Accés als estudis de Màster Universitari en Psicologia General Sanitària

22/02/2024 | SGDE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

INFORMACIÓ CORRESPONENT A L'ACCÉS AL MÀSTER UNIVERSITARI EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA AMB UN TíTOL UNIVERSITARI ESTRANGER

Després de l’entrada en vigor de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, la disposició addicional setena de la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, general de salut pública, paràgraf a) de l’apartat 3 estableix que:  

«El títol de grau en Psicologia, que no habilitarà, per si mateix, per a l’exercici de la psicologia en el sector sanitari, constituirà un requisit necessari per a l’accés al màster de Psicologia General Sanitària, així com qualsevol altre títol universitari oficial estranger de Psicologia que complisca amb els requisits establerts en l’Ordre CNU/1309/2018, de 5 de desembre, per la qual es regulen les condicions generals a les quals s’ajustaran els plans d’estudi del grau en Psicologia, en particular pel que fa a les matèries obligatòries vinculades a la Psicologia de la Salut».

L’aplicació del precepte anterior al cas de títols universitaris oficials estrangers estableix la via a partir de la qual les persones titulades en Psicologia en sistemes educatius estrangers poden accedir al Màster Universitari en Psicologia General Sanitària. Aquestes persones necessiten acreditar que la seua formació compleix amb els requisits establerts en l’Ordre CNU/1309/2018, de 5 de desembre, la qual cosa, en particular, inclou, almenys, 90 crèdits ECTS de matèries obligatòries vinculades a la Psicologia de la Salut.

La Universitat Jaume I, atenent-se a la Resolució de 16 de novembre de 2023, de la Secretaria General d’Universitats, per la qual es publica l’Acord del Consell d’Universitats, pel qual s’estableixen recomanacions per a l’acreditació del compliment dels requisits establerts en l’Ordre CNU/1309/2018, de 5 de desembre, per a l’accés al màster en Psicologia General Sanitària en els títols universitaris oficials estrangers de Psicologia estableix que a través de la sol·licitud (dirigida al Servei de Gestió de la Docència i Estudiantes, Negociat de Màster), es compleixen els requisits establerts a l'Ordre indicada anteriorment.

La sol·licitud s'haurà de realitzar acompanyada de la següent documentació en un únic arxiu comprimit:

  • Document que acredite la identitat i nacionalitat de la persona sol·licitant, expedit per les autoritats competents del país d’origen o de procedència.
  • Títol de Psicologia del qual se sol·licita l’acreditació, o certificació acreditativa de la seua expedició.
  • Certificació acadèmica dels estudis realitzats per la persona sol·licitant per a l’obtenció del títol, en la qual consten, entre altres extrems, la duració oficial en anys acadèmics del pla d’estudis seguit, les assignatures cursades, la càrrega horària de cadascuna i, si és el cas, els corresponents crèdits ECTS obtinguts.
  • Formulari per a l’anàlisi de l’expedient en relació amb els requisits de l’Ordre CNU/1309/2018, de 5 de desembre, emplenat per la persona sol·licitant.
  • Els programes o guies docents de les matèries i/o assignatures consignades en el formulari per a la sol·licitud d’anàlisi d’expedient.  

 

El títol i la certificació acadèmica han de presentar-se legalitzats per via diplomàtica o, si és el cas, mitjançant la postil·la del Conveni de la Haia. Aquest requisit no s’exigirà als documents expedits per les autoritats dels estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa.  

En el cas que els documents no estiguen expedits en castellà, hauran de presentar-se acompanyats de la traducció oficial corresponent al castellà. En aquest supòsit, el segell del traductor jurat o de la traductora jurada haurà de constar en la traducció.

La traducció oficial ha de realitzar-se una vegada que s’ha conclòs el tràmit de legalització i, per tant, la traducció oficial ha d’incloure el procediment de legalització de firmes. En qualsevol cas, la presentació de la traducció oficial no eximeix de presentar el document original.

Termini de presentació de sol·licituds:    Del 26 de febrer al 15 d’abril.  

L’estudi de la sol·licitud porta associat el pagament d’una taxa de 155,22 euros, que la persona interessada ha d’abonar quan presente la sol·licitud.  

Tramitació de les sol·licituds

El procediment s’adaptarà al que s’estableix en la Resolució de 16 de novembre de 2023 de la Secretaria General d’Universitats.  

Resolució

Quan s’haja instruït el procediment, la Universitat Jaume I emetrà una resolució d’acord amb la proposta formulada per la Comissió d’Acreditació dels Estudis de Psicologia (CAEP) dependent de la Conferència de Deganes i Degans de Psicologia de les Universitats Espanyoles.

La resolució podrà ser:

  • Favorable
  • Favorable condicionada (que requerirà la superació de requisits formatius complementaris, que seran especificats en la resolució corresponent)
  • Desfavorable

La resolució favorable permetrà participar en els processos d’admissió propis del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària en qualsevol de les universitats del sistema universitari espanyol.

La resolució favorable condicionada permetrà sol·licitar la realització dels crèdits que queden per cursar en qualsevol de les universitats del sistema universitari espanyol que impartisca els estudis oficials del grau en Psicologia.

Per a participar en el procediment de preinscripció de la Universitat de Jaume I, les persones que hagen obtingut una resolució favorable hauran de realitzar la corresponent sol·licitud de preinscripció d’acord amb les instruccions establertes en el web.  

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants