Unitats de gestió

09/07/2019 | SGE
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
 
Les unitats de gestió depenen de la Gerència, sota la coordinació funcional de Servei de Gestió Econòmica.
 
 
 

Funcions de les unitats de gestió:

 
 • Gestionar el pressupost dels departaments i les compres que aquests realitzen. Dins d’aquest àmbit, totes aquelles compres que superen els 600 euros han de ser realitzades obligatòriament a través de la unitat de gestió, sense perjudici de l’aprovació de la despesa per part de l’òrgan competent.
 • Gestionar els projectes de l’article 83 de la LOU i altres ajudes en l’àmbit de la seua competència.
 • Gestionar l’organització i desenvolupament de jornades i de tribunals de tesi i seguir, en aquest darrer cas, les instruccions del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants (tercer cicle).
 • Mantindre actualitzat l’inventari dels departaments, facultats i Escola adscrits, sota la direcció del Servei d’Informació Comptable de la Universitat.
 • A petició de la direcció del departament, informar el consell de departament o junta permanent en aspectes de gestió del pressupost.
 • Subministrar a la Gerència la documentació que se li requerisca sobre l’elaboració i gestió del pressupost.
 • Elaborar propostes de plecs de condicions per a la tramitació d’expedients de contractació, en coordinació amb el Servei de Contractació i Assumptes Generals.
 • Comptabilitzar les factures, amb el compliment previ dels requisits reglamentaris i sol·licitar pressupostos per a la recepció de subministraments i serveis.
 • Mantindre l’estat actualitzat dels distints pressupostos i programes en què participen els departaments.
 • Amb l’aprovació dels directors dels centres de despesa, proposar al Servei de Gestió Econòmica modificacions de pressupostos d’acord amb l’execució de la despesa.
 • Despatxar els assumptes de la seua competència amb els directors dels centres de despesa.
 • Tramitar davant la Biblioteca les peticions bibliogràfiques i mantindre la informació sobre el grau d’execució dels pressupostos en aquesta matèria.

Unitat de gestió 1

Directori

S’encarrega de la gestió econòmica dels següents departaments, servei i instituts:

 • DQFIA   Departament de Química Física i Analítica 
 • DQUIO  Departament de Química Inorgànica i Orgànica  
 • IUPA     Institut Universitari de Plaguicides i Aigües 

 

Unitat de gestió 2

Directori

S’encarrega de la gestió econòmica dels següents departaments i instituts:

 • CENT       Centre d'Educació i Noves Tecnologies 
 • DECIC     Departament d'Enginyeria i Ciència dels Computadors 
 • DLSIN     Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics 
 • DMATE   Departament de Matemàtiques
 • IMAC       Institut Universitari de Matemàtiques i Aplicacions de Castelló 
 • INIT         Institut Universitari de Noves Tecnologies de la Imatge 

 

Unitat de gestió 3

Directori

S’encarrega de la gestió econòmica dels següents departaments i instituts:

 • DDPRI   Departament de Dret Privat
 • DDPUB Departament de Dret Públic
 • DDTSE  Departament de Dret del Treball i Seguretat Social i Eclesiàstic de l'Estat 
 • IUDT      Institut Universitari de Dret del Transport  

 

Unitat de gestió 4

Directori

S’encarrega de la gestió econòmica dels següents departaments i instituts:

 • DADEM  Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting 
 • DECON  Departament d'Economia
 • DFICO    Departament de Finances i Comptabilitat 
 • IDL          Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local 
 • IEI           Institut d'Economia Internacional 

 

Unitat de gestió 5

Directori

S’encarrega de la gestió econòmica dels següents departaments:

 • DINFE    Departament d'Infermeria
 • DMEDI   Departament de Medicina
 • DPSIB    Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia
 • DPSIE    Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia 

 

Unitat de gestió 6

Directori

S’encarrega de la gestió econòmica dels següents departaments instituts i serveis:

 • DCICO     Departament de Ciències de la Comunicació
 • DEANG    Departament d'Estudis Anglesos
 • DFISO      Departament de Filosofia i Sociologia 
 • DHIST      Departament d'Història, Geografia i Art 
 • IDSP        Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau 
 • IIG            Institut Interuniversitari de Geografia
 • IUEFG     Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere 
 • IULMA     Institu Interuniversitari de Llengües Modernes Aplicades 
 • LABCOM Laboratori de Ciències de la Comunicació

 

Unitat de gestió 7

Directori

S’encarrega de la gestió econòmica dels següents departaments i institut:

 • DCAMN   Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural 
 • DEMEC   Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció 
 • DESID     Departament d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny 

 

Unitat de gestió 12

Directori

S’encarrega de la gestió econòmica dels següents departaments i institut:

Departament de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura

 • DEDES Departament d'Educació i Didàctiques Específiques
 • DTRAD Departament de Traducció i Comunicació
 • DFICE Departament de Filologia i Cultures Europees
 • IIFV Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
 
Unitat de gestió 13

Directori

S’encarrega de la gestió econòmica dels següents departaments, institut i servei:

 • DIQUI   Departament d’Enginyeria Química
 • DFISI    Departament de Física
 • INAM    Institut de Materials Avançats
 • IUTC    Institut Universitaride Tecnologia Ceràmica Agustín Escardino
 • INIT      Institut Universitari de Noves Tecnologies de la Imatge 
 • SCIC     Servei Central d'Instrumentació Científica

 

 

Informació proporcionada per: Servei de Gestió Econòmica