Informació per a sol·licitar reconeixement de crèdits

11/12/2023 | SGDE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Reconeixement de crèdits

S’entén per reconeixement l’acceptació per part de l’òrgan responsable del grau dels crèdits que s’han obtingut en uns ensenyaments oficials i que són computats per a l’obtenció del títol de grau.

El treball de final de grau no es pot reconéixer.

Taxes

Pel reconeixement de crèdits s’ha d’abonar un 25% de l’import total de l’assignatura reconeguda.

L’estudiantat de la Universitat Jaume I que es canvia al grau corresponent per l’extinció del pla d’estudis, està exempt d’aquest pagament en el curs acadèmic en què realitza el canvi.

No s’han d’abonar les taxes de reconeixement de crèdits en el cas dels estudiants de grau que obtinguen el reconeixement de crèdits de caràcter bàsic per estudis universitats no finalitzats realitzats en la mateixa universitat i adscrits al mateix àmbit de coneixement de la titulació per a la qual es demana el reconeixement de crèdits.

Aquesta exempció s’aplicarà per un únic canvi de titulació i en únic sentit, i no serà aplicable quan l’estudiant torne a la titulació en què es va matricular inicialment.

Sol·licitud de reconeixement de crèdits

La sol·licitud del reconeixement sempre s’ha de tramitar en els terminis de matrícula.

En el termini de modificacions de matrícula, finalitzat el primer semestre, es pot sol·licitar el reconeixement d’assignatures del segon semestre i de les pràctiques externes, excepte les que tinguen consideració de primer semestre i les de les titulacions de Mestre (Pla 2018).

Cal matricular-se de les assignatures de les quals es demana reconeixement a l’aplicació de matrícula. A més, s’han d’indicar obligatòriament  les dades de l’assignatura o assignatures cursades per les quals es demana el reconeixement.

En el termini de 10 dies des de la notificació del requeriment de la documentació s’ha d’adjuntar telemàticament la documentació requerida en cada cas. Si transcorregut aquest termini no s’ha adjuntat la documentació no se tramitarà el reconeixement i s’eliminarà de la matrícula la sol·licitud de reconeixement.

Reconeixement entre graus

Si la titulació que es cursarà pertany al mateix àmbit de coneixement que la d’origen, es podran reconèixer fins a la totalitat dels crèdits corresponents a matèries de formació bàsica.

Es reconèixeran els crèdits corresponents a aquelles altres matèries pertanyents al mateix o a diferent àmbit de coneixement, atenet a la coherència acadèmica i formativa dels coneixements i les competències i les habilitats que defineixen les matèries i assignatures que es volen reconèixer amb les existents en el pla d’estudis del títol al qual es vol accedir.

També es pot demanar reconeixement de crèdits per assignatures cursades en altres titulacions universitàries.

El reconeixement manté la nota quantitativa original de l’assignatura cursada, a la qual s’ha d’afegir la qualificació qualitativa corresponent. Si el reconeixement té més d’una assignatura, es farà la mitjana ponderada.

1. Reconeixement d’assignatures cursades a la Universitat Jaume I

L’estudiantat que demana reconeixement per assignatures cursades en la Universitat Jaume I no ha d'adjuntar cap documentació.

  • Assignatures incloses en les taules automàtiques:

El reconeixement és automàtic i en la còpia de la matrícula l’assignatura figura “acceptada” i en l’expedient acadèmic figura superada.

  • Assignatures que ha de resoldre la Comissió de Reconeixement:

El reconeixement no és automàtic i en la còpia de la matrícula l’assignatura figura “pendent” fins que la Comissió de reconeixement resolga la sol·licitud.

2. Reconeixement d’assignatures cursades en una altra universitat

L’estudiantat que demana reconeixement per assignatures cursades en una altra universitat ha d’adjuntar la següent documentació:

  • Certificat acadèmic personal expedit pel centre d’origen.
  • Programes de les assignatures cursades segellats pel centre d’origen.

Reconeixement d’assignatures per cicle formatiu de grau superior

Es pot demanar reconeixement sempre que estiga contemplat en el Verifica del pla d’estudis.

S’aplicaran les taules de reconeixement per cicles formatius de grau superior cursat.

Si s’ha accedit al grau pel CFGS del qual sol·licita reconeixement, no ha d'aportar cap documentació.

Si s’ha accedit al grau per un altra via d’accés, ha d’adjuntar el certificat oficial d’acreditació de qualificacions per a l’admissió a la universitat del CFGS cursat.

La qualificació que constarà en cada assignatura serà la mitjana del CFGS cursat.

Reconeixement d’assignatures per experiència laboral

Es pot demanar reconeixement, sempre que estiga contemplat en el Verifica del pla d’estudis, fins al 15% dels crèdits de la titulació entre estudis universitaris propis i experiència laboral.

La qualificació de l’assignatura reconeguda per experiència professional serà APTE i no computarà en la mitjana de l’expedient.

S’ha d’adjuntar la següent documentació:

  • Currículum actualitzat.
  • Vida laboral de la Seguretat Social amb codi de verificació digital CEA.
  • Certificat/s expedit/s per les institucions o empreses públiques o privades en les quals s’han prestat els serveis, indicant les funcions o tasques realitzades i el temps de duració de l’activitat.

Resolució de les sol·licituds

La Comissió de Reconeixement de cada centre és l’encarregada de resoldre les sol·licituds presentades.

Les resolucions es notifiquen mitjançant notificació electrònica al correu de notificacions indicat en la sol·licitud de reconeixement de crèdits. En cas que les resolucions siguen desestimades, l’estudiantat pot:

  • Reclamar

Mitjançant un recurs d’alçada dirigit al deganat/direcció del centre en el termini d’un mes a partir del dia següent de la notificació de la resolució.

La presentació del recurs es fa de forma telemàtica accedint a “Recurs d’alçada en reconeixement d’assignatures de grau” del gestor de sol·licituds del SGDE.

La notificació de la resolució del recurs serà mitjançant notificació electrònica al correu de notificacions indicat en la sol·licitud del recurs.

  • Cursar l’assignatura

En aquest cas, s’ha de pagar la diferència entre el preu pagat pel reconeixement i el preu total de l’assignatura.

  • Anul·lar l’assignatura

S’ha de sol·licitar, en el termini de 10 dies, des de la notificació de la resolució del reconeixement, al Negociat de Reconeixements, per correu electrònic (negociat-reconeixements@uji.es).

NOTA: 

En cas que la documentació aportada telemàticament no tinga la firma digital o electrònica es podrà requerir la documentació original.

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants