Convocatòria Activitats Sènior 2023-2024

25/07/2023 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El programa Sènior UJI proposa que arribar a la jubilació a la Universitat Jaume I siga més que una nova etapa. Els vincles professionals i personals i l’experiència que ha proporcionat la dedicació a la Universitat són sempre un actiu que pot tenir un nou marc de realització.

Un dels objectius del programa Sènior UJI és establir les vies de col·laboració entre l’UJI i el personal jubilat de la institució que vol continuar participant de manera activa en la vida universitària.

Per això, el programa Sènior UJI posa a disposició dels seus membres diverses opcions de participació activa per a dur a terme activitats d’interès per al col·lectiu.

Aquesta participació activa és voluntària i gratuïta i no atorga cap mena de contraprestació.

Amb l’objectiu de canalitzar i normalitzar les peticions d’activitats, la Universitat Jaume I resol publicar una convocatòria anual per a sol·licitar-les.

 

Resolució de la convocatòria Activitat Sènior UJI -2023 (versió PDF) 

Convocatòria Activitats Sènior UJI - 2023 (versió PDF) 

Formulari per a presentar proposta activitat Sènior UJI - convocatòria 2023

 

Bases de la convocatòria

1. Descripció i tipus d’activitats

El Programa Sènior UJI realitzarà, per curs acadèmic, activitats d’entre les proposades per les persones pertanyents al programa Sènior UJI a través de la present convocatòria.

Les activitats s’han d’ajustar al model de:

• Xarrada/conferència, d’un màxim de dues hores.

• Taller, d’un màxim de sis hores.

• Activitat cultural (durada determinada per la proposta).

Les temàtiques de les activitats han de ser d’interès per al col·lectiu Sènior UJI i dissenyades des dels valors que l’UJI recull en els seus Estatuts.

2. Requisits

Poden presentar propostes d’activitat les persones pertanyents al programa Sènior UJI en actiu, és a dir, el personal jubilat de l’UJI que ha realitzat la sol·licitud corresponent d’inscripció o renovació d’aquest programa.

La Universitat Jaume I considera personal jubilat UJI:

• Personal d’administració i serveis (PAS) jubilat a l’UJI.

• Personal docent i investigador (PDI) jubilat a l’UJI.

• Personal docent i investigador (PDI) o personal d’administració i serveis (PAS) jubilat en una entitat diferent de la Universitat Jaume I (*).

(*) Tenen aquesta consideració les persones amb carrera docent o professional de més de 10 anys a l’UJI i amb, almenys, 65 anys.

3. Calendari de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds comença el 22 de maig i finalitza el 18 de juny de 2023.

4. Presentació de sol·licituds

Les persones interessades han d’emplenar la sol·licitud en línia que es troba en el web del programa Sènior UJI. En aquesta sol·licitud s’ha d’indicar:

• Dades personals.

• Dades de contacte.

• Dades de l’activitat proposada:

• Tipus d’activitat.

• Temàtica de l’activitat.

• Descripció breu de l’activitat.

• Justificació breu que avala el coneixement o experiència en aquesta temàtica de la persona sol·licitant.

• Durada estimada.

• Dates proposades de realització.

• Necessitats tècniques per a dur a terme l’activitat.

• Si escau, estimació de necessitats econòmiques per a dur a terme l’activitat.

5. Obligacions

La persona que presenta una proposta d’activitat es compromet a liderar i dur a terme l’activitat proposada.

La Universitat Jaume I col·laborarà a implementar l’activitat amb la facilitació de l’espai físic per a realitzar-la, farà difusió de l’activitat, i aportarà, en funció de les característiques i la viabilitat de les accions que integren la proposta, els mitjans tècnics i econòmics sol·licitats.

6. Procediment de selecció

Finalitzat el termini de la convocatòria, la comissió Sènior UJI es reunirà per a valorar les propostes presentades atenent els criteris següents:

a. Nombre de peticions rebudes a la convocatòria.

b. Transversalitat o especificitat de la temàtica proposada.

c. Necessitats tècniques per a dur a terme l’activitat.

d. Necessitats pressupostàries per a dur a terme l’activitat.

 

La comissió Sènior està formada per:

• El vicerector o vicerectora de que depèn el programa Sènior UJI, o persona en qui delegue.

• Tres membres Sènior UJI designats per la rectora.

• El tècnic o tècnica responsable del programa Sènior UJI.

• La persona responsable de la Universitat per a Majors de l’UJI, o persona en qui delegue.

• La persona responsable d’UJI-Saludable, o persona en qui delegue.

7. Resolució de la convocatòria i comunicació

La data màxima per a la resolució de la convocatòria és el 14 de juliol del 2023.

L’elecció de les activitats que es duran a terme durant el curs acadèmic 2023/24 es publicarà en el web del Programa Sènior UJI i es comunicarà a les persones que s’hagen presentat a la convocatòria a l’adreça electrònica indicada en la sol·licitud.
 

 


Formulari per a presentar proposta activitat Sènior UJI - convocatòria 2023

Convocatòria Activitats Sènior UJI - 2023 (versió PDF)

Resolució de la convocatòria Activitat Sènior UJI -2023 (versió PDF) 

 

 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions