UJI
  • UJI
  • Serveis
  • SGDE
  • Sol·licitud de trasllat d'expedient amb estudis universitaris oficials de grau iniciats en una universitat espanyola

Sol·licitud de trasllat d'expedient amb estudis universitaris oficials de grau iniciats en una universitat espanyola

Documentació requerida

Última modificació: 01/07/2020 | Font: SGDE

En la sol·licitud electrònica obligatòriament heu d'adjuntar escanejada la documentació detallada en aquest apartat (si no disposeu d'escàner, les empreses de Reprografia presten servei de escaneig de documents).

Si no compliu estrictament les instruccions relatives a la documentació, no es tramitarà la sol·licitud.

En cas que la documentació aportada telemàticament no tinga la firma digital o electrònica es podrà requerir la documentació original.

Documentació

  1. Fotocòpia del document nacional d’identitat/passaport/NIE.
  2. Certificat acadèmic oficial amb la nota mitjana. En el certificat acadèmic oficial ha de fer-se constar que l’estudiantat no ha esgotat les convocatòries d’examen en cap assignatura.
  3. Document acreditatiu dels estudis que han donat accés a la Universitat, tret de les sol·licituds de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals.
  4. Programes de les assignatures superades, segellats pel centre de procedència. També caldrà indicar-hi la data de publicació en el BOE del pla d’estudis cursat.
  5. Altres documents, tals com la certificació acreditativa de la condició d'esportista d'alt nivell, de canvi de residència, o víctima de violència de gènere.
Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants