Justificacions de projectes

30/10/2018 | SGE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

NORMATIVA GENERAL

 

TIPUS D'AJUDES AMB EL SEU CORRESPONENT MANUAL DE JUSTIFICACIÓ

 • EUROPEES

En la pàgina de la Comissió Europea es troba tota la documentació per a projectes de recerca i innovació.

 • NACIONALS
 1. R+D+I PLA GENERAL
 2. INNPACTO
 3. REPTES R+D+I
 4. REPTES DE COL·LABORACIÓ
 5. FEDER
 • AUTONÒMIQUES
 1.  GV R+D
 2. FEDER

 

CONVENIS QUE REQUEREIXEN JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA

 1. Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Castelló. Activitats culturals
 2. Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Castelló. Càtedra EUROCOP
 3. Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Vila-real. Càtedra ceràmica
 4. Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Vila-real. Activitats culturals a la Seu de la Plana

 

PREGUNTES FREQÜENTS

 • Despeses subvencionables

Són despeses subvencionables: a) els que de manera indubtable responguen a la naturalesa de l'activitat subvencionada, b) resulten estrictament necessaris, i c) es realitzen en el termini establit en les bases reguladores o acord de concessió. d) Es considerarà despesa realitzada el que ha sigut efectivament pagat amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

 • Quan s'ha de sol·licitar un canvi que afecte les condicions aprovades en la resolució de concessió d'un projecte?

Sempre abans que finalitze el termini d'execució (data d'inici i data de finalització de projecte) i davant l'organisme competent.

 • Quina és la data màxima en què ha de realitzar-se el pagament d'una factura que s'ha d'incloure en la justificació d'un projecte?

Si la subvenció no és cofinançada amb fons FEDER, la data màxima per al pagament de les factures és fins a l'últim dia del període de justificació, que per regla general, serà de tres mesos comptadors des del final del període d'execució

Si la subvenció és cofinançada amb fons FEDER, la data màxima per al pagament de les factures és l'últim dia del període d'execució del projecte.

 • Dins de la partida “viatges i dietes”, a qui es poden tramitar despeses?

Al personal amb dedicació al projecte, sempre que aparega nominativament identificat

 • Quina documentació acredita el "viatge o dieta”?

Els bitllets originals corresponent al mitjà de transport utilitzat.

Factures, rebuts o tiquets de despeses d'allotjament, dietes i transport realitzats durant el viatge i imputats al projecte.

Liquidació del viatge.

A més:

 1. En el cas de viatges i dietes per assistència a congressos s'ha d'acreditar la inscripció i el certificat d'assistència.
 2. Quan el motiu de la despesa es corresponga amb conferències, xarrades o trobades en les quals s'exposen resultats i temes directament relacionats amb els objectius finals del projecte, s'ha de presentar el programa d'aquests.
 • Quin és l'import màxim de viatges i dietes?

Amb caracter general s'aplica el Reial decret 462/2002, llevat que la convocatòria limite aquests imports, com ha ocorregut en les ajudes de la Generalitat R+D de l'anualitat 2015.

 • Elegiblitat del material inventariable

Perquè el material inventaiable siga elegible ha d'incloure's en  la sol·licitud del projecte i adquirir-lo al començament de l'execució del projecte. Si fóra necessari adquirir el dit material i no s'haguera previst en la sol·licitud inicial del projecte podrà adquirir-se sempre que es justifique detalladament en l'informe tècnic corresponent.

 • Quines despeses no són elegibles?

A. Les despeses i pagaments que hagen sigut realitzats fora dels terminis d'execució del projecte i de justificació, respectivament.

B. Despeses associades a personal que no impute hores directament al projecte.

C. Inversions finançades mitjançant arrendament financer o lísing.

D. Interessos deutors dels comptes bancaris, recàrrecs, despeses derivades d'operacions de crèdit, ni despeses financeres, així com qualsevol despesa derivada d'una inadequada o ineficient gestió dels fons públics.

E. Sancions administratives i penals, així com les despeses de procediments judicials.

F. Els impostos indirectes (IVA) quan siguen susceptibles de recuperació o compensació, i els impostos personals sobre la renda (IRPF).

G. Despeses derivades de celebracions gastronòmiques o protocol·làries, llevat que s'establisca expressament en les bases o acord de concessió i estiguen directament vínculades al programa o projecte subvencionat.

H. Material d'oficina, llevat que estiga vinculat a la recerca i així s'establisca en la descripció.

I. Despeses derivades d'emissió de bitllets.

J. Despeses de visat.

 • Data dels pagaments

La data límit per a efectuar en ferm els pagaments que es corresponguen amb la despesa imputada ha d'estar compresa entre:

- L'inici del període d'execució.

- El final del període de justificació (data que es determine en la resolució per la qual es concedeix la subvenció).

 

 

Equip de justificacions de projectes

 • Sáez Vidal, Barbara
  Telèfon: 964 729488   

 • Berge Zapater, Susana 
  Telèfon: 964 729015   

 • Agea Zafon, Laura 
  Telèfon 964 72 90 25   
 • Liam Burns 
  Telèfon: 964 728 945

 

Adreça electrònica per a les justificacions: sgejustificacions@uji.es

 

 

Informació proporcionada per: Servei de Gestió Econòmica