Accés a estudis de màster universitari

19/04/2024 | SGDE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Requisits d’accés obligatoris

    A) Requisits generals d’accés a màsters universitaris

De conformitat amb el Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, per accedir als ensenyaments oficials de màster universitari és necessari:

  • Estar en possessió d’una titulació universitària oficial de graduada o graduat espanyol o equivalent o, si escau, disposar d’altre títol de màster universitari o títols del mateix nivell que el títol espanyol de grau o màster expedits per universitats i institucions d’educació superior d’un país de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) que al citat país permeta l’accés als estudis de màster.
  • Amb caràcter excepcional, l'alumnat que reunisca alguna de les circumstàncies que s'indiquen a continuació pot ser admés també en el màster, però en cap cas es pot obtindre el títol de màster si prèviament no s'ha obtingut el de grau:
  • L’alumnat d’un grau espanyol o de l’EEES al qual li quede per superar el TFG i com a màxim fins a 9 crèdits ECTS. També pot accedir l’alumnat de grau que tinga pendent d’acreditar el coneixement de llengües requerit per a l’obtenció del títol de grau.
  • L’alumnat d’un grau de l’UJI matriculat en un programa de recorregut successiu en l’àmbit de l’Enginyeria i l’Arquitectura al qual li quede per superar un màxim de 24 crèdits ECTS (incloent-hi el TFG i altres assignatures, segons es detalle al web del màster corresponent).
  • Estar en possessió d’una titulació universitària expedida per un país de fora de l’EEES homologada o declarada equivalent pel Ministeri d’Educació o d’una titulació equivalent al títol de grau no homologada, després de comprovar que els estudis corresponen a un nivell de formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten l’estudiantat  per a accedir a estudis de màster al país expedidor.
  • També poden accedir a estudis de màster universitari les persones amb possessió d’un títol oficial espanyol corresponent a plans d’estudi anteriors a l’actual ordenació dels ensenyaments universitaris, de conformitat amb la disposició addicional primera del mencionat Reial decret:
  • Títol oficial d’arquitecte/a, enginyer/a, llicenciat/da.
  • Títol oficial d’arquitecte/a tècnic/a, enginyer/a tècnic/a, diplomat/da, amb complements de formació si fora necessari.

    B) Requisits específics i criteris d’admissió

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’accés i admissió. Aquesta informació es pot consultar al web de cada màster, on s’han d’incloure els procediments i els requisits d’admissió al pla d’estudis recollit en la memòria de verificació corresponent.

    C) Requisits d’accés a màsters universitaris que habiliten per a professions regulades

Per accedir als màsters universitaris que habiliten per a professions regulades és necessari complir les condicions d’accés establertes en l’annex I del Reial decret 889/2022, de 18 d'octubre, i estar en possessió d’un títol de grau concret en cada cas, segons es detalla a continuació:

Títol de l’UJI que habilita: Màster Universitari en Advocacia i Procura.
Títol previ: Llicenciatura o grau en Dret
Professió: Advocat o advocada
Regulació: RD 775/2011, de 3 de juny

Títol de l’UJI que habilita: Màster Universitari en Psicologia General Sanitària
Títol previ: Llicenciatura o grau en Psicologia
Professió: Psicòleg general sanitari o psicòloga general sanitària
Regulació: Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny

Títol de l’UJI que habilita: Màster Universitari en Enginyeria Industrial 
Títol previ: Enllaç web
Professió: Enginyer o enginyera industrial
Regulació: Ordre CIN/311/2009, de 9 de febrer i Ordre 351/2009

Títol de l’UJI que habilita: Màster Universitari en Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes
Títol previ: Enllaç web
Professió: Professor o professora d’Educació Secundària Obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d’idiomes
Regulació: Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre i Ordre EDU/3498/2011, de 16 desembre

Les persones titulades d’acord a sistemes educatius estrangers, tant de l’Espai Europeu d’Educació Superior com aliens a aquest, han de tenir homologat el títol previ, de conformitat amb el Reial decret 889/2022, de 18 d'octubre. En el cas del Màster Universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes, hauran de tenir homologat el títol previ o haver obtingut una declaració d'equivalència.

L’admissió no implica, en cap cas, cap modificació dels efectes acadèmics i, si escau, professionals que corresponguen al títol previ que tinga en possessió la persona interessada, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar ensenyaments de màster.

    D) Requisits per als titulats amb titulacions universitàries de fora de l’EEES

L’estudiantat amb titulacions universitàries expedides per universitats d'un país de fora de l’EEES ha de tenir finalitzats necessàriament els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

Tant el títol com el certificat acadèmic que es presenten han de ser oficials i estar expedits per autoritats competents, d’acord amb l’ordenament jurídic del país d’origen. A més han d’estar legalitzats per via diplomàtica (Vies de legalització). No obstant, aquest estudiantat podrà matricular-se sense la legalització de la documentació i la seua matrícula quedarà condicionada a l’entrega de la documentació legalitzada fins el 15 de desembre.

L’estudiantat que dispose del títol homologat o amb la corresponent declaració d’equivalència del ministeri corresponent ha d’adjuntar la credencial d’homologació o certificació de declaració d’equivalència del títol estranger expedida pel ministeri espanyol corresponent.

En el cas que el títol no estiga homologat pel ministeri espanyol corresponent, cal adjuntar un certificat de la universitat d’origen que acredite que els  estudis corresponen a un nivell de formació equivalent als estudis de grau i que faculten l’alumnat per a l’accés a estudis de màster oficial al país on s’ha expedit el títol. L’admissió estarà condicionada a la comprovació, per part de la Universitat, de l’adequació del nivell de formació equivalent. Ara bé, aquest tràmit no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ ni el seu reconeixement per a una altra finalitat que no siga la d’accedir als estudis de màster.

En aquest cas, l’UJI ha de fer un estudi de nivell de formació equivalent del títol subjecte a una taxa administrativa, que s’ha d’abonar obligatòriament al moment de realitzar la preinscripció.

Aquesta taxa es genera una única vegada per a totes les sol·licituds de preinscripció realitzades. Si la persona interessada torna a preinscriure’s en un altre curs acadèmic amb els mateixos estudis d’accés estrangers que van ser objecte de valoració, no ha de tornar a pagar la taxa.

En el cas que la persona sol·licitant haja abonat la taxa administrativa de declaració de nivell de formació equivalent de titulacions estrangeres en una altra universitat, queda exempta de l’abonament de la taxa, sempre que sol·licite l’exempció mitjançant una sol·licitud per la seu electrònica, a la qual ha d’adjuntar el justificant de l’abonament de la citada taxa i la resolució favorable, amb indicació de la titulació estrangera aportada per a l’estudi. No obstant això, si la Universitat ja ha realitzat l’estudi i ha emès la resolució corresponent d’accés no procedeix la devolució de la taxa.

L’informe favorable sobre el nivell de formació equivalent dels estudis estrangers comporta la generació d’una resolució rectoral de reconeixement d’accés als estudis de màster.

En el cas que l’informe de declaració de nivell de formació equivalent fora desfavorable, la persona sol·licitant no pot ser admesa en cap dels estudis sol·licitats.

 

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants