Accés als estudis de Màster Universitari en Enginyeria Industrial

25/04/2024 | SGDE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
Requisits d'accés obligatoris per al Màster Universitari en Enginyeria Industrial

Atès que el Màster Universitari en Enginyeria Industrial va a habilitar per a una activitat professional regulada, les vies i els requisits d'accés s'ajusten a l'establit en l'Ordre CIN/311/2009 que regula aquest títol. Aquestes vies i requisits d'accés són:

 • Podrà accedir al Màster que habilita per a l'exercici de la professió d'Enginyer Industrial, qui haja adquirit prèviament les competències que s'arrepleguen en l'apartat 3 de l'Ordre Ministerial CIN/351/2009, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Industrial i la seua formació estar d'acord amb la qual s'estableix en l'apartat 5 de l'abans citada Ordre Ministerial. Apartat 4.2.1 declarat nul de ple dret per Sentència TS (Sala 3a, Secció 4a) de 30 octubre 2012.
 • Així mateix, es permetrà l'accés al màster quan, el títol de grau de l'interessat, acredite haver cursat el mòdul de formació bàsica i el mòdul comú a la branca, encara no cobrint un bloc complet del mòdul de tecnologia específica i sí 48 crèdits dels oferits en el conjunt dels blocs d'aquest mòdul d'un títol de grau que habilite per a l'exercici d'Enginyer Tècnic Industrial, d'acord amb la referida Ordre Ministerial.
 • Igualment, podran accedir a aquest Màster els qui estiguen en possessió de qualsevol altre títol de grau sense perjudici que en aquest cas s'establisquen els complements de formació prèvia que s'estimen necessaris.

Els apartats anteriors s'entendran, sense perjudici del que es disposa en l'article 18.5 i en la disposició addicional 1 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre.

Requisits d’accés obligatoris

    A) Requisits generals d’accés a màsters universitaris

De conformitat amb el Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, per accedir als ensenyaments oficials de màster universitari és necessari:

 • Estar en possessió d’una titulació universitària oficial de graduada o graduat espanyol o equivalent o, si escau, disposar d’altre títol de màster universitari o títols del mateix nivell que el títol espanyol de grau o màster expedits per universitats i institucions d’educació superior d’un país de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) que al citat país permeta l’accés als estudis de màster.
 • Amb caràcter excepcional, l'alumnat que reunisca alguna de les circumstàncies que s'indiquen a continuació pot ser admés també en el màster, però en cap cas es pot obtindre el títol de màster si prèviament no s'ha obtingut el de grau:
 • L’alumnat d’un grau espanyol al qual li quede per superar el TFG i com a màxim fins a 9 crèdits ECTS. També pot accedir l’alumnat de grau que tinga pendent d’acreditar el coneixement de llengües requerit per a l’obtenció del títol de grau.
 • L’alumnat d’un grau de l’UJI matriculat en un programa de recorregut successiu en l’àmbit de l’Enginyeria i l’Arquitectura al qual li quede per superar un màxim de 24 crèdits ECTS (incloent TFG) Assignatures: Computational Methods in Engineering, 6 ECTS, Optativa, Nanotechnology, 6 ECTS, Optativa, Pràctiques Externes, 6 ECTS, Obligatòria, Treball final de grau, 12 ECTS, Obligatòria.
 • Estar en possessió d’una titulació universitària expedida per un país estranger homologada pel Ministeri d’Educació.
 • També poden accedir a estudis de màster universitari les persones amb possessió d’un títol oficial espanyol corresponent a plans d’estudi anteriors a l’actual ordenació dels ensenyaments universitaris, de conformitat amb la disposició addicional primera del mencionat Reial decret:
 • Títol oficial d’arquitecte/a, enginyer/a, llicenciat/da.
 • Títol oficial d’arquitecte/a tècnic/a, enginyer/a tècnic/a, diplomat/da, amb complements de formació si fora necessari.

    B) Requisits específics i criteris d’admissió

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’accés i admissió. Aquesta informació es pot consultar al web de cada màster, on s’han d’incloure els procediments i els requisits d’admissió al pla d’estudis recollit en la memòria de verificació corresponent.

    C) Requisits d’accés a màsters universitaris que habiliten per a professions regulades

Per accedir als màsters universitaris que habiliten per a professions regulades és necessari complir les condicions d’accés establertes en l’annex I del Reial decret 889/2022, de 18 d'octubre, i estar en possessió d’un títol de grau concret en cada cas, segons es detalla a continuació:

Títol de l’UJI que habilita: Màster Universitari en Enginyeria Industrial 
Títol previ: Enllaç web
Professió: Enginyer o enginyera industrial
Regulació: Ordre CIN/311/2009, de 9 de febrer i Ordre 351/2009

Les persones titulades d’acord a sistemes educatius estrangers, tant de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) com aliens a aquest, han de tenir homologat el títol previ, de conformitat amb el Reial decret 889/2022, de 18 d'octubre.

L’admissió no implica, en cap cas, cap modificació dels efectes acadèmics i, si escau, professionals que corresponguen al títol previ que tinga en possessió la persona interessada, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar ensenyaments de màster.

    D) Requisits per als titulats estrangers

L’estudiantat d'un país estranger ha de tenir finalitzats necessàriament els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

Tant el títol com el certificat acadèmic que es presenten han de ser oficials i estar expedits per autoritats competents, d’acord amb l’ordenament jurídic del país d’origen. A més han d’estar legalitzats per via diplomàtica (Vies de legalització).

L’estudiantat que dispose del títol homologat del ministeri corresponent ha d’adjuntar la credencial d’homologació del títol estranger expedida pel ministeri espanyol corresponent.

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants