27/10/2023 | SGE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
 
Les unitats de gestió depenen de la Gerència, sota la coordinació funcional de Servei de Gestió Econòmica.

Funcions de les unitats de gestió:

 • Gestionar el pressupost dels departaments i les compres que aquests realitzen. Dins d’aquest àmbit, totes aquelles compres que superen els 600 euros han de ser realitzades obligatòriament a través de la unitat de gestió, sense perjudici de l’aprovació de la despesa per part de l’òrgan competent.
 • Gestionar els projectes de l’article 83 de la LOU i altres ajudes en l’àmbit de la seua competència.
 • Gestionar l’organització i desenvolupament de jornades i de tribunals de tesi i seguir, en aquest darrer cas, les instruccions del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants (tercer cicle).
 • Mantindre actualitzat l’inventari dels departaments, facultats i Escola adscrits, sota la direcció del Servei d’Informació Comptable de la Universitat.
 • A petició de la direcció del departament, informar el consell de departament o junta permanent en aspectes de gestió del pressupost.
 • Subministrar a la Gerència la documentació que se li requerisca sobre l’elaboració i gestió del pressupost.
 • Elaborar propostes de plecs de condicions per a la tramitació d’expedients de contractació, en coordinació amb el Servei de Contractació i Assumptes Generals.
 • Comptabilitzar les factures, amb el compliment previ dels requisits reglamentaris i sol·licitar pressupostos per a la recepció de subministraments i serveis.
 • Mantindre l’estat actualitzat dels distints pressupostos i programes en què participen els departaments.
 • Amb l’aprovació dels directors dels centres de despesa, proposar al Servei de Gestió Econòmica modificacions de pressupostos d’acord amb l’execució de la despesa.
 • Despatxar els assumptes de la seua competència amb els directors dels centres de despesa.
 • Tramitar davant la Biblioteca les peticions bibliogràfiques i mantindre la informació sobre el grau d’execució dels pressupostos en aquesta matèria.

Unitat de gestió 1

Directori

S’encarrega de la gestió econòmica dels següents departaments, servei i instituts:

 • DQFIA   Departament de Química Física i Analítica 
 • DQUIO  Departament de Química Inorgànica i Orgànica  
 • IUPA     Institut Universitari de Plaguicides i Aigües 

Unitat de gestió 2

Directori

S’encarrega de la gestió econòmica dels següents departaments i instituts:

 • CENT       Centre d'Educació i Noves Tecnologies 
 • DECIC     Departament d'Enginyeria i Ciència dels Computadors 
 • DLSIN     Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics 
 • DMATE   Departament de Matemàtiques
 • IMAC       Institut Universitari de Matemàtiques i Aplicacions de Castelló 
 • INIT         Institut Universitari de Noves Tecnologies de la Imatge 

Unitat de gestió 3

Directori

S’encarrega de la gestió econòmica dels següents departaments i instituts:

 • DDPRI   Departament de Dret Privat
 • DDPUB Departament de Dret Públic
 • DDTSE  Departament de Dret del Treball i Seguretat Social i Eclesiàstic de l'Estat 
 • IUDT      Institut Universitari de Dret del Transport  

Unitat de gestió 4

Directori

S’encarrega de la gestió econòmica dels següents departaments i instituts:

 • DADEM  Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting 
 • DECON  Departament d'Economia
 • DFICO    Departament de Finances i Comptabilitat 
 • IDL          Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local 
 • IEI           Institut d'Economia Internacional 

Unitat de gestió 5

Directori

S’encarrega de la gestió econòmica dels següents departaments:

 • DINFE    Departament d'Infermeria
 • DMEDI   Departament de Medicina
 • DPSIB    Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia
 • DPSIE    Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia 

Unitat de gestió 6

Directori

S’encarrega de la gestió econòmica dels següents departaments instituts i serveis:

 • DCICO     Departament de Ciències de la Comunicació
 • DEANG    Departament d'Estudis Anglesos
 • DFISO      Departament de Filosofia i Sociologia 
 • DHIST      Departament d'Història, Geografia i Art 
 • IDSP        Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau 
 • IIG            Institut Interuniversitari de Geografia
 • IUEFG     Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere 
 • IULMA     Institu Interuniversitari de Llengües Modernes Aplicades 
 • LABCOM Laboratori de Ciències de la Comunicació

Unitat de gestió 7

Directori

S’encarrega de la gestió econòmica dels següents departaments i institut:

 • DCAMN  Departament de Biologia, Bioquímica i Ciències Naturals
 • DEMEC   Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció 
 • DESID     Departament d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny 

Unitat de gestió 12

Directori

S’encarrega de la gestió econòmica dels següents departaments i institut:

 • DPDID Departament de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura
 • DEDES Departament d'Educació i Didàctiques Específiques
 • DTRAD Departament de Traducció i Comunicació
 • DFICE Departament de Filologia i Cultures Europees
 • IIFV Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana

Unitat de gestió 13

Directori

S’encarrega de la gestió econòmica dels següents departaments, institut i servei:

 • DIQUI   Departament d’Enginyeria Química
 • DFISI    Departament de Física
 • INAM    Institut de Materials Avançats
 • IUTC    Institut Universitaride Tecnologia Ceràmica Agustín Escardino
 • INIT      Institut Universitari de Noves Tecnologies de la Imatge 
 • SCIC     Servei Central d'Instrumentació Científica
Informació proporcionada per: Servei de Gestió Econòmica