UJI

Treballs en curs

Última modificació: 04/04/2016 | Font: SCI

Durant els primers dies del 2015, el Rectorat va aprovar el Pla d'Actuació del Servei de Control Intern (SCI) per als exercicis 2015 i 2016. En ell s'inclouen les diferents activitats de control que el nostre Servei ha de realitzar durant el citat període.
Una de les principals novetats que s'arrepleguen en aquest nou Pla d'Actuació, és el major pes atorgat als treballs de fiscalització a posteriori. A diferència del realitzat en exercicis anteriors, es van a invertir menys recursos en la revisió d'expedients en prèvia, i anem a abordar l'estudi d'àrees de gestió concretes mitjançant la revisió detallada d'un nombre limitat d'expedients obtinguts per mostreig.
El procediment d'aquesta fiscalització a posteriori serà bàsicament el següent:

  • Revisió detallada dels expedients sol•licitats a la corresponent unitat administrativa.
  • Emissió d'un primer informe-esborrador, que serà lliurat al responsable d'aquesta unitat.
  • Després de comentar-ho i discutir-ho amb el citat responsable, s'arreplegaran les modificacions o suggeriments acordats de mutu acord amb el nostre Servei, i es procedirà a l'emissió del corresponent informe de fiscalització. Aquest informe serà enviat tant a la unitat administrativa com a la Gerència, i contra el mateix es podran presentar les al•legacions que s'estimen pertinents.
  • Una vegada rebudes les al•legacions, el SCI les estudiarà i atendrà les que considere convenient, emetent després d'açò el seu informe de fiscalització definitiu (al que s'adjuntaran les al•legacions presentades), i s'enviarà tant a la unitat administrativa responsable com a la Gerència, perquè aquesta ho eleve al Rectorat.

En el citat informe es farà especial incidència en l'apartat de RECOMANACIONS, i es farà un seguiment de les mateixes en l'exercici següent a l'emissió de l'informe.
En l'actualitat, estem realitzant la fiscalització a posteriori d'una mostra d'expedients de personal, i durant aquest exercici fiscalitzarem una mostra de les retribucions puntuals pagades en la nòmina: pagaments per assistència a tribunals, cursos, cobraments derivats de participació en contractes de l'article 83 de la LOU i uns altres.
En els següents mesos, procedirem a realitzar una verificació física d'inversions a través de la comprovació d'una mostra d'elements d'inventari, i fiscalitzarem expedients complets de beques de recerca i de col•laboració convocades durant l'exercici 2015.

Informació proporcionada per: Servei de Control Intern