Comissió d’Afers Econòmics, Informàtics i Infraestructures (CAEII)

11/01/2022 | SGE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Comissió d’Afers Econòmics, Informàtics i Infraestructures és un dels òrgans d’assessorament i de negociació dels regulats per l’article 94 dels Estatuts de la Universitat Jaume I aprovats pel Decret 95/2021, de 9 de juliol, del Consell de la Generalitat (DOGV núm. 9128, de 15 de juliol de 2021)

Aquesta Comissió té com a funció principal assessorar els òrgans col·legiats d’àmbit general i el Rectorat en matèria econòmica i en assumptes d’equipament i infraestructura. En la seua composició, segons l’article 94.3 dels Estatuts, han de participar almenys un 20% de membres del Claustre elegits per aquest i ha de respondre a criteris de proporcionalitat dels distints sectors de la comunitat universitària afectats.

Composició

Presidència: Rectorat o vicerectorat en qui delegue amb competències en la matèria.

Secretaria: Direcció del Servei de Gestió Econòmica.

Vocals:

 • Una persona membre del Consell de Direcció amb competències en infraestructures.
 • Gerència.
 • Una persona en representació de cada centre.
 • Una persona en representació de cada institut universitari.
 • Una persona en representació de cada departament/unitat predepartamental.
 • Representants claustrals (5 PDI, 3 PAS i 3 estudiants o estudiantes).
 • Representants del Consell de l’Estudiantat elegits/des pel Ple del Consell (3 estudiants o estudiantes).
 • Representants de la Junta de Personal elegits/des per la Junta de Personal i el Comitè d'Empresa (2 PAS).

També es convidarà a assistir-hi amb veu i sense vot, en funció dels assumptes a tractar, a una representació dels serveis i a les direccions de projectes institucionals relacionades amb les funcions de la comissió.

Funcions:

 1. Proposar l'adopció de criteris de racionalitat, transparència, eficàcia i descentralització de la gestió econòmica i pressupostària.
 2. Ser informada de la gestió pressupostària i econòmica de la Universitat, així com aportar-hi propostes.
 3. Ser informada dels informes d’auditoria.
 4. Aportar propostes en relació amb l'administració dels béns de la Universitat.
 5. Ser informada i aportar propostes en el procés d'elaboració del projecte de pressupost.
 6. Participar en l'elaboració dels criteris que permeten realitzar una programació pluriennal de la Universitat, d'acord amb el pla vigent de finançament de les universitats valencianes.
 7. Realitzar propostes sobre criteris que permeten una optimització de distribució dels recursos assignats als centres, departaments i instituts per a despeses de funcionament i adquisició d’equipament.
 8. Ser informada de la rendició de comptes sobre els resultats de l'exercici econòmic amb caràcter previ a la seua aprovació pel Consell Social.
 9. Ser informada sobre la rendició de comptes sobre els resultats de l'exercici econòmic en relació amb el pressupost assignat als centres, departaments i instituts universitaris.
 10. Ser informada i aportar propostes en el procés de consolidació del campus.
 11. Assessorar en els assumptes relatius a les concessions de serveis i grans contractes de la Universitat, fent un seguiment del seu funcionament i proposant a l’equip de direcció millores en la seua formulació o renovació.
 12. Realitzar propostes sobre les necessitats de nous mitjans materials i informàtics, nous serveis, noves aplicacions, etc.
 13. Ser informada i aportar propostes en les inversions d'equipament.
 14. Vetlar per l’aplicació dels criteris de repartiment d’espais segons les necessitats dels departaments.
 15. Qualsevol altra competència que li siga atribuïda pel Rectorat o pel Consell de Govern.

Funcionament:

El funcionament de la Comissió d’Afers Econòmics, Informàtics i Infraestructures es regirà pel Reglament d’organització i funcionament de la Universitat aprovat en la sessió 8-2017 del Consell de Govern, de 20 de juliol de 2017, i posteriors modificacions.

No obstant això, pel que fa al quòrum de constitució, s’aplicarà una regla de funcionament particular. En concret, la Comissió d’Afers Econòmics, Informàtics i Infraestructures quedarà vàlidament constituïda si hi ha presents almenys la quarta part de les persones membres.

Informació proporcionada per: Servei de Gestió Econòmica