudament emplenada, la sol·licitud s'haurà de lliurar al'Administració del Servei d'Informàtica ( si és un pdf), on es procedirà, normalment, a generar els nous usuaris. Abans de crear-los, es verificarà, amb els mitjans al seu abast l'autencicitat de les dades.

Si l'usuari ja disposa d'un compte de correu corporatiu, herederà el mateix. Si no, el nom d'usuari es forma normalment a partir del primer cognom. Si aquest és major de vuit caràcters es trunca a vuit; si coincideix amb un ja existent, es reemplaça la lletra final per la primera del nom per a distingir-lo i així succesivament. Aquest conveni és el més estès i és la forma més fàcil d'averiguar el nom d'usuari d'una persona, conegut el seu nom i el primer cognom.

Juntament amb la clau d'accés, que se li lliurarà en un sobre tancat, per correu intern, se l'indicarà les dades de configuració del seu compte de correu electrònic corporatiu. Per raons de seguretat els nous usuaris i claus d'accés no es notificaran per fax ni per altres mitjans (telèfon, correu electrònic, etc...).

Si una persona no desitja acudir personalment al Servei d'Informàtica pot enviar la seua sol·licitud degudament emplenada per correu postal, intern per fax.

Procediment a seguir en cas d'oblit de la clau d'accés o bloqueig del compte d'usuari

Un compte de correu es pot bloquejar, entre d'altres, pels següents motius:

  • L'usuari no ha modificat la seua clau d'accés durant més temps del període d'assignació (normalment 90 dies); en aquest cas el sistema avisa (si s'usa la passarel·la WebMail) a l'usuari de quan ha de procedir al canvi.
  • L'usuari ha utilitzat com a clau d'accés una paraula de la llista reservada, o bé aquest compte ha estat bloquejat per l'operació del sistema (per raons tècniques, de seguretat, infraccions, etc.).

A més, ocasionalment pot ocórrer que un usuari requerisca la intervenció de l'operador per a poder connectar-se novament (per exemple a causa del bloqueig de la clau d'accés).

Disposes d'ajuda per a utilitzar el mecanisme "No recorde cap dada"

NOTA: La clau d'accés especificada haurà de complir els requsits anteriorment descrits (v.g. tenir de 6 a 8 caràcters alfanumèrics, en una combinació tal que existisquen almenys dos de cada tipus i no estar en el llistat de paraules reservades).

Informació proporcionada per: Servei d'Informàtica