Estudi sobre la comunicació de la Recerca i Innovació Responsables en les UCC+i: una proposta de model

28/06/2017 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Títol: Estudi sobre la comunicació de la Recerca i Innovació Responsable en les UCC+i: Una proposta de model

Convocatòria: Ajudes per al Foment de la Cultura Científica, Tecnològica i de la Innovació de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) del Ministeri d'Economia i Competitivitat

Modalitat: 1.2 Estudis sobre cultura científica

Data d'inici del període d'execució: 1 de gener de 2016

Data final del període d'execució: 31 de desembre de 2016

Codi projecte: FCT-15-10084

Quantia concedida: 12.000,00 €

 

Resum del projecte

Justificació

Objectius

Resultats obtinguts

 

RESUM DEL PROJECTE

El projecte planteja l'estudi de l'estat de la cultura científica a Espanya des de la perspectiva de la Recerca i Innovació Responsable (RRI, Responsable Research and Innovation), un concepte emergent a Europa en la cerca d'una ciència més sostenible i participativa. L'objectiu de l'estudi passa, en primer lloc, per conèixer les accions de comunicació de la ciència desenvolupades per les UCC+i, amb la finalitat d'analitzar les seues fortaleses i febleses respecte la comunicació de la RRI. Un segon objectiu consisteix a desenvolupar una proposta de model de comunicació ètica de la RRI per les UCC+i que permeta atendre als reptes i demandes establertes per la Unió Europea per a avançar cap a una recerca i una innovació més responsables.

El projecte s'estableix en quatre fases. En la primera es plantejarà el marc teòric de partida sobre la base de l'ètica, la comunicació de la ciència i l'anàlisi del desenvolupament de la RRI a nivell europeu, establint així mateix el marc normatiu de la RRI. A partir d'aquest marc ètic i normatiu, en una segona fase es realitzarà una proposta de model comunicatiu de la RRI específicament plantejada per a les UCC+i i un Mapa de Stakeholders. La tercera fase contemplarà l'estudi de les accions de comunicació de la ciència realitzades per les UCC+i a través d'un qüestionari. També se cercarà validar el model desenvolupat a través de focus groups amb stakeholders de la RRI i panells d'experts. La quarta fase se centrarà en la difusió dels resultats aconseguits a través d'accions específiques per al públic especialitzat i per a la societat en el seu conjunt.

El projecte comptarà amb la participació d'un equip pluridisciplinar encapçalat pel catedràtic d'Ètica i Política Domingo García Marzá i integrat per investigadors del grup de Gestió de l'Ètica i Responsabilitat Social Empresarial (GERSE) i professionals de la comunicació entre els quals es troba el Dircom de l'UJI i periodistes de la UCC+i.

 

JUSTIFICACIÓ

Les consideracions sobre el paper de la ciència en la societat i les seues responsabilitats no són noves, però en els últims anys el debat entorn de les mateixes s'ha vist incrementat gràcies a l'auge de la Recerca i Innovació Responsable, un fenomen relativament recent que en poc més d'una dècada ha cobrat un paper fonamental en les polítiques de gestió i finançament de la ciència, especialment en l'àmbit de la Unió Europea. El concepte de RRI ha sorgit amb gran força en l'àmbit de la ciència en els últims anys, especialment des que la Unió Europea ho incorporarà en 2010 a la convocatòria del Programa Marc, com un pas més en el Pla d'Acció “Ciència i Societat”. La convocatòria Horitzó 2020 ha vingut a ratificar el cada vegada major protagonisme de la RRI, recolzant-la com una activitat trasversal al procés investigador i integrant-la en l'acció “Ciència amb i per a la Societat”.

En tractar-se d'un concepte emergent, la definició de la RRI està encara evolucionant, per la qual cosa resulta d'interès reunir les diferents aproximacions teòriques al terme i plantejar noves propostes que tinguen en compte disciplines com l'Ètica i la Comunicació. D'aquesta manera, el projecte cerca abordar la RRI des d'una perspectiva interdisciplinària que permeta dotar-la d'un marc ètic i polític i avance en un model de comunicació adaptat a la nova manera d'entendre la recerca i la innovació des de la responsabilitat.

Sense entrar en un desenvolupament teòric del concepte, sí entenem que resulta interessant destacar que la majoria de definicions oferides fins avui de la RRI per part d'autors com Sutcliff, Laroche o Schomberg, entre uns altres, tenen en comú referències a aspectes com l'acceptabilitat ètica, la comunicació, la transparència, l'atenció als interessos de grups d'interès i el foment de la seua participació. Per la seua banda, la UE fonamenta la RRI en sis elements clau: la participació pública, l'educació científica, la igualtat de gènere, l'accés obert a la informació científica, l'ètica i el bon govern. Així mateix, per a la Comissió Europea, la RRI cerca la implicació dels diferents actors de la societat en el procés de recerca amb la finalitat d'alinear millor els processos i resultats amb els valors, necessitats i expectatives de la societat Europea. El projecte cerca aprofundir en les condicions en les quals s'ha de produir aquesta implicació dels actors socials en el procés de recerca, dotant-les d'un marc ètic; així com concretar qui haurien de ser aquests actors socials, dibuixant el mapa de stakeholders de la RRI des del punt de vista ètic, a més de definir un model de comunicació per a les UCC+i.

Com hem vist ètica i comunicació de la ciència són dos pilars fonamentals de la RRI, per la qual cosa el present estudi serà especialment sensible als mateixos. El ràpid avanç de la recerca i la globalització han transformat el paper dels investigadors. Al mateix temps, gràcies al desenvolupament dels nous mitjans de comunicació social, la societat civil sembla estar recuperant protagonisme. Aquest apoderament ha tret a la llum la possibilitat que siguen els propis individus, i no solament les organitzacions i institucions, els que hagen d'influir i canviar el seu entorn social. En aquest àmbit, l'ètica es presenta com el marc més adequat per a l'establiment de relacions de confiança entre els investigadors i la societat, a fi d'harmonitzar les expectatives dels diferents actors implicats. D'ací la importància de plantejar un marc ètic adequat per a la RRI.

La consolidació d'una cultura científica entre la societat civil resulta així mateix bàsica per al desenvolupament de la RRI. I per a la seua consecució són necessàries eines de comunicació, divulgació i educació, impulsades a Espanya en els últims anys a través de la present convocatòria d'ajudes. Afavorir la participació suposa comptar amb un públic informat, capacitat per a participar en el diàleg en condicions adequades, i en aquest punt està resultant clau el paper de les Unitats de Cultura Científiques i de la Innovació. D'ací a importància de centrar en aquests agents de transmissió de la ciència el present estudi.

La RRI es presenta en l'actualitat com una eina clau per a fer front a la pèrdua de la confiança de la societat, al potencial de monitoratge ciutadà que ofereixen les noves tecnologies i a la necessitat d'avançar en una recerca globalitzada i sostenible. La Comissària Europea de Recerca, Innovació i Ciència Máire Geoghegan-Quinn sostenia en 2012 que el futur passa per que la recerca responga a les aspiracions de la societat i siga responsable: “After ten years of action at EU level to develop and promote the role of science in society, at least one thing is very clear: we can only find the right answers to the challenges we face by involving as many stakeholders as possible in the research and innovation process. Research and innovation must respond to the needs and ambitions of society, reflect its values, and be responsible”. (Conference «Science in Dialogue - Towards a European Model for Responsible Research and Innovation» Odense, 2012).

La necessitat d'avançar cap a una Recerca i una Innovació més responsables en el marc nacional i europeu, contribuint a açò des de l'àmbit de la comunicació, entenem que justifica l'oportunitat i l'interès de dur a terme el present estudi.

 

OBJECTIUS

Objectius generals
El projecte plantejat té com a objectiu general definir una sèrie d'aspectes normatius que guien la comunicació de la ciència realitzada per les UCC+i cap a una comunicació ètica de la Recerca i la Innovació Responsable. Per a açò serà necessari definir prèviament el concepte de recerca responsable des d'un marc ètic que possibilite aquesta gestió responsable de la comunicació de la ciència, plantejant un model de comunicació de la RRI per a les UCC+i. Un segon objectiu general passa per conèixer l'estat de la comunicació de la ciència des de la perspectiva de la RRI per part de les UCC+i integrades en la Xarxa impulsada per la FECYT.

Objectius específics
Per a aconseguir aquests dos objectius generals, s'estableixen una sèrie d'objectius específics que poden dividir-se en tres grans blocs:

- En un primer moment es preveu aconseguir els següents objectius:
• Desenvolupar una anàlisi des del camp de l'ètica per a avançar en un marc ètic i polític per a la RRI.
• Analitzar els conceptes de ciutadania i participació per a fomentar una ciutadania activa en l'àmbit de la ciència i la innovació.
• Realitzar una aproximació a l'estat de la Comunicació Pública de la Ciència a Espanya i a la missió de les UCC+i respecte a la mateixa.
• Conèixer l'estat de la qüestió sobre la RRI, les diferents aportacions a la mateixa i l'aposta europea.
• Extraure les possibles aportacions a la RRI del model de Responsabilitat Social desenvolupat per l'Escola de València, inclosa la seua proposta en el camp de la comunicació.
• Analitzar les actuals normatives en matèria de comunicació de la RRI en l'àmbit de la Unió Europea.


- El desenvolupament d'aquests objectius permetrà plantejar tres propostes específiques:
• Traçar un marc ètic des de l'ètica dialógica per a la RRI.
• Traçar el Mapa de Stakeholders de la RRI, definint les expectatives comunicatives de cadascun dels grups.
• Desenvolupar un model normatiu de comunicació ètica de la Recerca i Innovació Responsable per a les UCC+i i els centres en els quals s'integren.  

- En tercer lloc, els objectius del projecte passen per:
• Conèixer la situació de la comunicació de la ciència en les UCC+i i les seues febleses i fortaleses respecte al model de comunicació de la RRI desenvolupat.
• Validar el model de comunicació de la RRI plantejat mitjançant diàlegs amb elsstakeholders i amb experts en ètica i en comunicació universitària.


Altres objectius amb els quals cerca contribuir el projecte són:
- Afavorir un acostament de la ciutadania a la ciència com a principal grup d'interès.
- Col·laborar en el posicionament d'Espanya en l'estudi de la RRI com un fenomen emergent a Europa.
- Contribuir a difondre la RRI a nivell nacional.
- Sumar sinergies amb projectes en desenvolupament com RRI Tools, col·laborant perquè els estudis quantitatius i qualitatius aporten informació d'interès al projecte europeu liderat per Espanya.
- Oferir informació de qualitat als estudiosos de la RRI, especialment als investigadors espanyols.
- Avançar en el posicionament de la Universitat Jaume I com a centre d'estudi en l'àmbit de la RRI a través de la col·laboració entre la UCC+i i el grup de recerca GERSE.

I en definitiva, avançar en l'estudi de la comunicació de la RRI té com a objectiu final afavorir la seua implantació i el desenvolupament d'una Recerca i Innovació més responsable que contribuïsquen de forma directa a aconseguir els objectius de la present convocatòria d'incrementar la cultura científica i la difusió dels resultats de recerca: acostar la ciència, la tecnologia i la innovació als ciutadans; millorar l'educació cientificotècnica i, especialment, impulsar la participació activa en els processos de R+D+i. El projecte respon així mateix als objectius específics de la modalitat d'estudis sobre cultura científica, oferint un major coneixement de la situació de la mateixa des d'un àmbit tan rellevant en l'actualitat com és la RRI.

 

RESULTATS OBTINGUTS

Els resultats de l’estudi s’arrepleguen en dos publicacions, una de carácter acadèmic i un altra divulgativa, i s'han presentat en jornades i congresos. A més, en el marc del projecte, es va organitzar la primera jornada sobre RRI i s'han elaborat diferents materials de difusió.

Logotip FECYT

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions