UJI

Accés als estudis de Màster Universitari en Enginyeria Industrial

Última modificació: 16/03/2018 | Font: SGDE
Requisits d'accés obligatoris per al Màster Universitari en Enginyeria Industrial

Atès que el Màster Universitari en Enginyeria Industrial va a habilitar per a una activitat professional regulada, les vies i els requisits d'accés s'ajusten a l'establit en l'Ordre CIN/311/2009 que regula aquest títol. Aquestes vies i requisits d'accés són:

 • Podrà accedir al Màster que habilita per a l'exercici de la professió d'Enginyer Industrial, qui haja adquirit prèviament les competències que s'arrepleguen en l'apartat 3 de l'Ordre Ministerial CIN/351/2009, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Industrial i la seua formació estar d'acord amb la qual s'estableix en l'apartat 5 de l'abans citada Ordre Ministerial. Apartat 4.2.1 declarat nul de ple dret per Sentència TS (Sala 3a, Secció 4a) de 30 octubre 2012.
 • Així mateix, es permetrà l'accés al màster quan, el títol de grau de l'interessat, acredite haver cursat el mòdul de formació bàsica i el mòdul comú a la branca, encara no cobrint un bloc complet del mòdul de tecnologia específica i sí 48 crèdits dels oferits en el conjunt dels blocs d'aquest mòdul d'un títol de grau que habilite per a l'exercici d'Enginyer Tècnic Industrial, d'acord amb la referida Ordre Ministerial.
 • Igualment, podran accedir a aquest Màster els qui estiguen en possessió de qualsevol altre títol de grau sense perjudici que en aquest cas s'establisquen els complements de formació prèvia que s'estimen necessaris.

Els apartats anteriors s'entendran, sense perjudici del que es disposa en l'article 17.2 i en la disposició addicional 4 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre.

 

Requisits generals d’accés a màsters universitaris

Les persones sol·licitants han d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d’algun dels títols següents:

 

A) Amb titulacions universitàries oficials espanyoles o expedides per un país de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).

 • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 • Grau.
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior pertanyent a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).

 

B) Accés amb estudis estrangers homologats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport espanyol.

 • Títol oficial que dóna accés al màster. 
 • Credencial d’homologació del títol estranger pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

 

C) Amb titulacions universitàries oficials fora de l’EEES.

 • Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).
 • Certificat de la universitat d’origen que acredite que aquells estudis corresponen a un nivell de formació equivalent als estudis de grau i que faculten l’alumnat per a l’accés a estudis de màster.

 

No obstant això, a criteri de la comissió de titulació del màster, els estudiants amb titulació espanyola que es troben finalitzant els estudis d’accés al màster, s’hi podran preinscriure encara que en el moment de presentació de la sol·licitud no hagen realitzat el dipòsit del títol. Si són admesos per acord de la comissió de titulació, ho seran amb caràcter condicional, ja que hauran d’acreditar la finalització dels estudis d’accés al màster, mitjançant el certificat de dipòsit del títol. Haver realitzat el dipòsit del títol, és un requisit imprescindible per a formalitzar la matrícula.

Els estudiants amb titulació d'accés estrangera han de tenir finalitzats necessàriament els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

 

Criteris d’admissió específics

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. La dita informació es pot consultar en la web de cada màster. Consulteu l'apartat Màsters Universitaris. Criteris d'admissió.

 

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants