Documentació de matrícula Nou estudiantat de Màster universitari.

24/11/2022 | SGDE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Documentació acreditativa dels requisits d'accés.

No serà necessari la presentació de còpies compulsades dels documents aportats en el procés telemàtic de preinscripció, d’acord amb el que s’estableix en la Llei 39/2015

Excepcionalment, quan existisquen dubtes sobre l’autenticitat de la documentació electrònica presentada, se sol·licitarà  de manera motivada l'acarament de les còpies aportades per l’interessat, en aquest cas es podrà requerir l’exhibició del document original. L’acarament de les còpies es realitzarà en el Servei de Gestió de la Docència i Estudiants, Negociat de Màster, mai en les unitats de registre.

Documentació acreditativa del dret a l’exempció de les taxes de matrícula i altres documents.

La condició de família nombrosa, discapacitat o estar en situació d'exclusió social pot justificar-se en l'assistent de matrícula o en el següent enllaç.

Per a la justificació d’altres exempcions o bonificacions de taxes de matrícula, com les que s’exposen a continuació, s’ha d’aportar la documentació acreditativa vigent mitjançant el gestor de sol·licituds del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants (SGDE) en l’apartat Aportació de documentació en matrícula de Màster.

 • Família monoparental
  • Títol de família monoparental vigent.
 • Víctima de terrorisme
  • Certificat acreditatiu de víctima de terrorisme.
 • Víctima d’actes de violència sobre la dona
  • Resolució judicial.
  • Informe Ministeri Fiscal.
  • Atestat policial.
  • Certificat emés per un organisme públic competent en matèria de violència sobre la dona.
 • Altres
  • Modificació de dades personals (domicili, telèfon, cognoms, canvi d´identificació)
  • Canvi nº de compte bancari 
  • Documentació VIA 4 (Legalització)

 

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants