UJI

Llistes de correu electrònic de l'UJI

Última modificació: 13/11/2018 | Font: SCP

imatge


Criteris generals de les llistes de correu de la Universitat Jaume I

La Universitat Jaume I disposa de diverses llistes de distribució de correu electrònic que permeten l'enviament de missatges massius per aquest canal a tots els col·lectius de la comunitat universitària. Aquestes llistes són canals de comunicació interna i, com a tals, estan moderades pel Servei de Comunicació i Publicacions, responsable de la gestió de la imatge i la comunicació de la Universitat Jaume I.

L’ús d’aquestes llistes de correu s’ha de regular per a garantir l’eficàcia d’aquesta eina de comunicació institucional i evitar un excés de comunicacions que podria saturar aquest canal. En aquest sentit, el Servei de Comunicació i Publicacions recollirà setmanalment les informacions enviades pels òrgans de la Universitat Jaume I a les llistes generals (pdi@uji.es, pas@uji.es, alumnes@uji.es i uji@uji.es) en un correu únic, que es distribuirà a tota la comunitat universitària cada dilluns, i limitarà l’enviament a aquestes llistes d’altres missatges que no siguen prioritaris o urgents des del punt de vista institucional.

Els criteris pels quals es regeixen les llistes són, en ordre de prioritat:

 • L'interès general per a les persones receptores. En aquest sentit, l’enviament es limitarà al públic interessat en la comunicació, reservant les llistes globals (uji, pdi, pas i alumnes) a missatges d’interès general per a tots els col·lectius de la comunitat universitària.
 • El contingut informatiu, no d'opinió.
 • El caràcter institucional de l’emissor.
 • El caràcter intern del contingut.

Segons aquests criteris, i en els casos que així ho considere oportú, el Servei de Comunicació i Publicacions podrà no distribuir determinats missatges per aquests canals i, si escau, oferir altres vies de difusió.

Normes que han de complir tots els missatges enviats a les llistes

Tots els missatges que s’envien a les llistes de correu electrònic han de complir les següents característiques:

 • Els missatges han de ser enviats a l'adreça x@uji.es, substituint "x" pel nom de la llista corresponent.
 • És obligatori que els missatges porten un títol que n'identifique el contingut en el camp del subject.
 • Ha de quedar molt clara la identitat de la persona emissora del missatge, a banda de l'adreça de correu electrònic, per la qual cosa es recomana que apareguen les dades al final del missatge, en la seua signatura.
 • El missatge ha d'enviar-se exactament igual com es vol que el reben les persones destinatàries, ja que el Servei de Comunicació i Publicacions no pot modificar cap missatge, només aprovar-lo o rebutjar-lo.
 • No es recomable adjuntar arxius als missatges enviats a aquestes llistes per a no sobrecarregar les safates de correu. La millor opció és penjar la informació a la web i enviar en el cos del correu electrònic l'adreça on trobar-la.
 • S'han de complir les normes d'ús de la xarxa informàtica de la Universitat Jaume I que poden trobar-se a l'adreça https://www.uji.es/serveis/si/serveis/normativa/xarxa
 • Els missatges relacionats amb peticions a la comunitat universitària per a participar en investigacions han de seguir el Protocol d'autorització de difusió d’enquestes d’investigació adreçades a la comunitat universitària, que es recull a https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/T7ZSGJQRV2MUWDYTXSFVITUM4RSLAZJS

Criteris lingüístics

L'ús de les llengües en comunicacions internes col·lectives mitjançant les llistes de correu electrònic es regiran pels següents criteris:

 • Correus adreçats exclusivament a l’estudiantat: aquests correus han d'estar escrits en valencià, en primer lloc, i en espanyol, en segon lloc.
 • Correus adreçats a les llistes de PDI i PAS: aquests correus han d'estar escrits exclusivament en valencià.
 • Correus adreçats a la llista UJI: aquests correus han d'estar escrits en valencià, en primer lloc, i en espanyol, en segon lloc.
 •  Atenent a circumstàncies especials, podran variar-se puntualment els criteris anteriors.

Funcionament del correu de distribució general a les llistes de la comunitat universitària

Els òrgans i unitats que vullguen enviar un missatge a les llistes generals de la comunitat universitària (pdi@uji.es, pas@uji.es, alumnes@uji.es i uji@uji.es) ho hauran d’enviar al Servei de Comunicació i Publicacions abans del divendres a les 13 hores, per tal que el puga integrar en l’enviament únic que es farà setmanalment cada dilluns, o el següent dia lectiu si el dilluns d’eixa setmana fora festiu. Els emissors es responsabilitzaran del contingut enviat, que haurà d’estar correctament escrit en valencià i espanyol i incloure, si de cas, els enllaços web amb més informació totalment operatius.

El Servei de Comunicació i Publicacions haurà de rebre aquesta informació al correu enviamentsuji@uji.es, enviamentspas@uji.es, enviamentspdi@uji.es o enviamentsalumnes@uji.es, en funció del col·lectiu al què s'adrece, abans de les 13h del divendres previ a cada enviament, encara que en el futur podrà establir altres mecanismes per a arreplegar aquesta informació. Tots els missatges hauran d’incloure una signatura amb les dades de contacte de l’emissor (almenys, correu electrònic i telèfon).

Puntualment, i en casos extraordinaris d’urgència o rellevància institucional, el Servei de Comunicació i Publicacions podrà autoritzar l’enviament de correus a les llistes pdi, pas, alumnes i uji fora del correu conjunt d’enviament setmanal.

Llistes de correu electrònic de l'UJI

1. Llistes generals

uji@uji.es - Comunitat universitària: PAS, PDI, alumnat, becaris i becàries FPI i instituts universitaris, Universitat per a Majors, personal jubilat (sèniors) i membres de SAUJI
pas@uji.es - Personal d'administració i serveis (PAS)
pdi@uji.es - Personal docent i investigador (PDI=
alumnes@uji.es - Alumnat de l'UJI: grau, doctorat, màsters oficials i propis, cursos de postgrau i intercanvi entrant
seniors@uji.es - Personal jubilat de la Universitat Jaume I

2. Llistes de correu per centres

alumnes-estce@uji.es - Alumnat graus de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
alumnes-fchs@uji.es - Alumnat graus de la Facultat de Ciències Humanes i Socials
alumnes-fcje@uji.es - Alumnat graus de la  Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
alumnes-fcs@uji.es - Alumnat graus de la Facultat de Ciències de la Salut

dep-estce@uji.es - Departaments de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
dep-fchs@uji.es - Departaments de la Facultat de Ciències Humanes i Socials
dep-fcje@uji.es  - Departaments de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
dep-fcs@uji.es - Departaments de la Facultat de Ciències de la Salut

masters-estce@uji.es - Alumnat màsters de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
masters-fchs@uji.es - Alumnat màsters de la Facultat de Ciències Humanes i Socials
masters-fcje@uji.es - Alumnat màsters de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
masters-fcs@uji.es - Alumnat màsters de la Facultat de Ciències de la Salut

pas-cd@uji.es - PAS de l'edifici de la Biblioteca
pas-aco@uji.es - PAS de l'edifici d'Escomeses
pas-rec@uji.es - PAS de l'edifici de Rectorat i Serveis Centrals
pas-esp@uji.es - PAS del Servei d'Esports
pas-estce@uji.es - PAS de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
pas-fchs@uji.es - PAS de la Facultat de Ciències Humanes i Socials
pas-fcje@uji.es - PAS de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
pas-fcs@uji.es - PAS de la Facultat de Ciències de la Salut
pas-itc@uji.es - Personal de l'Institut de Tecnologia Ceràmica

pdi-estce@uji.es - PDI de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
pdi-fchs@uji.es - PDI de la Facultat de Ciències Humanes i Socials
pdi-fcje@uji.es - PDI de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
pdi-fcs@uji.es - PDI de la Facultat de Ciències de la Salut

3. Llistes de correu per a l'alumnat

3.1 Generals

alumnes@uji.es -Tot l'alumnat de l'UJI
alumnes-graus@uji.es - Alumnat matriculat en els graus
alumnesmasters@uji.es - Alumnat matriculat en els màsters universitaris i propis
alumnes-masters-oficials@uji.es - Alumnat matriculat en els màsters universitaris
alumnes-masters-propis@uji.es - Alumnat matriculat en els màsters propis
doc@uji.es - Alumnat dels programes de doctorat de l’UJI
doc99@uji.es - Alumnat dels programes de doctorat de l'UJI (Regit pel Decret 99/2011)
postgrau@uji.es - Alumnat dels màsters i cursos de postgrau propis (especialització i expert/a), màsters universitaris i Erasmus entrant
postgraupropi@uji.es - Alumnat dels màsters i cursos de postgrau propis (especialització i expert/a) i Erasmus entrant

erasincoming@uji.es - Alumnat d'Erasmus entrant
erasixents@uji.es - Alumnat d'Erasmus ixent
est@uji.es - Estudiantat d'intercanvi entrant
totsixents@uji.es - Estudiantat d'intercanvi ixent
upm@uji.es - Universitat per a Majors

3.2 Estudis de grau

gae@uji.es - Grau en Administració d'Empreses
gap@uji.es - Grau en Gestió i Administració Pública
gat@uji.es - Grau en Arquitectura Tècnica
gca@uji.es - Grau en Comunicació Audiovisual
gcs@uji.es - Grau en Criminologia i Seguretat
gd@uji.es - Grau en Dret
gddv@uji.es - Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs
ge@uji.es - Grau en Economia
geamr@uji.es - Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
gedidp@uji.es - Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
geel@uji.es - Grau en Enginyeria Elèctrica
gei@uji.es - Grau en Enginyeria Informàtica
gem@uji.es - Grau en Enginyeria Mecànica
geq@uji.es - Grau en Enginyeria Química
geti@uji.es - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
gean@uji.es - Grau en Estudis Anglesos
gfc@uji.es - Grau en Finances i Comptabilitat
ghp@uji.es - Grau en Història i Patrimoni
ghi@uji.es - Grau en Humanitats: Estudis Interculturals
gi@uji.es - Grau en Infermeria
gmc@uji.es - Grau en Matemàtica Computacional
gm@uji.es - Grau en Medicina
gmi@uji.es - Grau en Mestre o Mestra d’Educació Infantil
gmp@uji.es - Grau en Mestre o Mestra d’Educació Primària
gp@uji.es - Grau en Periodisme
gps@uji.es - Grau en Psicologia
gprp@uji.es - Grau en Publicitat i Relacions Públiques
gq@uji.es - Grau en Química
grlrh@uji.es - Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
gti@uji.es - Grau en Traducció i Interpretació
gt@uji.es - Grau en Turisme

3.3. Llistes de correu per a l'alumnat de postgrau

3.3.1. Màsters oficials

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

masterra@uji.es - Màster Advanced Robotics. Erasmus Mundus
mcc@uji.es - Màster Universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics 
mdf@uji.es - Màster Universitari en Disseny i Fabricació 
mee@uji.es - Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat 
masterei@uji.es - Màster Universitari en Enginyeria Industrial
masterfa@uji.es - Màster Universitari en Física Aplicada
masteriba@uji.es - Màster Universitari en Investigació i Biotecnologia Agràries
mmc@uji.es - Màster Universitari en Matemàtica Computacional
mpr@uji.es - Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals 
masterpic@uji.es - Màster Universitari en Protecció Integrada de Cultius (Interuniversitari)
masterqaf@uji.es - Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica
mqs@uji.es - Màster Universitari en Química Sostenible (Interuniversitari)
masterqtmc@uji.es - Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional (Interuniversitari)
msi@uji.es - Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents 
mtc@uji.es - Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (Interuniversitari)
mgt@uji.es - Master's Degree in Geospatial Technologies (Interuniversitari)  

Facultat de Ciències Humanes i Socials

masterciel@uji.es - Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (CIEL)
masterdm@uji.es - Màster Universitari en Didàctica de la Música
mei@uji.es - Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (MELACOM)
mep@uji.es - Màster Universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament
mastered@uji.es - Màster Universitari en Ètica i Democràcia (Interuniversitari)
masterhacv@uji.es - Màster Universitari en Història de l’Art i Cultura Visual (Interuniversitari)
masterhihmo@uji.es - Màster Universitari en Història i Identitats Hispàniques en la Mediterrània Occidental (Segles XV-XIX) (Interuniversitari)
masteriaef@uji.es - Màster Universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania (@ distancia)
masteriti@uji.es - Màster Universitari en Investigació en Traducció i Interpretació (Interuniversitari, @ distancia)
masterelit@uji.es - Màster Universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional/ Master’s Degree in English Language for International Trade
mic@uji.es - Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació 
masterprofsec@uji.es - Màster Universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament
d'Idiomes
masterp@uji.es - Màster Universitari en Psicopedagogia
mtm@uji.es - Màster Universitari en Traducció Medicosanitària (@distància)

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

mastera@uji.es - Màster Universitari en Advocacia
mcd@uji.es - Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament (Interuniversitari)
mastere@uji.es - Màster Universitari en Economia
mgc@uji.es - Màster Universitari en Gestió de la Qualitat (Interuniversitari)
master-gfca@uji.es - Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada  
mig@uji.es - Màster Universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat (Interuniversitari, @distància)
masterde@uji.es - Màster Universitari en Direcció d'Empreses
mmi@uji.es - Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats  (Interuniversitari)
mastersjp@uji.es - Màster Universitari en Sistema de Justícia Penal
msr@uji.es - Màster Universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa (Interuniversitari, @distància)   

Facultat de Ciències de la Salut

mce@uji.es - Màster Universitari en Ciències de la Infermeria
mif@uji.es - Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar
mastericc@uji.es - Màster Universitari en Investigació en Cervell i Conducta
mpt@uji.es - Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans 
masterpgs@uji.es - Màster Universitari en Psicologia General Sanitària
mps@uji.es - Màster Universitari en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia 
masterrpsmc@uji.es - Màster Universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària

3.3.2. Màsters propis

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

masterbds@uji.es - Màster en Business Data Science
masterdprh@uji.es - Màster en Direcció Professional de Recursos Humans
mastergiqmaprl@uji.es - Màster en Gestió Integrada de la Qualitat, el Medi Ambient i la Prevenció de Riscos Laborals
masterpmv@uji.es - Màster en Programació Mòbil i Vídeojocs (semipresencial i online)
masterpme@uji.es - Màster en Project Management Executive
mastertalc@uji.es - Màster en Tècniques Analítiques del Laboratori Clínic (presencial i on line)

Facultat de Ciències Humanes i Socials:

masterhmhii@uji.es - Màster en Història del Món Hispànic: les Independències en el Món Iberoamericà (on line)
masterhmgc@uji.es - Màster en Història Militar de les Guerres Contemporànies (on line)

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

mastercpd@uji.es - Màster en Cooperació i Polítiques de Desenvolupament
masterdgi@uji.es - Màster en Direcció i Gestió de la Innovació
masterdt@uji.es - Màster en Dret del Transport (on line)
masterftaf@uji.es - Màster Financer i Tributari-Assessoria Fiscal
masterba@uji.es - Master in Business Administration (MBA)
mastercnei@uji.es - Màster On-line en Creació de Noves Empreses Internacionals 
mastersgaa@uji.es - Màster Sanitari en Gestió, Acreditació, Qualitat i Auditories Sanitàries (on line)

Facultat de Ciències de la Salut

masteracegp@uji.es - Màster Avançat de Cirugia Endoscòpica, Ginecològica i Pèlvica
masterenp@uji.es - Màster en Envelliment Normal i Patològica
masteriec@uji.es - Màster en Intel·ligència Emocional i Coaching (presencial i on line)
mastergo@uji.es - Màster en Ginecologia Oncològica
masterppa@uji.es - Màster en Psicologia Positiva Aplicada (presencial i on line)
masterras@uji.es - Màster en Reproducció Assistida

4. Llistes de correu del PDI per estudis

4.1 Generals
pdipostgrauoficial@uji.es - Màsters universitaris

4.2 Estudis de grau

pdi-gae@uji.es - Grau en Administració d'Empreses
pdi-gap@uji.es - Grau en Gestió i Administració Pública
pdi-gat@uji.es - Grau en Arquitectura Tècnica
pdi-gca@uji.es - Grau en Comunicació Audiovisual
pdi-gcs@uji.es - Grau en Criminologia i Seguretat
pdi-gd@uji.es - Grau en Dret
pdi-gddv@uji.es - Grau en Disseny i Desenvolupament de Vídeojocs
pdi-ge@uji.es - Grau en Economia
pdi-geamr@uji.es - Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
pdi-gedidp@uji.es - Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
pdi-geel@uji.es - Grau en Enginyeria Elèctrica
pdi-gei@uji.es - Grau en Enginyeria Informàtica
pdi-gem@uji.es - Grau en Enginyeria Mecànica
pdi-geq@uji.es - Grau en Enginyeria Química 
pdi-geti@uji.es - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
pdi-gean@uji.es - Grau en Estudis Anglesos
pdi-gfc@uji.es - Grau en Finances i Comptabilitat
pdi-ghp@uji.es - Grau en Història i Patrimoni 
pdi-ghi@uji.es  - Grau en Humanitats: Estudis interculturals
pdi-gi@uji.es - Grau en Infermeria 
pdi-gmc@uji.es - Grau en Matemàtica Computacional
pdi-gm@uji.es - Grau en Medicina
pdi-gmi@uji.es - Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil
pdi-gmp@uji.es - Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària
pdi-gp@uji.es - Grau en Periodisme
pdi-gps@uji.es - Grau en Psicologia
pdi-gprp@uji.es - Grau en Publicitat i Relacions Públiques
pdi-gq@uji.es - Grau en Química
pdi-grlrh@uji.es - Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
pdi-gti@uji.es - Grau en Traducció i Interpretació 
pdi-gt@uji.es - Grau en Turisme

4.3 Estudis de màster oficials

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

pdi-masterra@uji.es - Màster Advanced Robotics. Erasmus Mundus
pdi-mcc@uji.es - Màster Universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicaciones dels Materials Ceràmics
pdi-mdf@uji.es - Màster Universitari en Disseny i Fabricació
pdi-mee@uji.es - Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat
pdi-masterei@uji.es - Màster Universitari en Enginyeria Industrial
pdi-masterfa@uji.es - Màster Universitari en Física Aplicada
pdi-masteriba@uji.es - Màster Universitari en Investigació i Biotecnologia Agràries
pdi-mmc@uji.es - Màster Universitari en Matemàtica Computacional
pdi-mpr@uji.es - Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals
pdi-masterpic@uji.es - Màster Universitari en Protecció Integrada de Cultius (Interuniversitari)
pdi-masterqaf@uji.es - Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica
pdi-mqs@uji.es - Màster Universitari en Química Sostenible (Interuniversitari)
pdi-masterqtmc@uji.es - Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional (Interuniversitari)
pdi-msi@uji.es - Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents
pdi-mtc@uji.es - Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (Interuniversitari)
pdi-mgt@uji.es - Master's Degree in Geospatial Technologies (Interuniversitari)

Facultat de Ciències Humanes i Socials

pdi-masterciel@uji.es - Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (CIEL)
pdi-masterdm@uji.es - Màster Universitari en Didàctica de la Música
pdi-mei@uji.es - Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (MELACOM)
pdi-mep@uji.es - Màster Universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament
pdi-mastered@uji.es - Màster Universitari en Ètica i Democràcia (Interuniversitari)
pdi-masterhacv@uji.es - Màster Universitari en Història de l’Art i Cultura Visual (Interuniversitari)
pdi-masterhihmo@uji.es - Màster Universitari en Història i Identitats Hispàniques en la Mediterrània Occidental (Segles XV-XIX) (Interuniversitari)
pdi-masteriaef@uji.es - Màster Universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania (@ distancia)
pdi-masteriti@uji.es - Màster Universitari en Investigació en Traducció i Interpretació (Interuniversitari, @ distancia)
pdi-masterelit@uji.es - Màster Universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional/ Master’s Degree in English Language for International Trade
pdi-mic@uji.es - Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació
pdi-masterprofsec@uji.es - Màster Universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
pdi-masterp@uji.es - Màster Universitari en Psicopedagogia
pdi-mtm@uji.es - Màster Universitari en Traducció Medicosanitària (@distància)

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

pdi-mastera@uji.es - Màster Universitari en Advocacia
pdi-mcd@uji.es - Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament (Interuniversitari)
pdi-mastere@uji.es - Màster Universitari en Economia
pdi-mgc@uji.es - Màster Universitari en Gestió de la Qualitat (Interuniversitari)
pdi-master-gfca@uji.es - Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada
pdi-mig@uji.es - Màster Universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat (Interuniversitari, @distància)
pdi-masterde@uji.es - Màster Universitari en Direcció d'Empreses
pdi-mmi@uji.es - Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats (Interuniversitari)
pdi-mastersjp@uji.es - Màster Universitari en Sistema de Justícia Penal
pdi-msr@uji.es - Màster Universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa (Interuniversitari, @distància)

Facultat de Ciències de la Salut

pdi-mce@uji.es - Màster Universitari en Ciències de la Infermeria
pdi-mif@uji.es - Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar
pdi-mastericc@uji.es - Màster Universitari en Investigació en Cervell i Conducta
pdi-mpt@uji.es - Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans
pdi-masterpgs@uji.es - Màster Universitari en Psicologia General Sanitària
pdi-mps@uji.es - Màster Universitari en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia
pdi-masterrpsmc@uji.es - Màster Universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions