UJI

Informació per realitzar la matrícula

Última modificació: 30/07/2020 | Font: SGDE

El nombre de crèdits mínim per a matricular-se es de 30 i el màxim de 72.

En el cas de matrícula a temps parcial el número de crèdits mínim es de 24 i el màxima de 48.

Es poden consultar en el SIA els horaris, les assignatures i els requisits de matrícula.

Accions a realitzar en el gestor de matrícula.

  • Els alumnes admesos per trasllat, en primer lloc, s’han de matricular de les assignatures reconegudes a l'informe de trasllat i sol·licitar el seu reconeixement. Aquestes assignatures quedaran immediatament acceptades. Desprès poden continuar matriculant-se de les assignatures que vagen a cursar.
  • També es podran sol·licitar altres reconeixements d’assignatures superades després de sol·licitar el trasllat. Aquestes assignatures quedaran pendents fins a la seva resolució i computaran en el nombre total de crèdits matriculats.

Per a l'estudi del seu reconeixement serà necessari aportar la documentació corresponent.

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants