2021-Curs d’educador o educadora de menjador escolar

10/12/2021 | SE
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Presencial

Dirigit a

Vinculats amb l'UJI i Altres col·lectius

Objectiu

L’educació en el menjador escolar. Moments educatius en el menjador escolar: activitats socioeducatives en l’horari del menjador escolar. Importància de l’ambientació en el menjador escolar (ornamentació, mobiliari, temps i ritmes...). Educació per a la salut.

Contingut

Continguts transversals:

 • Recursos d’animació específics per al menjador escolar.
 • El perfil del monitor o monitora del menjador escolar.
 • Capacitació: formació, aptituds i actituds.
 • Projectes de menjador escolar.
 • Criteris sobre nutrició.
 • Alimentació equilibrada i planificació de menús.
 • Errors alimentaris i trastorns de l’alimentació.
   

Professorat

Estefania Kervarec Zaragozá

Calendari

3, 5, 10, 12, 17 i 19 de maig de 2022

Horari

De 16.30 a 21.30 hores

Durada

30 hores

Lloc

Universitat Jaume I de Castelló

Participants

Màxim 35 persones. Mínim 15 persones

Avaluació

 • Participació: s’observarà i valorarà l’aprofitament i la qualitat de la participació. Es valorarà el comportament actiu o passiu que realitza l’alumnat durant l’etapa lectiva (amb el professorat i la resta d’alumnat) per a poder ser avaluat, haurà de superar el 85 % de les hores lectives.
 • Qualificació en cadascuna de les unitats de competència associada als mòduls formatius establerts.
 • Idoneïtat per a la funció: es valorarà el conjunt d’actituds i aptituds per a l’exercici de les funcions per a les quals capacita el curs, tenint en compte l’informe d’avaluació de les pràctiques i la memòria.
 • Conducta apropiada: davant una conducta inadequada de l’alumnat (falta de respecte, actituds negatives...), el professorat té la potestat de decidir si continua o és expulsat de la sessió. Serà la persona coordinadora del curs qui valore si, en aqueixes circumstàncies, la persona pot continuar posteriorment l’assistència o no.

Crèdits

1,5

Certificat

Superar tots el requisits d’avaluació del Curs

Material

No necessari

Inscripció

Fins a 27 d’abril de 2022

Preu

Vinculats amb l’UJI: 60 euros i Altres col·lectius: 85 euros

Observacions

Informació proporcionada per: Servei d'Esports