Secció de Raigs X

15/02/2023 | SCIC
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Unitat de fluorescència de raigs X

Tècnica

La fluorescència de raigs X (FRX) és una tècnica espectroscòpica que utilitza l'emissió secundària o fluorescent de radiació X generada en excitar una mostra amb una font de radiació X.

La radiació X incident o primària expulsa els electrons de capes interiors de l'àtom. Els electrons de capes més externes ocupen els llocs vacants i l'excés energètic resultant d'aquesta transició es dissipa en forma de fotons, radiació X fluorescent o secundària. Aquests raigs X presenten una longitud d'ona característica de cada element, associada al gradient energètic entre els orbitals electrònics implicats, i una intensitat directament relacionada amb la concentració de l'element a la mostra.

Prestacions

La finalitat principal de la tècnica és l'anàlisi química elemental, tant qualitativa com quantitativa. Podent treballar en mostres sòlides (elements entre el Bor i l'Urani en concentracions des de ppm fins a percentatges) i líquides (elements entre el Sodi i l'Urani en concentracions de l'ordre de ppm) per a l'espectrometria de raigs X per dispersió de longituds d'ona ( WXRF, coneguda també per FRX). Per a baixos límits de detecció, al rang inferior a ppb, si s'utilitza la tècnica de reflexió total (TXRF) per a elements del Sodi a l'Americi.

Anàlisi qualitativa: és una tècnica molt emprada per fer anàlisis qualitatives de mostres sòlides en base a l'espectre de raigs X. Es poden identificar els components presents a la mostra amb un pes atòmic superior o igual al del Bor.

Anàlisi semiquantitativa: permet la quantificació aproximada de la concentració dels elements presents en qualsevol tipus de material mitjançant algorismes basats en paràmetres fonamentals.

Anàlisi quantitativa: quantificació dels elements majoritaris i minoritaris (Boro a l'Urani). L'espectrometria de raigs X per dispersió de longituds d'ona utilitza el calibratge específic per a cada element i material en la determinació de la concentració.

Es disposen de calibratges amb patrons de referència internacionals per a minerals argilosos, carbonats de Calci i dolomites, quars, sorres feldspàtiques, feldspats de Sodi, Potassi i mixtos, alúmines, frites ceràmiques de diferents tipus, pigments ceràmics de base Zirconi i diversos materials de síntesi inorgànica.

Per a l'espectrometria tècnica de reflexió total, es poden quantificar elements del Sodi a l'Americi amb calibratge per patró intern.
 

Instrumentació

La unitat disposa de dos espectrofotòmetres de fluorescència de raigs X que permeten treballar, segons l'utilitzat, a diferents rangs de mesura en funció de la tècnica emprada i les característiques de cadascun. A més, el laboratori està equipat amb utillatge per a la preparació de mostres. Aquest equipament està situat a l'Edifici de Recerca I del Campus del Riu Sec de la Universitat Jaume I.

Espectròmetre seqüencial de raigs X per dispersió de longituds d'ona S4 Pioneer, BrukerEspectròmetre seqüencial de raigs X per dispersió de longituds d'ona S4 Pioneer, Bruker

Tub de raigs X: ànode de Rh, 4 kW (màxim: 60 kV).

Detectors: centelleig i proporcional de flux (Ar)

Vidres: LiF200, LiF220, Ge, PET, OVO55, TIAP, OVO B

Paquet de programari SPECTRA-PLUS: inclou programes d'avaluació d'espectres, construcció de corbes de calibratge i programes de control de l'espectròmetre.

 

Espectròmetre de Fluorescència per reflexió total (TXRF) S4 TSTAR, Bruker 

Equip de sobretaula per a una anàlisi quantitativa i semiquantitativa de múltiples elements de líquids, suspensions de sòlids i pel·lícules fines. Concretament del Sodi a l'Americi, amb límits de detecció al rang de ppb a ppm, <1pg per a l'element Níquel. És adequat per a l’anàlisi de traces. Permet l'anàlisi simultània de mínimes quantitats de mostres al rang de ng a µg. La quantificació es realitza mitjançant estàndard intern, per la qual cosa és adequat per a tipus de mostres variables i aplicacions, ja que no hi ha efecte de matriu ni memòria.

Disposa d´un carregador automàtic de fins a 90 posicions per a discos portamostres de 30mm de diàmetre estàndard.

Paquet de programari T-ESPIRIT: inclou programes d'utilització i avaluació de l'espectròmetre.

L'equip S4 TSTAR està equipat amb els components següents:

-    Un Generador d’Alta Tensió de 50W, 50 kV y 1 mA amb un amplificador espectroscòpic del tipus 90 kcps, ADC con 4096 canals.

-    Una font d’excitació primària amb radiació de Molibdè (17,5 keV) 

•    Tub de raigs X tipus Microfocus amb ànode de Molibdè
•    Mida de spot de 50µm X 50µm
•    Màxim 50W, 50 keV i refredada per aire
•    Monocromador multicapa 17,5 keV corbat

-    Una font d’excitació secundària amb radiació de Tungsté (35 keV)

•    Tub de raigs X tipus Microfocus amb ànode de Tungsté (W)
•    Mida de spot de 50µm X 50µm
•    Màxim 50W, 50 keV i refredada per aire
•    Monocromador multicapa 35 keV

-    Un detector XFLASH d’estat sòlid.

•    Detector d’estat sòlid de deriva de Silici SDD con 60 mm2 d’àrea activa.
•    Resolució d’energies <149 eV para Mn-Kα @ 100 kcps
•    Màxim ritme de comptatge >100 kcps amb temps morts <10% a 40kcps
•    Refredat termo-elèctricament, sense necessitat de nitrogen líquid.
 

Utillatge per a la preparació de mostres  

  • Utillatge per a la preparació de mostresmàquina per a la preparació de mostres per fusió. Perladora Claisse Fluxy
  • premsa hidràulica Herzog 40 kN. Motlles de 40 mm.
  • molí d'anelles de carbur de tungstè Herzog
  • estufa Trade Raypa
  • balança precisió 0.1 mg Mettler Toledo AT200
  • balança precisió 0.01 g PB3002-S

 

Normativa Funcionament (PDF)

Coordinadora científica Secció Raigs X

Dra. Beatriz Julián López. Departament de Química Inorgànica i Orgànica

Personal tècnic

J. Javier Gómez Serrano
Adreça electrònica: gomezj@uji.es   
 

Ana Belén Vicente Fortea
Adreça electrònica: avicente@uji.es

Tarifes

Imprès sol·licitud

Informació proporcionada per: Servei Central d'Instrumentació Científica