Tramitació per correu electrònic.

30/01/2023 | SCI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Personas físicas

Amb certificat electrònic:

S’ha d’enviar la següent documentació a tercers@uji.es:

- Fitxa de terceres persones emplenada i signada: 

- Certificat bancari del compte corrent declarat, o similar, on conste el nom de la persona titular i l’IBAN.

Sense certificat electrònic:

Si no disposeu de certificat electrònic, envieu la següent documentació a tercers@uji.es:

- Fitxa de terceres persones emplenada i signada

Únicament per a donar-se d'alta per primera vegada en la univerisitat: document acreditatiu d’identitat (DNI, NIE, passaport, carta d'identitat del país on resideix o altres similars). Si qui signa la documentació és una persona diferent de la interessada titular, s’ha d’adjuntar una fotocòpia del document acreditatiu de la seua identitat i de la representació o apoderament que tinga conferit. 

- Certificat bancari del compte corrent declarat, o similar, on conste el nom de la   persona titular i l’IBAN.  

 

Persones jurídiques

Amb certificat electrònic:

Envieu la següent documentació a tercers@uji.es:

- Fitxa de terceres persones emplenada i signada: 

- Certificat bancari del compte corrent declarat, o similar, on conste el nom de la persona titular i l’IBAN.

Sense certificat electrònic:

Si no disposeu de certificat electrònic, envieu la següent documentació a tercers@uji.es:

- Fitxa de terceres persones emplenada i signada: 

- Únicament per a donar-se d'alta per primera vegada en la univerisitat: document acreditatiu d’identitat (NIF, VAT number o document acreditatiu del país).

-Certificat del Registre Mercantil relatiu al nomenament de la persona que signatura i la vigència del seu càrrec com a administradora o representant legal, o el poder notarial de representació voluntària.

- Certificat bancari del compte corrent declarat, o similar, on conste el nom de la   persona titular i l’IBAN. 

 

 

Informació proporcionada per: Servei de Control Intern