Màster Universitari Informació per a sol·licitar reconeixement de crèdits

10/06/2021 | SGDE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Reconeixement de crèdits

S’entén per reconeixement l’acceptació per part de l’òrgan responsable del màster dels crèdits que s’han obtingut en uns ensenyaments oficials i que són computats per a l’obtenció del títol de màster.

El projecte de final de màster no es pot reconèixer.

Informació reconeixements.

Taxes

Pel reconeixement de crèdits s’ha d’abonar un 25% de l’import total de l’assignatura reconeguda.

L’estudiantat de la Universitat Jaume I que es canvia de màster per l’extinció del pla d’estudis, està exempt d’aquest pagament en el curs acadèmic en què realitza el canvi.

Sol·licitud de reconeixement de crèdits

La sol·licitud del reconeixement sempre s’ha de tramitar en els terminis de matrícula.

En el termini de modificacions de matrícula, finalitzat el primer semestre, es pot sol·licitar el reconeixement d’assignatures del segon semestre i de les pràctiques externes.

Cal matricular-se de les assignatures de les quals es demana reconeixement a l’aplicació de matrícula. A més, s’han d’indicar obligatòriament  les dades de l’assignatura o assignatures cursades per les quals es demana el reconeixement.

En el termini de 10 dies des de la notificació del requeriment de la documentació s’ha d’adjuntar telemàticament la documentació requerida en cada cas. Si transcorregut aquest termini no s’ha adjuntat la documentació no es tramitarà el reconeixement i s’eliminarà de la matrícula la sol·licitud de reconeixement.

Reconeixement d’assignatures cursades a la Universitat Jaume I

L’estudiantat que demana reconeixement per assignatures cursades en la Universitat Jaume I no ha d'adjuntar cap documentació.

Reconeixement d’assignatures cursades en una altra universitat

L’estudiantat que demana reconeixement per assignatures cursades en una altra universitat ha d'adjuntar la següent documentació.

  • Certificat acadèmic personal expedit pel centre d’origen.
  • Programes de les assignatures cursades segellats pel centre d’origen.

Reconeixement d’assignatures per experiència laboral

Es pot demanar reconeixement, sempre que, el nombre de crèdits que es poden reconéixer estiga contemplat en el Verifica del pla d’estudis, fins al 15% dels crèdits de la titulació entre estudis universitaris propis i experiència laboral.

La qualificació de l’assignatura reconeguda per experiència professional serà APTE i no computarà en la mitjana de l’expedient.

S'ha d'adjuntar la següent documentació: 

  • Vida laboral de la Seguretat Social amb codi de verificació digital CEA.
  • Certificat/s expedit/s per les institucions o empreses públiques o privades en les quals s’han prestat els serveis, indicant les funcions o tasques realitzades i el temps de duració de l’activitat.

Resolució de les sol·licituds

La Comissió de Reconeixement és l’encarregada de resoldre les sol·licituds presentades.

Les resolucions es notifiquen mitjançant notificació electrònica al correu corporatiu facilitat a l’estudiantat per la Universitat en la matrícula.

En cas que les resolucions siguen desestimades, l’estudiantat pot:

  • Reclamar

Es pot interposar un recurs d’alçada dirigit al deganat/direcció del centre que s’ha de presentar al Registre General de l’UJI. La notificació de la resolució del recurs serà mitjançant notificació electrònica.

  • Cursar l’assignatura

En aquest cas, s’ha de pagar la diferència entre el preu pagat pel reconeixement i el preu total de l’assignatura.

  • Anul·lar l’assignatura

S’ha de comunicar, en el termini de 10 dies, des de la notificació de la resolució del reconeixement, al Negociat de Reconeixements, per correu electrònic (negociat-reconeixements@uji.es) o mitjançant una sol·licitud.

NOTA: En cas que la documentació aportada telemàticament  no tinga la firma digital o electrònica es podrà requerir la documentació original.

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants