Beques MEFP de caràcter general per al curs acadèmic 2024/25 per a estudiantat que cursa estudis postobligatoris

20/03/2024 | SGDE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

               Revocacions en la convocatòria de beques per al curs 2024/25
           

Es recorda els beneficiaris i beneficiàries de beca del Ministeri d'Educació per al present curs 2024/25, que d'acord amb el que disposa l'article 43 de la convocatòria, s'entendrà   que  les persones beneficiàries que hagen incorregut en alguna de les situacions següents no han destinat la beca a la finalitat per a la qual s'ha concedit:

 - Haver anul·lat la matrícula.
 

 - No haver superat el 50 per cent dels crèdits matriculats en convocatòria ordinària ni extraordinària. En el supòsit d'ensenyaments de les branques de ciències i ensenyaments tècnics, el percentatge mínim que s'ha de superar és del 40 per cent. 

Per al càlcul d’aquest percentatge no es tindran en compte els crèdits convalidats, reconeguts o adaptats.

En aquest supòsits, escau la devolució de la beca concedida i han de reintegrar tots els components de la beca, a excepció de l’import de matrícula.

   Possible cancel·lació del compte bancari per a l’ingrés de la beca

La convocatòria de beques del Ministeri d’Educació i Formació Professional per al curs 2024/25 preveu l’ingrés de les ajudes concedides en diversos terminis. Per tant, per a evitar retards en els pagaments demanem a les persones interessades que no cancel·len el compte bancari que han consignat en la sol·licitud de beca i el mantinguen obert durant tot el curs acadèmic i durant tot el procediment de beques, sobretot si s’ha sol·licitat recurs de reposició.

En tot cas, si es cancel·la el compte que s’ha consignat en la sol·licitud de la beca, s’ha d’obrir un nou compte i comunicar al Negociat de Beques mitjançant un correu a becas@uji.es les dades personals i el número complet de compte junt amb el codi IBAN.

     

 

 

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants