Criteris per a la gestió d'ingressos a l'UJI

25/07/2016 | SGE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

1. Sistemes de cobrament

La Universitat Jaume I estableix com a procediments de cobrament, per a qualsevol tipus de taxa o preu públic que haja de satisfer l'estudiantat, PAS o PDI per temes acadèmics, taxes, ús d'instal·lacions, assistència a cursos, jornades i congressos, etc., els següents:

- Rebut domiciliat. Aquest mètode només és aplicable per a la matrícula d'ensenyaments universitaris o per a l'adquisició d'abonaments per a ús de les instal·lacions esportives, en el cas que el Servei d'Esports ho considere així. Amb aquesta finalitat, la persona interessada ha d'indicar en tot cas l'IBAN del compte bancari en el qual s'ha de fer efectiu el càrrec, i autoritzar-lo electrònicament.
El sistema envia en el termini que s’establisca, un missatge electrònic a la persona interessada en el qual s'avisa amb uns dies d’antelació de l'enviament del rebut al banc per al seu cobrament.

- Per rebut amb codi de barres (Norma 57 AEB). Es tracta d'un rebut en paper, que genera automàticament el sistema informàtic de l’UJI, i que s'ha de fer efectiu en una de les entitats bancàries que té conveni amb l’UJI per a fer pagaments mitjançant aquest sistema. Actualment són Banco Santander, Cajamar i BBVA. En el futur es podrà ampliar a altres entitats. Depenent dels mitjans de cada entitat bancària, la persona usuària pot realitzar el pagament del rebut en finestreta o en els caixers automàtics que estiguen adaptats. En aquest cas, la persona interessada ha d’atenir-se a les indicacions de cada entitat sobre horaris o formes de fer efectiu el rebut.

- Amb targeta de crèdit/dèbit (TPV). Aquest sistema comprèn tant el cobrament a través de TPV virtual (per Internet) com per TPV físic. En tots dos casos s'ha de validar el pagament per part de la persona usuària amb el número secret o PIN, signatura del corresponent rebut o altres codis de seguretat, segons ho tinga pactat amb la seua entitat bancària.


2. Informació sobre els diferents sistemes de cobrament 

2.1 Rebut domiciliat: la Universitat envia un fitxer a l'entitat bancària encarregada del cobrament. Aquesta ingressa, en la data de venciment, la totalitat de l’import en un compte corrent de l’UJI. Des del moment quan es genera el fitxer informàtic, els corresponents rebuts consten com a cobrats, amb la data del fitxer enviat al banc.

Com que els deutors tenen vuit setmanes per a tornar aquests rebuts, sense cap limitació (d'acord amb la normativa bancària), el banc gestor genera diàriament un fitxer amb la informació de tots els rebuts que s'han tornat, i n'indica la causa (poden haver-hi rebuts tornats de diferents fitxers enviats). Al mateix temps, el banc gestor dels rebuts detrau del compte corrent de l’UJI l’import dels rebuts que s'han tornat.

A partir de la devolució d'algun rebut es canvia automàticament la forma de pagament i durant la resta del curs, la persona interessada ha de fer els pagaments per rebut en paper o per TPV. Aquesta norma es notifica a la persona interessada abans de triar la domiciliació, i quan es faça efectiva, per haver-se produït la devolució d’un dels seus rebuts. Els serveis responsables poden afegir altres penalitzacions per devolució de rebuts.

2.2 Rebut amb codi de barres: el banc genera un fitxer diàriament amb la informació de tots els rebuts que s’han cobrat el dia lectiu anterior (excepte els dissabtes, diumenges i festius). L’usuari no té l’opció de tornar aquest pagament.

Respecte a aquests dos tipus de rebuts esmentats (domiciliats i codi de barres), els fitxers es descarreguen els dilluns, per això fins al dilluns no està actualitzada aquesta informació respecte a la setmana anterior:

- rebuts domiciliats que s’han tornat (recordeu que els domiciliats cobrats es consideren cobrats el dia que s’envia al banc);

- rebuts amb codi de barres cobrats.

En el moment de generació del rebut es comunica a la persona interessada que poden passar fins a set dies hàbils, per procediments de gestió bancària, des que es fa el pagament per aquest sistema fins que apareix reflectit a l’e-UJIer.

En cas que siga necessari fer constar el pagament per a realitzar alguna gestió, la persona interessada pot presentar davant del servei corresponent el rebut segellat pel banc o el justificant del pagament (si s’ha pagat per caixer), per a demostrar que s'ha pagat i realitzar la gestió. El servei ha de comprobar el rebut i l'ha de marcar com a pagat en la pantalla corresponent de gestió de rebuts. D’aquesta manera, també es pot marcar com a pagat un rebut per a poder sol·licitar-ne la devolució. Aquest marcatge és provisional, fins que arribe la confirmació mitjançant el fitxer del banc.

2.3 Per TPV físic o virtual: encara que el banc no fa l'ingrés a l’UJI fins al següent dia lectiu, el pagament es considera vàlid quan arriba la validació del sistema de pagaments. Això significa que pocs segons després d'haver pagat un rebut, apareix com a pagat, amb indicació del dia i l’hora.

La persona usuària no té l’opció de tornar aquest pagament.

3. Devolucions

La devolució d’algun cobrament la pot sol·licitar tant la persona interessada com el servei o unitat responsable de la generació del rebut. En tots els casos s'ha de realitzar per mitjans electrònics i d’acord amb el que estableix la normativa (Bases d’execució del pressupost). Les sol·licituds de devolució han de comptar amb el vistiplau del cap del servei o responsable de la unitat corresponent i del gerent.

Si falta alguna d’aquestes firmes el Servei de Gestió Econòmica no pot tramitar, en cap cas, la devolució.

a) Sol·licitud de devolució per part de la persona interessada: es poden consultar en l'e-UJIer  els rebuts que s'han pagat amb l’antiguitat que indique cada servei per als seus rebuts (els rebuts impagats es mantenen visibles fins el pagament o anul·lació).

Si se sol·licita per Internet -si el servei corresponent activa aquesta possibilitat- el sistema presenta el botó "Sol·licitud de devolució" (només en el cas de rebuts pagats, i si és per domiciliació, transcorregudes vuit setmanes) per a sol·licitar la devolució. S'ha de justificar la sol·licitud i es pot afegir un fitxer PDF per a documentar-la.

Si la devolució no se sol·licita directament per l’aplicació, s'ha de presentar la sol·licitud per Registre General. Posteriorment, si el servei corresponent estima la sol·licitud, es realitza la devolució d'ofici.

Algun servei, per la seua especificitat, pot demanar que la sol·licitud per part de la persona interessada es faça per Registre General, de forma presencial. Si escau, aquest mateix servei fa la sol·licitud de devolució per l’e-UJIer.

Els serveis poden sol·licitar més requisits per a realitzar la devolució.

b) Sol·licitut de devolució d’ofici per part de la Universitat: quan hi ha un motiu per a tornar l’import dels rebuts a una diversitat de persones perquè s'ha produït un fet sobrevingut (cancel·lació de l’activitat, concessió de beca, error de càlcul, etc.), el mateix servei o unitat pot demanar la devolució de rebuts. Igualment la petició ha de comptar amb el vistiplau del cap del servei o responsable de la unitat i del gerent.

c) En cas de mal funcionament del sistema es torna d’ofici.

3.1 Formes de devolució:

- Quan s’ha cobrat per domiciliació: en aquest cas no té sentit que la persona sol·licitant demane la devolució, excepte que hagen transcorregut més de vuit setmanes des del pagament del rebut. Si no ha transcorregut aquest termini, pot tornar el rebut des del seu banc. Per aquest motiu, el programa no mostra el botó “Sol·licitud de devolució” si no ha transcorregut aquest termini perquè ho sol·licite la persona interessada.

Si ha finalitzat aquest termini es pot demanar la devolució. La devolució sempre es realitza per transferència. La persona interessada ha de facilitar l'IBAN d'un compte bancari.

- Quan s’ha cobrat per rebut amb codi de barres. La devolució sempre es realitza per transferència. La persona interessada ha de facilitar l'IBAN d'un compte bancari.

- Quan s’ha cobrat per TPV físic. De moment només es pot tornar per transferència. La persona interessada ha de facilitar l'IBAN d'un compte bancari. Sembla que la nova empresa de serveis de pagament pròximament donarà la possibiltat de fer la devolució com si fóra TPV virtual (vegeu el punt següent).

- Quan s’ha cobrat per TPV virtual. La devolució es fa per reintegrament a la mateixa targeta de crèdit/dèbit que es va utilitzar per a fer el pagament. El sistema no demana en aquest cas cap IBAN.


En tots els casos es pot consultar la data de la devolució en la pantalla de rebuts. Aquesta consulta la pot realitzar tant la persona interessada, com el servei o unitat corresponent. Si la devolució s'ha fet per transferència apareix també l'IBAN del compte on s'ha ingressat.


4. Anul·lacions / Esborrament de rebuts 

Abans de que el rebut s’envie al banc per domiciliació o es pague per algun dels altres mitjans, els rebuts es poden modificar o esborrar. Una vegada que el rebut ha tingut algun moviment bancari, ja no es pot esborrar. El que sí que es pot fer, si escau, és anul·lar-lo, amb la qual cosa no queda com a pendent. En tot cas, es crea un registre històric dels canvis.


5. Informació als deutors

Es consideren deutors les persones que, transcorregut el termini per a fer el pagament, no l'han realitzat, i les persones que tornen un rebut domiciliat.


5.1 Pagaments per domiciliació: si es cobra per domiciliació un rebut i aquest es torna, el sistema envia un missatge electrònic a la persona interessada amb les indicacions per a realitzar de nou el pagament en el termini que establisca cada servei, mitjançant un d’aquests dos sistemes:

a) TPV
- Personalment, amb targeta de crèdit/dèbit (per a les unitats que tinguen TPV físic).
- Mitjançant un enllaç al pagament per TPV virtual.

b) Rebut de codi de barres
- Mitjançant un enllaç a un document PDF que s'ha d’imprimir i pagar-lo en el banc.

 

5.2 Pagaments per TPV o per rebut amb codi de barres

Cada servei ha d'establir, si escau, el termini per al pagament dels seus rebuts i el termini perquè es reclamen automàticament els rebuts impagats. També ha d'establir les conseqüències d’aquesta falta de pagament, que s'han de fer constar en el correu electrònic d’avís.


6. Gestió de cursos i altres activitats en unitats de gestió i serveis

En qualsevol cas, la gestió dels cursos, congressos i altres activitats que suposen que les persones assistents han de pagar per l'assistència, s'han de realitzar a través de IGLU.

Quan s'haja finalitzat el curs o el període d'inscripció, la unitat de gestió o unitat corresponent ha d'enviar al SGE (ingressos) el llistat dels inscrits, juntament amb la sol·licitud de generació de crèdit.


7. Ingressos en formalització 

Quan, per la concessió d'algun tipus de beca l'estudiant o estudianta no ha de pagar un rebut, sinó que l'import l'assumeix un servei o projecte de la mateixa Universitat, es tracta d'un ingrés en formalització.

En aquest cas el servei corresponent ha d'emetre el rebut i posar-lo en situació "no s'ha de pagar", per a evitar que es reclame a la persona beneficiària abans de la comptabilització del pagament/cobrament d'aquest rebut.

S'ha d'enviar al SGE tota la documentació: convocatòria de la beca, resolució i rebut o rebuts que s'han de formalitzar.

Quan el SGE comptabilitze tots els moviments ho ha de comunicar al servei corresponent perquè canvie l'estat del rebut a "pagat en formalització", en la data que s'indique. 

Informació proporcionada per: Servei de Gestió Econòmica