UJI
 • UJI
 • Serveis
 • SGDE
 • Accés als estudis de Màster Universitari en Enginyeria Industrial

Accés als estudis de Màster Universitari en Enginyeria Industrial

Última modificació: 08/04/2020 | Font: SGDE
Requisits d'accés obligatoris per al Màster Universitari en Enginyeria Industrial

Atès que el Màster Universitari en Enginyeria Industrial va a habilitar per a una activitat professional regulada, les vies i els requisits d'accés s'ajusten a l'establit en l'Ordre CIN/311/2009 que regula aquest títol. Aquestes vies i requisits d'accés són:

 • Podrà accedir al Màster que habilita per a l'exercici de la professió d'Enginyer Industrial, qui haja adquirit prèviament les competències que s'arrepleguen en l'apartat 3 de l'Ordre Ministerial CIN/351/2009, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Industrial i la seua formació estar d'acord amb la qual s'estableix en l'apartat 5 de l'abans citada Ordre Ministerial. Apartat 4.2.1 declarat nul de ple dret per Sentència TS (Sala 3a, Secció 4a) de 30 octubre 2012.
 • Així mateix, es permetrà l'accés al màster quan, el títol de grau de l'interessat, acredite haver cursat el mòdul de formació bàsica i el mòdul comú a la branca, encara no cobrint un bloc complet del mòdul de tecnologia específica i sí 48 crèdits dels oferits en el conjunt dels blocs d'aquest mòdul d'un títol de grau que habilite per a l'exercici d'Enginyer Tècnic Industrial, d'acord amb la referida Ordre Ministerial.
 • Igualment, podran accedir a aquest Màster els qui estiguen en possessió de qualsevol altre títol de grau sense perjudici que en aquest cas s'establisquen els complements de formació prèvia que s'estimen necessaris.

Els apartats anteriors s'entendran, sense perjudici del que es disposa en l'article 17.2 i en la disposició addicional 4 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre.

 

Requisits d’accés obligatoris

A) Requisits generals d’accés a màsters universitaris

El Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, regulen amb caràcter general els requisits d’accés i admissió als ensenyaments oficials de màster.

Les persones sol·licitants han d’estar en possessió, en el moment de fer la preinscripció, d’algun dels títols següents:

Títol universitari oficial espanyol de:

 • Grau
 • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura
 • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica

Títol universitari expedit per una institució d’educació superior estrangera pertanyent a un país de l’espai europeu d’educació superior (EEES)

 • Títol universitari estranger, que faculte en el país d’expedició per a accedir als ensenyaments de màster universitari

Títol universitari expedit en un sistema educatiu estranger no pertanyent a l’EEES:

a) Títol homologat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional espanyol

 • Credencial d’homologació del títol estranger, expedida pel Ministeri d’Educació i Formació Professional espanyol

b) Títol no homologat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional espanyol

 • Títol universitari estranger d’una institució d’educació superior

En aquest supòsit, l’accés estarà condicionat a la comprovació que els estudis cursats corresponen a un nivell de formació equivalent al dels títols universitaris oficials espanyols i que faculten per a l’accés a estudis de màster oficial en el país en el qual s’ha expedit el títol.

Aquest tràmit no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ ni el seu reconeixement per a una altra finalitat que no siga la d’accedir als estudis de màster. A aquest efecte, en el moment de realitzar la preinscripció, les persones que sol·liciten l’accés a màster han d’abonar obligatòriament la taxa de 155,22 € per l’estudi d’equivalència del títol. Aquest tràmit és indispensable per a completar el procés de preinscripció. La forma de pagament és mitjançant VISA o MasterCard. La taxa es genera una única vegada per a totes les sol·licituds de preinscripció realitzades i en cap cas es torna l’import.

B) Requisits d’accés a màsters universitaris que habiliten per a professions regulades

Per accedir als següents màsters amb atribucions professionals és necessari complir les condicions d’accés establertes en l’annex I del Reial decret 967/2014, de 21 de novembre.

L’accés a professions regulades requereix estar en possessió d’un títol concret.

Títol de l’UJI que habilita: Màster en Advocacia.
Títol previ: Llicenciatura o grau en Dret
Professió: Advocat o advocada
Regulació: RD 775/2011, de 3 de juny

Títol de l’UJI que habilita: Màster en Psicologia General Sanitària
Títol previ: Llicenciatura o grau en Psicologia
Professió: Psicòleg general sanitari o psicòloga general sanitària
Regulació: Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny

Títol de l’UJI que habilita: Màster en Enginyeria Industrial
Títol previ: Enllaç web
Professió: Enginyer o enginyera industrial
Regulació: Ordre CIN/311/2009, de 9 de febrer i Ordre 351/2009

Títol de l’UJI que habilita: Màster en Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes
Títol previ: Enllaç web
Professió: Professor o professora d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d’idiomes
Regulació: Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre i Ordre EDU/3498/2011, de 16 desembre

Les persones titulades d’acord a sistemes educatius estrangers, tant de l’espai europeu d’educació superior com aliens a aquest, han de tenir homologat el títol previ o haver obtingut una declaració d’equivalència acadèmica, de conformitat amb el RD 967/214. Una vegada obtinguda l’homologació o declaració d’equivalència del títol, l’estudiantat podrà sol·licitar l’accés en els terminis establerts.

C) Requisits específics d’admissió

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. Aquesta informació es pot consultar al web de cada màster. Consulteu l’apartat Màsters universitaris. Criteris d’admissió.

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants