panoramica UJI

Certificats dels plans d'estudis de mestre/a

Última modificació: 11/06/2018 | Font: SGDE

D’acord amb l’Ordre 12/2018, de 18 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu per a l’ingrés en el cos de mestres i procediment per a l’adquisició de noves especialitats per funcionaris o funcionàries del mateix cos, i per tal de presentar la certificació universitària que acredite els ensenyaments que conformen el pla d’estudis, caldrà tenir en compte el següent:

  1. Els titulats o titulades que han cursat en la Universitat Jaume I el grau en Mestre/a d’Educació Primària o el grau en Mestre/a d’Educació Infantil i disposen del Suplement Europeu al Títol (SET) on s’especifica que el nombre total de crèdits del títol és de 240 ECTS hauran de presentar el SET.
  2. Els titulats o titulades que han cursat els graus especificats en el punt 1, però NO disposen del SET, hauran de descarregar i presentar un dels documents relacionats en el punt 4.
  3. Els titulats o titulades que han cursat en la Universitat Jaume I la diplomatura en Mestre/a hauran de descarregar i presentar un dels documents relacionats en el punt 4.
  4. Certificats amb signatura electrònica de distribució de crèdits en el pla d’estudis de les següents titulacions de la Universitat Jaume I:

(Diplomat/ada en) Mestre o Mestra, especialitat d’Educació Infantil 

(Diplomat/ada en) Mestre o Mestra, especialitat d’Educació Primària

(Diplomat/ada en) Mestre o Mestra, especialitat d’Educació Musical

(Diplomat/ada en) Mestre o Mestra, especialitat d’Educació Física

Graduat/ada en Mestre o Mestra d’Educació Primària per la Universitat Jaume I (si no disposeu del SET)

Graduat/ada en Mestre o Mestra d’Educació Infantil per la Universitat Jaume I (si no disposeu del SET)

Si vau superar plans d'estudis anteriors en l'Escola Universitària de Professorat d'EGB de Castelló, depenent de la Universitat de València, per favor, contacteu amb InfoCampus.

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16