Comissió d'Afers Econòmics i Informàtics

Última modificació: 19/10/2015 | Font: SGE

 


Dependència:

Vicerectorat d’Economia i PAS

Composició:

 • Presidència: Rectorat o vicerectorat en qui delegue
 • Secretaria: Direcció del Servei de Gestió Econòmica
 • Vocals:
  • Un membre de l'Equip de Govern amb competències en planificació
  • Gerència
  • Una representació de cada centre
  • Una representació de cada institut universitari
  • Una representació de cada departament/unitat predepartamental
  • Direcció de l'OCIT
  • Una representació del Gabinet de Planificació i Prospectiva Tecnològica
  • Direcció del Servei d'Informàtica
  • Direccions de projectes institucionals (tecnologies de la informació, pla de sistemes, promoció del coneiximent obert i comptabilitat analítica)
  • Representants claustrals ( 3 PDI, 2 PAS i 2 estudiants)
  • Representants del Consell d'Estudiants elegits pel Ple del Consell (3 estudiants)
  • Representants de la Junta de Personal elegits per la Junta de Personal i el Comité d'Empresa (2 PAS)

Funcions:

 • Proposar l'adopció de criteris de racionalitat, transparència, eficàcia i descentralització de la gestió econòmica i pressupostària.
 • Ser informada de la gestió pressupostària i econòmica de la Universitat, així com aportar-hi propostes.
 • Aportar propostes en relació amb l'administració dels béns de la Universitat.
 • Ser informada i aportar propostes en el procés d'elaboració del projecte de pressupost.
 • Participar en l'elaboració dels criteris que permeten realitzar una programació pluriennal de la Universitat d'acord amb la nova fórmula de finançament de les universitats valencianes.
 • Realitzar propostes sobre criteris que permeten una optimització de distribució dels crèdits assignats als centres, departaments i instituts per a despeses de funcionament.
 • Ser informada de la rendició de comptes sobre els resultats de l'exercici econòmic amb caràcter previ a la seua aprovació pel Consell Social.
 • Ser informada sobre la rendició de comptes sobre els resultats de l'exercici econòmic en relació amb el pressupost assignat als centres, departaments i instituts universitaris.
 • Ser informada i aportar propostes en el procés de construcció de la ciutat universitària.
 • Participar en el procés d'adjudicació de les concessions de serveis de la Universitat amb l'elaboració dels informes que requerisquen les comissions de contractació quan s'hagen de produir renovacions dels contractes ja existents o la contractació de noves concessions.
 • Vetlar pel compliment dels plecs de condicions de les concessions de servei de la Universitat en cada campus.
 • Suggerir millores en les concessions de serveis ja existents així com formular propostes de possibles noves concessions d'altres serveis.
 • Realitzar propostes sobre els criteris de distribució dels crèdits assignats per a l'adquisició d'equipament informàtic.
 • Participar en el procés d'adjudicació de les adquisicions d'equipament informàtic.
 • Realitzar propostes sobre les necessitats de nous mitjans materials i informàtics, nous serveis, noves aplicacions, etc.
 • Ser informada i aportar propostes en les inversions d'equipament.
 • Qualsevol altra competència que li siga atribuïda pel rector o la Junta de Govern.
Informació proporcionada per: Servei de Gestió Econòmica
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16