28/11/2019 | SGE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Segons l'article 3 de les Bases d'execució del pressupost, quant al finançament dels crèdits inicials:

El pressupost inicial de despeses de la Universitat es finançarà amb els següents ingressos, entre altres possibles:

  1. Ingressos propis (capítol 3 d'ingressos) entre els quals es troben: els preus públics i les taxes per serveis universitaris encomanats, tant acadèmics com administratius, que es liquiden durant l'exercici; i els ingressos  per la prestació d'altres serveis.
     
  2. Transferències corrents i de capital (capítols 4 i 7 d'ingressos, respectivament): les procedents de la Generalitat Valenciana i altres organismes per al finançament d'inversions i, en general, les subvencions o aportacions rebudes d'entitats públiques, privades i/o particulars per al finançament de les operacions corrents i de capital de la Universitat.
     
  3. Ingressos patrimonials, corresponents a l'explotació ordinària del patrimoni (capítol 5)
     
  4. Ingressos derivats d'operacions d'endeutament (capítol 9) amb la finalitat de finançar els programes d'inversió previstos per la Universitat.


 

Criteris per a la gestió d'ingressos a l'UJI

Descripció dels diferents sistemes de cobrament a l'UJI i de devolució parcial o total de rebuts pagats per les diferents activitats.

Informació proporcionada per: Servei de Gestió Econòmica