Informació per a la matrícula de l'estudiantat admés per trasllat d'expedient

16/01/2024 | SGDE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
 •  L’estudiantat s’ha de matricular obligatòriament d’un mínim de 30 crèdits d’assignatures reconegudes en l'informe de la Comissió de Reconeixement. Després en cas de tindre més de 30 crèdits reconeguts, si vol, s’ha de matricular de la resta d’assignatures reconegudes i finalment de les assignatures a cursar.

 • De les assignatures reconegudes s’ha de matricular, clicar en  “R”  i de forma automàtica s’incorpora a l’expedient el reconeixement de l’informe.

 • Si es sol·licita reconeixement d’altres assignatures no incloses en l’informe, heu de consultar la informació necessària a l’adreça següent: https://www.uji.es/serveis/sgde/base/actual/procesos/reconeixement/grau/.

 • Si la titulació té requisits de matrícula (consulteu el SIA), la matrícula ha de seguir  l’ordre cronològic  dels cursos (primer, segon, tercer i quart). Així mateix  la incorporació del reconeixement  a l’expedient estarà condicionada al compliment d’aquests requisits.

 • De les assignatures reconegudes s’ha de pagar el 25% de l’import corresponent.

 • No s’han d’abonar les taxes de reconeixement de crèdits en el cas de l’estudiantat de grau que obtinga el reconeixement de crèdits de caràcter bàsic per estudis universitaris no finalitzats realitzats en la mateixa universitat i adscrits a la mateixa branca de coneixement de la titulació per a la qual es demana el reconeixement de crèdits. Aquesta exempció s’aplicarà per un únic canvi de titulació i en un únic sentit, i no serà aplicable quan l’estudiant torna a la titulació en què es va matricular inicialment.

 • Per a qualsevol consulta podeu enviar un correu a l’adreça negociat-grau@uji.es.

 • El nombre mínim de crèdits a cursar per curs acadèmic és de 30 y el màxim de 72.

 • En les titulacions de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE) el màxim de crèdits a cursar  per semestre serà de 36.

 • Les assignatures reconegudes no computen en el màxim de crèdits de matrícula.

 • El Treball Final de Grau i les Pràctiques Externes no comptabilitzaran en el total del nombre de crèdits matriculats.

 • Excepcionalment en el Grau en Mestre/a d’Educació Infantil i en el Grau en Mestre/a d’Educació Primària, donat el caràcter professionalitzador de les pràctiques externes, Pràcticum I (MI1847 i MP1847), Pràcticum II (MI1852 i MP1852), i Pràcticum III (MI1856, MP1856, MP1857, MP1858 i MP1859), aquestes assignatures comptabilitzaran en el total del nombre de crèdits matriculats.

 • L’estudiantat no pot modificar en l’aplicació de matrícula un grup assignat pel vicedegà/vicedirector de la titulació.

 • Per a imprimir la còpia de la matrícula i l’horari, es imprescindible haver confirmat la matrícula. Les matricules no confirmades seran anul·lades d’ofici.

NOTA: En cas de matricular-vos en un pla d’estudis a extingir consulteu les convocatòries d’examen i el curs acadèmic d’extinció de cadascuna de les assignatures del pla d’estudi. En el moment en que s’extingeix un curs ja no hi ha docència de les assignatures d’aquest. Els estudiants disposen de 4 convocatòries consecutives d’examen per superar les assignatures extingides (dos cursos acadèmics)

 

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants