Estudi sobre el diàleg entre ciència i societat a Espanya: Propostes per avançar cap a la RRI des de la comunicació

Última modificació: 28/06/2017 | Font: SCP

Títol: Estudi sobre el diàleg entre ciència i societat a Espanya: Propostes per avançar cap a la RRI des de la comunicació

Convocatòria: Ajudes per al Foment de la Cultura Científica, Tecnològica i de la Innovació de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) del Ministeri d'Economia i Competitivitat 2016

Modalitat: 1.2 Estudis sobre cultura científica

Data d'inici del període d'execució: 7 de maig de 2017

Data final del període d'execució: 31 de desembre de 2017

Codi projecte: FCT-16-11124 

Quantia concedida: 12.000 euros

 

Resum del projecte

Justificació

Objectius

Resultats i productes esperats

 

RESUM DEL PROJECTE

L'impuls d'un major diàleg entre ciència i societat és un element clau per al foment de la Recerca i Innovació Responsables (RRI) que demanda la Unió Europea. El present estudi busca contribuir a un millor coneixement sobre l'estat de la cultura científica a Espanya des de la perspectiva de la RRI a partir de l'anàlisi de les accions impulsades per les universitats i centres de recerca de cara a fomentar el diàleg ciència-societat. El model ètic de comunicació de la ciència per la RRI desenvolupat per l’UJI a través del projecte finançat en 2016 per la FECYT ha posat de manifest que la comunicació proactiva de la recerca i la innovació per part dels centres i el coneixement de les expectatives i interessos dels grups d'interès són dues fases necessàries per a una gestió responsable de la recerca i la innovació. L'estudi posarà el focus en aquestes dues accions que es troben a la base del diàleg per al foment de la RRI des del marc de l'ètica dialògica. A través d'una àmplia anàlisi de la situació es determinarà l'estat en el qual es troben i es realitzarà una selecció de les millors pràctiques amb la finalitat de contrastar-les amb els stakeholders i les UCC+i. Els objectius principals de l'estudi són, per tant, conèixer millor l'estat de la cultura científica a Espanya pel que fa al diàleg ciència-societat i desenvolupar propostes de bones pràctiques per incentivar-ho. Per aconseguir aquests objectius s'estableixen quatre fases: estudi de la situació (anàlisi web i documental i consulta a UCC+i); catalogació de bones pràctiques (selecció i entrevistes); desenvolupament de propostes i validació de les mateixes (focus groups i enquestes) i conclusió i difusió dels resultats (publicació online, II Jornada de RRI i Pla de Comunicació).

 

JUSTIFICACIÓ

Les consideracions sobre el paper de la ciència en la societat i les seves responsabilitats no són noves, però en els últims anys el debat entorn de les mateixes s'ha vist incrementat gràcies a l'auge de la RRI, un fenomen relativament recent que en poc més d'una dècada ha cobrat un paper fonamental en les polítiques de gestió i finançament de la ciència, especialment en l'àmbit europeu. La convocatòria Horitzó 2020 ha vingut a ratificar el cada vegada major protagonisme de la RRI, recolzant-la com una activitat trasversal al procés investigador i integrant-la en l'acció «Ciència amb i per a la Societat».

Gràcies a l'ajuda de la FECYT, l’UJI ha obert en 2016 una línia de recerca encaminada a reunir les diferents aproximacions teòriques al terme i plantejar noves propostes que tenen en compte les disciplines de l'Ètica i la Comunicació. El projecte Estudi sobre la comunicació de la Recerca i Innovació Responsables en les UCC+i: Una proposta de model, al que el present estudi ve a donar continuïtat, aborda la RRI des d'una perspectiva interdisciplinària, definint un model de comunicació adaptat a la nova manera d'entendre la recerca i la innovació des de la responsabilitat. El projecte desenvolupa una proposta de model que planteja situar la Comunicació Pública de la Ciència (CPC) al centre del procés per fomentar una Recerca i Innovació Responsables, actuant com a principi i motor de la mateixa.

Al voltant del nucli de la CPC s'estableixen els objectius a aconseguir per part de la institució com són conèixer les expectatives, adquirir compromisos i avaluar resultats; i, en un altre nivell, les accions de comunicació específiques necessàries per aconseguir-los i dotar-los de validesa com són la definició dels mecanismes de participació i diàleg i el desenvolupament d'accions de comunicació pública i transparència. Així mateix, el diàleg apareix present al llarg de tot el procés com a element que enllaça i afavoreix cadascuna de les fases. El procés circular proposat comença amb la informació proactiva sobre l'oferta de ciència i tecnologia dels centres, seguida de les accions de comunicació necessàries per conèixer les aspiracions i expectatives legítimes dels grups d'interès que permetrà, mitjançant un procés de comunicació bidireccional entre l'organització i els stakeholders, establir els compromisos per part de la institució de cara a satisfer aquests interessos. L'acció comunicativa en aquest punt ha de garantir que els compromisos aconseguits es facin públics. El procés continua amb l'avaluació i mesurament dels resultats aconseguits i les accions de comunicació necessàries perquè la institució adoni del seu grau de compliment.

El model té la seva base teòrica en el marc de l'ètica dialògica i la teoria dels stakeholders. L'esquema de comunicació proposat a partir d'un ampli estudi documental ha estat a més contrastat amb els grups d'interès a través de focus group i un Panell Delphi. A més, s'ha posat en relació amb les accions de comunicació realitzades majoritàriament en l'actualitat per les UCC+i a través d'un qüestionari. Els resultats de l'estudi, arreplegats en la publicació Ética y comunicación en la gestión de la Investigación e Innovación Responsables (RRI): el papel de las Unidades de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) , ofereixen una informació de gran interès per avançar en l'àmbit de la RRI des de la comunicació, plantejant un model que estableix un horitzó normatiu d'actuació, un nord a seguir, per tendir cap a una presa de decisions amb validesa moral entorn als processos i les finalitats de la recerca i la innovació.

Una vegada establert el marc ètic i desenvolupat el model de comunicació de la RRI, resulta de gran interès aprofundir en el coneixement sobre l'estat en el qual es troben les primeres fases del mateix, que sentin les bases necessàries per al desenvolupament de les següents i marquen l'inici del diàleg entre ciència i societat. Aquest coneixement permetrà augmentar el coneixement sobre l'estat de la cultura científica en relació a la RRI i plantejarà propostes realistes i pràctiques per avançar cap a la seva millora.

 

OBJECTIUS

Objectius principals:

 • Conèixer millor l'estat de la cultura científica a Espanya pel que fa al diàleg existent entre ciència i societat que requereix el desenvolupament de la RRI. Per conèixer l'estat d'aquest diàleg s'aprofundirà tant en la informació que ofereixen de forma proactiva les universitats i centres de recerca en matèria de recerca i innovació com en els mecanismes establerts per conèixer els interessos i expectatives dels seus grups d'interès.
 • Plantejar propostes de bones pràctiques per a la millora del diàleg entre ciència i societat encaminat a la implantació de la RRI. S'atén d'aquesta manera a l'objectiu de fomentar i incentivar l'acostament de la ciència, la tecnologia i la innovació als ciutadans i d'impulsar la participació activa de la societat.

Altres objectius passen per:

 • Posar en valor l'Estudi sobre la comunicació de la Recerca i Innovació Responsables en les UCC+i: Una proposta de model i avançar en la implantació del model.
 • Reflexionar sobre els canals de participació dels grups d'interès i sobre la informació que requereixen i necessiten per facilitar-la-hi amb claredat i eficàcia. 
 • Plantejar bones pràctiques que condueixin a informar al públic en general i als grups d'interès de les qüestions relacionades amb la ciència i la tecnologia i informar a la ciència sobre les percepcions i expectatives de la societat.
 • Afavorir un acostament de la ciutadania a la ciència a través del diàleg i la participació, la qual cosa generarà al seu torn la millora de l'educació cientificotècnica.
 • Afavorir la participació i el diàleg sobre ciència entre centres de recerca i empreses i administracions com a grups d'interès de la RRI.
 • Contribuir a difondre la RRI a nivell nacional.
 • Col·laborar en el posicionament d'Espanya en l'estudi de la RRI.
 • Sumar sinergies amb projectes en desenvolupament com RRI Tools.
 • Oferir informació de qualitat als estudiosos/as de la RRI.
 • Avançar en el posicionament de l’UJI com a centre d'estudi en l'àmbit de la RRI.

I en definitiva, avançar en l'estudi del diàleg entre ciència i societat té com a objectiu final afavorir la implantació i el desenvolupament d'una recerca i innovació més responsables.

 

RESULTATS I PRODUCTES ESPERATS

Els resultats i productes que s'aconseguiran a través del projecte, lligats als objectius, són:

 • Estudi de l'estat de la cultura científica respecte al diàleg entre ciència i societat des de la perspectiva de la RRI.
 • Anàlisi en profunditat de les dues primeres fases establertes en el model de comunicació ètica de la RRI per les UCC+i per afavorir la seva implantació des d'una perspectiva aplicada.
 • Avanç en la implantació d'un model que té com base conceptes ètics lligats a la democràcia deliberativa i la ciutadania activa.
 • Model de qüestionari sobre el diàleg entre ciència i societat des de la perspectiva de la RRI que puguin utilitzar-se de nou en un futur.
 • Propostes de bones pràctiques per al foment del diàleg ciència-societat i la implantació de les primeres fases del model (informació proactiva i coneixement de les expectatives).
 • Publicació que reculli els resultats del projecte disponible online i en obert.
 • Publicació de resultats en revistes de recerca.
 • Presentació en congressos nacionals o internacionals.
 • II Jornada sobre la RRI en la Universitat Jaume I
 • Accionis formatives sobre RRI pel estudiantat de l'Escola de Doctorat de la UJI.
 • Altres productes per a la difusió de resultats (desenvolupats en el Pla de Comunicació): produccions radiofòniques i videogràfiques, notes informatives,…

Logotip FECYT

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16