Tramitació telemàtica per registre.

12/05/2022 | SCI
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La tramitació telemàtica, tant de persones físiques o persones jurídiques, es realitza des del següent enllaç: 

- Accés a tramitació telemàtica. 

En funció de si la persona és física o jurídica i de si es realitza el tràmit amb certificat electrònic o sense, s’ha d’adjuntar a la sol·licitud telemàtica la següent documentació: 

Persones físiques

Amb certificat electrònic o sense certificat electrònic:

- Fitxa de terceres persones emplenada i signada: 

- Certificat bancari del compte corrent declarat, o similar, on conste el nom de la persona titular i l’IBAN. 

 

Persones jurídiques

Amb certificat electrònic:

- Fitxa de terceres persones emplenada i signada: 

- Certificat bancari del compte corrent declarat, o similar, on conste el nom de la persona titular i l’IBAN. 

Sense certificat electrònic:

- Fitxa de terceres persones emplenada i signada: 

- Certificat del Registre Mercantil relatiu al nomenament de la persona que signa i la vigència del seu càrrec com a administradora o representant legal, o el poder notarial de representació voluntària.

- Certificat bancari del compte corrent declarat, o similar, on conste el nom de la   persona titular i l’IBAN. 

Informació proporcionada per: Servei de Control Intern