19/07/2023 | SCI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

CIRCULAR DE GERÈNCIA SOBRE NOU PROCEDIMENT TELEMÀTIC PER TRAMITAR L´ALTA DE TERCERS

 

A partir del 25 de maig de 2018, aquesta és la nova fitxa de tercers per a complir amb el nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatius a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Normativa espanyola: Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Informació del tractament: Tercers

Aquesta fitxa han d’emplenar-la aquelles persones físiques o jurídiques que mantenen relació comptable amb la Universitat Jaume I. També han d’emplenar-la les persones que, estant donades d’alta amb anterioritat, vulguen modificar alguna de les dades inicials.

Resulta necessari que es comuniquen les possibles variacions que es produïsquen, especialment en el domicili i compte corrent, per a evitar possibles perjudicis en el moment de realitzar el pagament o de rebre la notificació on es detalle la naturalesa del pagament que es realitza.

Per donar-se d'alta en la fitxa de tercers cal accedir al seguent enllaç:

https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji23728

 Abans de visualitzar la fitxa, ens demanarà les credencials UJI, i potser una de les següents situacions:

OPCIÓ 1. Tinc compte registrat. Puc accedir amb:

OPCIÓ 2. No tinc usuari i contrasenya:

Hi ha manuals disponibles per aquestes accions:

Ajuda amb la gestió de compte d'usuari i clau d'accés a l'UJI

SSO Com usar el mecanisme 'No recorde cap dada' 

De manera alternativa i excepcionalment a aquest procediment, existeixen dues opcions de tramitació: