Accés als estudis de Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes

27/05/2024 | SGDE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
Requisits d'accés obligatoris per al màster universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes

Acreditar el domini d'una llengua estrangera, distinta de la llengua materna, equivalent al nivell B1 o superior del Marc europeu comú de referència per a les llengües. Es pot consultar la taula d'equivalències per a aclarir qualsevol dubte sobre l’acreditació del domini d’una llengua. 

Per altra banda, es considerarà acreditat el nivell sempre que l'estudiant estiga en possessió del títol de llicenciatura o grau en Filologia o Traducció en qualsevol de les llengües europees de fora del nostre Estat.

L'estudiantat que no dispose de l’acreditació pertinent podrà obtenir-la, prèviament a la preinscripció, superant la prova que realitzarà la Universitat Jaume I, la convocatòria del qual es publica en el Servei de Llengües.

Requisits d’accés obligatoris

    A) Requisits generals d’accés a màsters universitaris

De conformitat amb el Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, per accedir als ensenyaments oficials de màster universitari és necessari:

  • Estar en possessió d’una titulació universitària oficial de graduada o graduat espanyol o equivalent o, si escau, disposar d’altre títol de màster universitari o títols del mateix nivell que el títol espanyol de grau o màster expedits per universitats i institucions d’educació superior d’un país de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) que al citat país permeta l’accés als estudis de màster.
  • Amb caràcter excepcional, l'alumnat que reunisca alguna de les circumstàncies que s'indiquen a continuació pot ser admés també en el màster, però en cap cas es pot obtindre el títol de màster si prèviament no s'ha obtingut el de grau:
  • L’alumnat d’un grau espanyol al qual li quede per superar el TFG i com a màxim fins a 9 crèdits ECTS. També pot accedir l’alumnat de grau que tinga pendent d’acreditar el coneixement de llengües requerit per a l’obtenció del títol de grau.
  • Estar en possessió d’una titulació universitària expedida per un país estranger homologada pel Ministeri d’Educació.
  • També poden accedir a estudis de màster universitari les persones amb possessió d’un títol oficial espanyol corresponent a plans d’estudi anteriors a l’actual ordenació dels ensenyaments universitaris, de conformitat amb la disposició addicional primera del mencionat Reial decret:
  • Títol oficial d’arquitecte/a, enginyer/a, llicenciat/da.
  • Títol oficial d’arquitecte/a tècnic/a, enginyer/a tècnic/a, diplomat/da, amb complements de formació si fora necessari.

    B) Requisits específics i criteris d’admissió

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’accés i admissió. Aquesta informació es pot consultar al web de cada màster, on s’han d’incloure els procediments i els requisits d’admissió al pla d’estudis recollit en la memòria de verificació corresponent.

    C) Requisits d’accés a màsters universitaris que habiliten per a professions regulades

Per accedir als màsters universitaris que habiliten per a professions regulades és necessari complir les condicions d’accés establertes en l’annex I del Reial decret 889/2022, de 18 d'octubre, i estar en possessió d’un títol de grau concret en cada cas, segons es detalla a continuació:

Títol de l’UJI que habilita: Màster Universitari en Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes
Títol previ: Enllaç web
Professió: Professor o professora d’Educació Secundària Obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d’idiomes
Regulació: Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre i Ordre EDU/3498/2011, de 16 desembre

Les persones titulades d’acord a sistemes educatius estrangers, tant de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) com aliens a aquest, han de tenir homologat el títol previ, de conformitat amb el Reial decret 889/2022, de 18 d'octubre. En aquest cas hauran de tenir homologat el títol previ o haver obtingut una declaració d'equivalència.

L’admissió no implica, en cap cas, cap modificació dels efectes acadèmics i, si escau, professionals que corresponguen al títol previ que tinga en possessió la persona interessada, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar ensenyaments de màster.

    D) Requisits per als titulats estrangers

L’estudiantat d'un país estranger ha de tenir finalitzats necessàriament els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

Tant el títol com el certificat acadèmic que es presenten han de ser oficials i estar expedits per autoritats competents, d’acord amb l’ordenament jurídic del país d’origen. A més han d’estar legalitzats per via diplomàtica (Vies de legalització).

L’estudiantat que dispose del títol homologat del ministeri corresponent ha d’adjuntar la credencial d’homologació del títol estranger expedida pel ministeri espanyol corresponent.

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants