Criteris de prelació Estudiantat amb estudis universitaris oficials de grau espanyols iniciats en una altra universitat o canvi de titulació a la Universitat Jaume I

30/03/2020 | SGDE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Les sol·licituds es classificaran i prioritzaran en els següents grups:

  • Sol·licituds per a continuar estudis entre graus compartits de la Universitat Jaume I, on almenys 30 crèdits corresponen a assignatures idèntiques (és a dir, cal que coincidisquen el nom d’assignatura, els crèdits, les competències i l’avaluació).
  • Sol·licituds per a continuar els mateixos estudis.
  • Sol·licituds per a continuar estudis diferents de la mateixa branca de coneixement.
  • Sol·licituds per a continuar estudis pertanyents a una branca de coneixement diferent dels estudis previs cursats.

En les titulacions corresponents a la FCHS, FCJE, i FCS i dins de cada grup, el requisit serà la nota d’admissió a la Universitat de l’última persona matriculada de la quota general en la titulació en el curs anterior a la sol·licitud, i les sol·licituds s’ordenaran segons la nota d’admissió. En cas d’accedir per una quota diferent de la general, es prendrà en consideració la nota de l’última persona matriculada per aquesta. En les titulacions en què la nota d’admissió de l’última persona matriculada siga igual o superior a 6,00 el requisit serà el 90% de la dita nota.

Les qualificacions de les assignatures de la fase específica tindran validesa per a accedir a la Universitat durant els dos cursos acadèmics següents a la superació d’aquestes, de conformitat amb la disposició addicional tercera del Reial decret 412/2014.

En les titulacions corresponents a l’ESTCE, el criteri de prelació en cada grup serà la nota mitjana de l’expedient i el nombre de crèdits superats en la titulació iniciada (annex I).

En cas d’empat entre diferents sol·licituds, en cada grup, a l’efecte del límit d’admissió es considerarà com una única sol·licitud.

En qualsevol dels anteriors casos es tindrà en consideració els canvis de residència, esportistes d’alt nivell i situacions de víctimes de violència de gènere, sempre que complisquen els requisits establits en aquesta normativa.

 

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants