Normativa de les aules informàtiques de docència i de lliure accés

06/06/2016 | SI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

1. Introducció
2. Objectius
3. Responsabilitats i competències
4. Normativa general de gestió de les aules informàtiques
1. Equipament i dotació bàsics
2. Instal·lació de programari específic
3. Planificació temporal
4. Exàmens i altres activitats extraordinàries
5. Sol·licituds i terminis
6. Normes generals d'ús de les aules


5. Normes generals d'ús de les aules

1. Introducció

A la Universitat hi ha un bon nombre d'aules informàtiques en els distints centres que la componen. Aquestes aules s'utilitzen quasi exclusivament per a la docència. Atesa la velocitat d'evolució de la tecnologia informàtica, és fàcil que queden obsoletes en poc de temps si no hi ha una planificació de manteniment contínua.

Els òrgans de la Universitat Jaume I que es veuen involucrats en aquesta gestió i que per tant, es relacionen d'alguna manera amb aquesta normativa són:

  • Vicerectorat de Campus, Infraestructures i Noves Tecnologies (VCINT) (antic Vicerectorat d'Infraestructura i Serveis, VIS)
  • Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat (VOAP) (antic Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Estudiants, VOAE)
  • Direccions dels centres (DC)
  • Direccions de les titulacions (DT)
  • Direccions dels departaments (DD)

El Servei d'Informàtica (SI), depenent del Vicerectorat de Campus, Infraestructures i Noves Tecnologies (VCINT), és l'encarregat de la instal·lació tant del programari com del maquinari de les aules informàtiques.

Aquesta normativa es complementa amb altres normes i reglaments de la Universitat Jaume I amb els quals no entra en conflicte de competències, i als quals es fa referència en diversos punts.


2. Objectius

La present normativa té per objecte regular el funcionament de les aules informàtiques dels distints centres de la Universitat Jaume I, i persegueix fonamentalment organitzar la seua gestió per a oferir un servei de qualitat en la docència.

A més a més, s'han de mantenir les aules permanentment a punt per a dur a terme en aquestes les tasques docents habituals, així com el seu aprofitament òptim, i al mateix temps que puguen ser destinades a altres activitats universitàries en els períodes de temps en què no siguen utilitzades pels centres on es troben ubicades.


3. Responsabilitats i competències

1. La dotació d'espais necessaris per al seu ús com a aula informàtica, així com la seua infraestructura mobiliària i manteniment és responsabilitat dels centres, els quals ho han d'executar segons els procediments que tinguen establerts amb aquesta finalitat.

2. La dotació, instal·lació i manteniment d'equips informàtics i del programari bàsic a les aules, és responsabilitat del VCINT mitjançant el SI, d'acord amb aquesta Normativa.

3. L'adquisició de programari específic per a la docència i el pagament de quotes per llicències de manteniment d'aquest programari és responsabilitat dels departaments que exerceixen la docència. Per tal de racionalitzar l'adquisició, el VCINT ha de mantenir un inventari del programari existent i pot coordinar l'adquisició de programari comú per a diversos departaments.

4. La planificació temporal de l'ús de les aules informàtiques, ja siga mitjançant els horaris regulars de les distintes titulacions o mitjançant la seua assignació per a esdeveniments esporàdics és responsabilitat dels centres. Aquesta planificació s'ha de dur a terme d'acord amb les normatives de confecció d'horaris i de reserva d'espais corresponents.

4. Normativa general de gestió de les aules informàtiques

1. Equipament i dotació bàsics

1. El VCINT ha d'informar cada centre, els departaments i els DD i els DT, segons el calendari acadèmic, de les modificacions previstes en l'equipament de les aules informàtiques per al següent curs acadèmic.

2. El VCINT i els centres han d'acordar, amb la deguda antelació segons el calendari acadèmic, el programari bàsic que s'ha d'instal·lar a les aules informàtiques per al següent curs acadèmic.

2. Instal·lació de programari específic

1. Els professors responsables de les distintes assignatures amb docència a les aules informàtiques que així ho requerisquen, han de sol·licitar al VIS mitjançant els procediments i terminis que s'establisquen, les instal·lacions del programari específic necessari per a les seues assignatures dins del termini establert. A més, s'ha d'indicar si aquest programari específic ha de ser també instal·lat a les aules de lliure accés.

2. Fora d'aquest termini es poden realitzar sol·licituds d'instal·lació de programari específic per a la docència amb un termini d'instal·lació determinat.

3. S'instal·larà el programari sol·licitat en els terminis establerts sempre que aquest s'haja subministrat pels departaments corresponents en temps i forma. En cap cas s'instal·larà programari o maquinari sense les corresponents llicències d'ús o que no siga compatible amb el maquinari i programari bàsics.

4. Els centres, una vegada rebudes les notificacions per part dels professors sol·licitants de instal·lació de programari específic, han de verificar el correcte funcionament del programari específic instal·lat a les aules informàtiques, sol·licitar la correcció de les anomalies detectades i emetre, si no hi ha problemes, un certificat de conformitat per al VIS previ al començament de cada curs acadèmic.

5. S'ha de procurar instal·lar l'última versió del mateix producte, i no mantenir versions antigues.

6. S'ha de fomentar l'ús del programari lliure.

3. Planificació temporal

1. El VCINT i el VOAE han d'establir, prèviament al començament de l'organització del curs acadèmic i abans de la confecció dels horaris de docència, i de comú acord amb els centres, els horaris per al manteniment programat de cada una de les aules informàtiques i els servidors afectats. Les possibles modificacions d'aquests horaris han de ser de mutu acord entre el VCINT i el centre corresponent.

2. Els centres han d'establir els horaris dels cursos acadèmics i les reserves per a activitats esporàdiques respectant els horaris de manteniment.

3. S'ha d'informar amb la màxima antelació possible de la interrupció dels serveis per motius de força major, com ara problemes de seguretat informàtica i avaries. En aquests cassos el centre és l'encarregat de redistribuir els grups afectats.

4. Exàmens i altres activitats extraordinàries

La realització d'exàmens o altres activitats docents extraordinàries s'han d'adequar a l'equipament i configuració de l'aula i no pot en cap moment requerir la paralització dels serveis habituals ni requerir la presència de personal tècnic especialitzat fora dels horaris del seu lloc de treball.

5. Sol·licituds i terminis (*)

1. El DT o el DD a instància del professorat que sol·licita la instal·lació de programari específic, ha d'enviar, seguint el procediment establert, la relació de peticions amb antelació suficient segons la data establerta en el punt 6 següent, per a poder instal·lar el programari a les aules.

1. b) Heu de realitzar la petició corresponent a través del formulari de sol·licitud dins l’e-ujier, apartat Formularis Petició-SPI -> Nova Sol·licitud i dins l’apartat Recursos Electrónics punxar en Sol·licitud d'instal·lació de programari a les aules el qual vos demanarà les dades del programari sol·licitat i generarà automàticament una sol·licitud en el CAU per a que un tècnic comence amb el procés d'’instal·lació.

2. Cal entregar una petició per a qualsevol tipus d'instal·lació: aplicacions, fitxers d'exemple, programes d'aprenentatge, fins i tot per a la modificació de programari ja instal·lat.

3. Cal especificar en el full de petició si la instal·lació de programari requereix alguna intervenció especial, i indicar clarament les opcions i particularitats.

4. S'ha de subministrar (Cd, DVD, URL, etc.) el programari que s'ha d' instal·lar en la secretaria o en el despatx dels operadors del centre on s'ha d'instal·lar (només si es tracta d'un producte per al qual el Servei d'Informàtica no té llicència).

5. El termini mínim per a la instal·lació de qualsevol programari serà de 15 dies hàbils, excepte el que cal instal·lar a principi de cada quadrimestre (amb duració d'un mes), que s'haurà de sol·licitar amb un mes d'antelació, a causa de la instal·lació massiva de programari.

6. La instal·lació de programari per a l'inici del curs es durà a terme la segona quinzena del juliol, per tant s'ha de procurar no planificar exàmens que facen ús de les aules en aquestes dates.

6. b) La instal·lació de programari per al segon quadrimestre es durà a terme la primera quinzena de gener, per tant s'ha de procurar no planificar exàmens que facen ús de les aules en aquestes dates.

7. A l'inici del curs les proves per a l'acceptació del programari instal·lat es realitzaran la primera quinzena de setembre.

7. b) A l'inici del segon quadrimestre les proves d'acceptació del programari instal·lat es realitzaran la primera setmana de febrer.

(*) Sempre que no interferisca amb l'organització acadèmica.

6. Normes generals d'ús de les aules

1. Les aules d'informàtica estan destinades a la docència i estructurades en horaris lectius (presència del professorat a classe), períodes de manteniment i períodes d'accés lliure (en les aules destinades a aquest fi).

2. Les aules d'informàtica són llocs d'estudi. S'hi ha de mantenir, doncs, un silenci adient. Queda estrictament prohibit fumar, menjar i beure a les aules d'informàtica.

3. Durant l'horari lectiu, el responsable de l'ús de l'aula és el professorat que fa la classe. No es permet l'entrada d'usuaris per tal de realitzar pràctiques lliures.

4. L'equip informàtic és d'ús comú i, per tant, s'ha de tractar amb responsabilitat tant pel que fa al maquinari com al programari instal·lat a les màquines. Queda prohibida per part de l'usuari la instal·lació de qualsevol tipus de programari, com també els trasllats o intercanvis de material.

5. El responsable de l'aula (professorat, operador/auxiliar d'informàtica, o persona adequadament autoritzada) pot sol·licitar l'acreditació de l'usuari. L'acreditació és personal.

6. S'ha procurar l'optimització dels llocs d'usuaris a les aules d'informàtica, durant els períodes d'accés lliure, a fi d'evitar la utilització simultània de diverses aules lliures amb vacants.

7. Quan un usuari, en el moment d'iniciar el seu treball, detecte alguna anomalia en l'equip, ha de comunicar-ho immediatament al responsable de l'aula.

8. Queda estrictament prohibit instal·lar qualsevol programari o jugar a les aules d'informàtica. L'incompliment d'aquesta norma comporta l'expulsió immediata de l'aula.

9. Per a la impressió de fitxers s'han de seguir les instruccions que apareixen en el web del Servei d'Informàtica.

10. L'incompliment de qualsevol d'aquestes normes comporta l'expulsió immediata de l'aula i l'enviament d'un informe al VCINT, on es prendran les mesures oportunes.

Informació proporcionada per: Servei d'Informàtica