Resultat del sorteig del professorat voluntari per formar part dels tribunals de les Proves d'Accés de Batxillerat a la Universitat 2024

09/04/2024 | SGDE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Resultat del sorteig del professorat voluntari per a formar part dels tribunals de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU)

A la sessió de 6 de febrer de 2024 del Consell de Direcció de la Universitat Jaume I es va informar favorablement el document amb els requisits i criteris per a la proposta de designació i composició dels tribunals qualificadors de les proves d’accés a la universitat (PAU).

El criteri i) d’aquest document indica que l’ordre de prelació segons el qual el professorat voluntari pot ser nomenat membre de tribunal s’establix per sorteig públic, que consistix a l’extracció a l’atzar de tres lletres qualsevol, per un procediment informàtic. A partir d’aquestes tres lletres s’ha d’ordenar alfabèticament, per matèries, d’una banda, el professorat voluntari dels IES i, d’una altra banda, el de l’UJI. Seguint aquest ordre s’han de proposar els membres dels tribunals, sempre que no es vulneren altres criteris.

El resultat del sorteig, celebrat telemàticament el divendres dimarts 26 de març, ha estat la combinació de lletres YXC. En conseqüència, a partir d'aquestes tres lletres s'ha ordenat el personal voluntari de la UJI i dels IES per matèries.

Tot seguit podeu consultar, per a cada convocatòria i matèria, l'ordre resultant. Aquell professorat que s'ha presentat voluntari per més d'una matèria apareix ordenat dins la matèria que va indicar en primer lloc. El professorat d’IES que es va presentar voluntari apareix com a voluntari en les dues convocatòries, si no ha comunicat el contrari. D’entre tot el professorat voluntari que es relaciona, es nomenaran els membres dels tribunals. El número de personal voluntari que serà finalment nomenat membre de tribunal dependrà de la matèria i de la convocatòria.

Les persones que ocuparan la presidència i la secretaria de cada tribunal, segons el criteri b), seran directament nomenades des del vicerectorat, independentment que s’hagen presentat personal voluntari o no, i independentment de l’ordre que tot seguit es detalla. Els i les especialistes de matèria no consten en aquestes relacions perquè, com indica el criteri e), formaran part dels tribunals, excepte en casos de força major. Els assessors i les assessores de matèria, segons el criteri f), també formaran part dels tribunals si així ho han sol·licitat, independentment del resultat del sorteig, i per això apareixen separats a les relacions adjuntes. El professorat associat apareix també separat perquè tal com s’indica a l’esmentat document, i segons acord de la Comissió Gestora de 8 de novembre de 2022, aquest professorat podrà ser nomenat de forma no preferent, és a dir, sols seria proposat si no hi haguera suficient professorat voluntari de les altres categories.

Un cop preparats els tribunals s’enviaran als IES i al professorat UJI els corresponents nomenaments. Així mateix, a cada IES s’enviarà una carta explicant quin professorat ha estat nomenat membre dels tribunals i quin no, indicant en aquest cas per què.

Cas que alguna persona voluntària de les relacions que s’adjunten tot seguit no ho siga en alguna de les convocatòries on apareix, o cas que renuncie a participar, ha de comunicar-ho a la coordinació (safont@uji.es) com més aviat millor.

 

Professorat voluntari per a la convocatòria ordinària (juny) de 2024, per matèries

 

Anglés                                                                                        Biologia

Llengua castellana i literatura II                                            Geologia i ciències ambientals

Fonaments artístics                                                                 Dibuix tècnic II

Empresa i disseny de models de negoci                              Arts escèniques II

Història de la filosofia                                                             Física

Disseny                                                                                      Francés

Geografia                                                                                  Grec II

Història d'Espanya                                                                   Història de l'art

Cor i tècnica vocal II                                                                 Llatí II

Mat. aplicades a les ciències socials II                                  Matemàtiques II

Química                                                                                      Valencià: llengua i literatura II

Italià                                                                                            Alemany

Anàlisi musical II                                                                       Història de la música i de la dansa

Tècniques d'expressió gràfico-plàstica                                 Dibuix artístic II

Tecnologia i Enginyeria II                                                         Literatura dramàtica

Dibuix tècnic aplicat a les arts plàstiques i al disseny II

 

Professorat voluntari per a la convocatòria extraordinària (juliol) de 2024, per matèries

 

Anglés                                                                                          Biologia

Llengua castellana i literatura II                                              Geologia i ciències ambientals

Fonaments artístics                                                                   Dibuix tècnic II

Empresa i disseny de models de negoci                                Arts escèniques II

Història de la filosofia                                                               Física

Disseny                                                                                        Francés

Geografia                                                                                    Grec II

Història d'Espanya                                                                     Història de l'art

Cor i tècnica vocal II                                                                   Llatí II

Mat. aplicades a les ciències socials II                                    Matemàtiques II

Química                                                                                       Valencià: llengua i literatura II

Italià                                                                                             Alemany

Anàlisi musical II                                                                        Història de la música i de la dansa

Tècniques d'expressió gràfico-plàstica                                  Dibuix artístic II

Tecnologia i Enginyeria II                                                          Literatura dramàtica

Dibuix tècnic aplicat a les arts plàstiques i al disseny II

 

 

M. Carmen Pastor Verchili

Vicerectorat d'Estudiantat i Vida Saludable

 

 

Castelló de la Plana, 8  d'abril de 2024

 

S’Informa que contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es pot interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant el mateix òrgan que va dictar l’acte contra el qual es recorre en el termini d’un mes comptador des de l’endemà al de la publicació; o bé directament interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, dins del termini de dos mesos comptadors des de l’endemà al de la publicació. Tot açò sense perjudici de qualsevol altre recurs que es considere procedent.

 

 

 

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants