UJI
  • UJI
  • Serveis
  • SGDE
  • Resultat del sorteig del professorat voluntari per formar part dels tribunals de les Proves d'Accés de Batxillerat a la Universitat 2021

Resultat del sorteig del professorat voluntari per formar part dels tribunals de les Proves d'Accés de Batxillerat a la Universitat 2021

Última modificació: 20/04/2021 | Font: SGDE

Resultat del sorteig del professorat voluntari per formar part dels tribunals de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU)

A la sessió número 32 (d’1 de Març de 2013) del Consell de Govern de la Universitat Jaume I es va informar, a proposta del Vicerectorat d'Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, el document " Requisits i criteris per a la proposta de designació i composició dels tribunals qualificadors de les proves d’accés a la universitat (PAU) ".

El criteri i) d’aquest document indica que l’ordre de prelació segons el qual el professorat voluntari pot ser nomenat membre de tribunal s’estableix per sorteig públic, que consisteix a l’extracció a l’atzar de tres lletres qualsevols, per un procediment informàtic. A partir d’aquestes tres lletres s’ha d’ordenar alfabèticament, per matèries, d’una banda, el professorat voluntari dels IES i, d’una altra banda, el de l’UJI. Seguint aquest ordre s’han de nomenar els membres dels tribunals, sempre que no es vulneren els altres criteris.

El resultat del sorteig, celebrat telemàticament el dijous 1 d’abril, ha estat la combinació de lletres IXY. En conseqüència, a partir d'aquestes tres lletres s'ha ordenat el personal voluntari de la UJI i dels IES per matèries.

Tot seguit podeu consultar, per a cada convocatòria i matèria, l'ordre resultant. Aquell professorat que s'ha presentat voluntari per més d'una matèria apareixen ordenats dins la matèria que van indicar en primer lloc. Els professorat d’IES que es va presentar voluntari apareix com a voluntari en les dues convocatòries, si no ha comunicat el contrari. D’entre tot el professorat voluntari que es relacione, es nomenaran els membres dels tribunals, i el número de personal voluntari que serà finalment nomenat membre de tribunal dependrà de la matèria i de la convocatòria.

Els i les especialistes de matèria no consten en aquestes relacions perquè, com indica el criteri e), formaran part dels tribunals, excepte en casos de força major. Els assessors i les assessores de matèria, segons el criteri f), també formaran part dels tribunals si així ho han sol·licitat, independentment del resultat del sorteig, i per això apareixen separats a les relacions adjuntes. Els presidents i presidentes i els secretaris i secretàries de tribunal, segons el criteri b), seran directament nomenats des del Vicerectorat, independentment que s’hagen presentat personal voluntari o no, i independentment de l’ordre que tot seguit es detalla.

Un cop preparats els tribunals s’enviaran als IES i al professorat UJI els corresponents nomenaments. Així mateix, a cada IES s’enviarà una carta explicant quin professorat ha estat nomenat membre dels tribunals i quin no, indicant en aquest cas per què.

Cas que alguna persona voluntària de les relacions que apareixen tot seguit ho siga sols per a una de les convocatòries, o cas que renuncie a participar, ha de comunicar-ho a la coordinació (safont@uji.es ) el més aviat possible.

Professorat voluntari per a la convocatòria ordinària de 2021, per matèries

 

Anglés II                                                         Biologia

Castellà: llengua i literatura II                        Geologia

Fonaments de l’art II                                      Dibuix tècnic II

Economia de l’empresa                                 Arts escèniques II

Història de la filosofia                                    Física

Disseny                                                         Francés II

Geografia                                                      Grec II

Història d’Espanya                                        Història de l’art

Cultura audiovisual II                                    Llatí II

Mat. Aplicades a les Ciències Socials II       Matemàtiques II

Química                                                        Valencià: llengua i literatura II

Italià                                                              Alemany

 

Professorat voluntari per a la convocatòria extraordinària de 2021, per matèries

 

Anglés II                                                         Biologia

Castellà: llengua i literatura II                        Geologia

Fonaments de l’art II                                      Dibuix tècnic II

Economia de l’empresa                                 Arts escèniques II

Història de la filosofia                                    Física

Disseny                                                         Francés II

Geografia                                                      Grec II

Història d’Espanya                                        Història de l’art

Cultura audiovisual II                                    Llatí II

Mat. Aplicades a les Ciències Socials II       Matemàtiques II

Química                                                        Valencià: llengua i literatura II

Italià                                                              Alemany

 

 

Inmaculada Rodríguez Moya

Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social

 

 

Castelló de la Plana, 1 d'abril de 2021

 

 

 

 

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants