Comunicació per al desenvolupament de la recerca i innovació responsables: una experiència aplicada en biotecnologia contra l'Alzheimer (2017)

07/03/2023 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Títol: Comunicació per al desenvolupament de la recerca i innovació responsables: una experiència aplicada en biotecnologia contra l'Alzheimer

Convocatòria: ajudes per al Foment de la Cultura Científica, Tecnològica i de la Innovació de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) del Ministeri d'Economia i Competitivitat 2017

Modalitat:  Línia d'actuació 1. Cultura científica, tecnològica i de la innovació

Data d'inici del període d'execució: 1 de maig de 2018

Data final del període d'execució: 28 de febrer de 2019

Codi projecte: FCT-17-12033

Quantia concedida: 12.000 euros

Web: AlzhéimerConCiència

Publicació: Alzhéimer y diálogo, una experiencia para la investigación e innovación responsables

RESUM DEL PROJECTE

La Unió Europea en la Declaració de Roma fa una crida a estats i organitzacions per a afavorir el desenvolupament de la recerca i innovació responsables (RRI per les seues sigles en anglès) i insta a crear espais d'experimentació i guies d'actuació. El projecte Comunicació per al desenvolupament de la recerca i innovació responsables: una experiència aplicada en biotecnologia contra l'Alzheimer porta al terreny aplicat el model de comunicació per al foment de l’RRI desenvolupat per un equip pluridisciplinari d'experts i expertes en ètica i en comunicació de la ciència de la Universitat Jaume I gràcies al suport de la FECYT. Així, el projecte comporta portar a la pràctica i donar continuïtat als estudis teòrics realitzats en 2016 i 2017 sobre el fenomen de l’RRI i l'impuls d'aquesta a través de la comunicació. La proposta implica implantar el protocol de comunicació per a l’RRI, basat en l'ètica dialògica i la teoria dels stakeholders, en un projecte de recerca en biotecnologia contra l'Alzheimer a través de diverses accions que inclouran establir el mapa d’stakeholders; informació proactiva (espai web, xarxes, transmèdia); diàleg i participació (consultes en línia, debats oberts, grups de discussió); adquisició i comunicació de compromisos, i rendició de comptes. L'experimentació del protocol en un àmbit de gran impacte i interès com és l'Alzheimer cerca conèixer les fortaleses i febleses i els problemes i avantatges que ofereix el model amb la finalitat d'arreplegar-los en una publicació en obert que faça extensiva l'experiència. Per tant, una segona fase consisteix en l'anàlisi i transferència dels resultats aconseguits amb l'objectiu de consolidar un protocol de comunicació per a afavorir l’RRI que resulte pràctic, aplicable i efectiu i la implantació del qual siga extrapolable a diferents escales, des d'un projecte a una empresa o un centre de ciència i tecnologia, passant per un grup de recerca.

 

JUSTIFICACIÓ

La Declaració de Roma sobre RRI a Europa fa una crida a totes les institucions europees, als Estats membres i a les seues organitzacions, empreses i societats civils per a situar l’RRI com a objectiu central de totes les polítiques i activitats pertinents. En aquest sentit, la Declaració destaca com la participació primerenca i contínua de tots els interessats és essencial per a una innovació sostenible, desitjable i acceptable, assenyalant que l'excel·lència en l'actualitat és quelcom més que descobriments innovadors: inclou l'obertura, la responsabilitat i la coproducció del coneixement. La convocatòria Horitzó 2020 reclama l’RRI com una activitat transversal al procés investigador, integrant-la en l'acció «Ciència amb i per a la societat». La convocatòria de FECYT mitjançant la qual es finança el projecte recull, així mateix, la necessitat que tots els actors implicats treballen junts amb l'objectiu que els resultats aconseguits coincidisquen amb els valors, necessitats i expectatives de la societat, en el que es denomina «RRI».

Gràcies a l'ajuda de la FECYT, l’UJI va obrir en 2016 una línia de recerca encaminada a reunir les diferents aproximacions teòriques al fenomen de l’RRI i plantejar noves propostes des de l'ètica i la comunicació. El projecte va definir un model de comunicació adaptat a la nova manera d'entendre la I+i des de la responsabilitat, que té la seua base teòrica en el marc de l'ètica dialògica i la teoria dels stakeholders, i que planteja situar la comunicació pública de la ciència en el centre del procés per a fomentar l’RRI, actuant com a principi i motor d'aquesta. L'estudi va tenir continuïtat en 2017 amb un nou estudi sobre l'estat de la cultura científica a Espanya des de la perspectiva de l’RRI que va permetre realitzar una selecció de bones pràctiques i una proposta de protocol de comunicació per a afavorir l’RRI.  A partir dels resultats, aquest projecte planteja fer un pas endavant cap a l'aplicació d'aquests resultats implantant aquest protocol en un àmbit de gran interès social com és l'Alzheimer, una malaltia que afecta més d'1,2 milions de persones a Espanya.

 

OBJECTIUS

El projecte té com a objectius principals:

  • La creació d'un espai d'experimentació sobre comunicació i RRI en l'àmbit de l'Alzheimer.
  • El desenvolupament d'un protocol de comunicació de caràcter experimental al voltant de la recerca de l'Alzheimer que permeta conèixer les expectatives dels diferents grups d'interès, adquirir compromisos amb aquests i retre'n comptes.
  • El desenvolupament d'una guia d'implantació de l’RRI des de la comunicació. A partir de l'anàlisi dels resultats aconseguits l'objectiu implica crear i difondre una guia de comunicació per a l'impuls de l’RRI des de l'àmbit de la comunicació.
  • Afavorir el desenvolupament de l’RRI a Espanya. Impulsar l’RRI a través del treball conjunt dels diferents actors per a aconseguir resultats desitjables i alineats amb les expectatives i valors de la societat.

 

RESULTATS OBTINGUTS

Els resultats obtinguts es poden consultar en obert:

Logotip FECYT

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions