UJI

Resultat del sorteig dels voluntaris per formar part dels tribunals de les Proves d'Accés de Batxillerat a la Universitat 2019

Última modificació: 17/04/2019 | Font: SGDE

Resultat del sorteig dels voluntaris per a formar part dels tribunals de les Proves d'Accés a la Universitat

En la sessió número 32 (d'1 de Març de 2013) del Consell de Govern de la Universitat Jaume I es va informar, a proposta del Vicerectorat d'Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, el document "Requisits i criteris per a la proposta de designació i composició dels tribunals qualificadors de les proves d'accés a la universitat (PAU)".

El criteri i) d'aquest document indica que l'ordre de prelació segons el qual el professorat voluntari pot ser nomenat membre de tribunal s'estableix per sorteig públic, que consisteix en l'extracció a l'atzar de tres lletres qualssevol, per un procediment informàtic. A partir d'aquestes tres lletres s'ha d'ordenar alfabèticament, per matèries, d'una banda, el professorat voluntari dels IES i, d'altra banda, el de la UJI. Seguint aquest ordre s'han de nomenar els membres dels tribunals, sempre que no es vulneren els altres criteris.

El resultat del sorteig, celebrat el dimarts 9 d'abril, ha sigut la combinació de lletres LXH. En conseqüència, a partir d'aquestes tres lletres s'han ordenat tots els voluntaris de la UJI i dels IES per matèries. A continuació es pot consultar, per a cada convocatòria i matèria, l'ordre resultant. Aquells professors que s'han presentat voluntaris en més d'una matèria estan ordenats dins de la matèria que van indicar en primer lloc. Els professors d'IES que es van presentar voluntaris apareixen com a voluntaris en les dues convocatòries. En cas que només siguen voluntaris en una d'elles, deuen comunicar-ho a la coordinació (safont@uji.es) al més prompte possible.

Els especialistes de matèria no consten en aquestes relacions perquè, com indica el criteri i), formaran part dels tribunals, excepte en casos de força major. Els assessors de matèria, segons el criteri f), també formaran part dels tribunals si així ho han sol·licitat, independentment del resultat del sorteig, i per açò apareixen separats en les relacions adjuntes. Els presidents i secretaris de tribunal, segons el criteri b), seran directament nomenats des del Vicerectorat, independentment que s'hagen presentat voluntaris o no, i independentment de l'ordre que a continuació es detalla.

Una vegada preparats els tribunals s'enviaran als IES i al professorat UJI els corresponents nomenaments. Així mateix, a cada IES s'enviarà una carta informant què professors han sigut nomenats membres dels tribunals i quins  no, indicant en aquest cas per què.

Voluntaris per a la convocatòria de Juny de 2019, per matèries

Anglés II

Biologia

Castellà: llengua i literatura II

Geologia

Fonaments de l'art II

Dibuix tècnic II

Economia de l'empresa

Arts escèniques II

Història de la filosofia

Física

Disseny

Francès II

Geografia

Grec II

Història d'Espanya

Història de l'art

Cultura audiovisual II

Llatí II

Mat. Aplicades a les Ciències Socials II

Matemàtiques II

Química

Valencià: llengua i literatura II

Italià

Alemany   

Voluntaris per a la convocatòria de Juliol de 2019, per matèries

Anglés II

Biologia

Castellà: llengua i literatura II

Geologia

Fonaments de l'art II

Dibuix tècnic II

Economia de l'empresa

Arts escèniques II

Història de la filosofia

Física

Disseny

Francès II

Geografia

Grec II

Història d'Espanya

Història de l'art

Cultura audiovisual II

Llatí II

Mat. Aplicades a les Ciències Socials II

Matemàtiques II

Química

Valencià: llengua i literatura II

Italià

Alemany

Castelló, 9 d'abril de 2019

Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, en el termini de dos mesos explicats a partir de l'endemà al de la notificació.

No obstantes, contra aquesta resolució les persones interessades poden interposar un recurs de reposició, davant el mateix òrgan que la va dictar, en el termini d'un mes explicat a partir de l'endemà al de la notificació; en aquest cas no es pot interposar el recurs contenciós administratiu anteriorment citat en tant no recaiga una resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d'acord amb els articles 123 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants