UJI

Vull ser AlumniSAUJI Premium

Última modificació: 13/04/2018 | Font: AlumniSAUJI

Formulari d'inscripció

Formulari de baixa

 

Qui pot ser membre de AlumniSAUJI Premium?

Poden ser membres AlumniSAUJI Premium les persones que tenen o han tingut algun vincle amb la Universitat Jaume I (alumnat, antic alumnat, PAS, PDI) a partir dels 18 anys i la resta de persones a partir dels 25 anys. Aquestes persones que no han tingut vincle anterior amb l’UJI i siguen majors de 25 anys no és necessari que tinguen estudis universitaris o poden haver estudiat en una altra universitat, només cal que vulguen mantenir una relació de proximitat amb l’UJI.

També poden ser membres les persones menors de 25 anys sempre que hagen finalitzat una titulació universitària (en qualsevol universitat). 

La categoria d'AlumniSAUJI Premium permet formar part de la Societat d'Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I i així tindre un major nombre de serveis i avantatges. 

Quota

La quota anual per als socis numeraris és de 30 € amb possibilitat de reducció d'un 50% per a estudiantat de grau i màster i recent titulats de grau de l'UJI, aturats, jubilats o persones amb minusvalidesa
Per a la reducció de la quota és imprescindible aportar la justificació corresponent.
La quota dóna dret a gaudir dels serveis com a soci durant un any prenent com a data de renovació el dia i mes d'alta al programa. La renovació serà automàtica a menys que el membre haja manifestat el contrari abans del cobrament de la nova quota.

Aquestes premisses seran d'aplicació per a tots els membres excepte els pertanyents a les tipologies d'associat o associada exemptes de quota: supervisors de pràctiques amb l'OIPEP, socis honorífics o Sènior UJI. 

Forma de pagament

L’única modalitat de pagament és la domiciliació bancària.

Informació proporcionada per: AlumniSAUJI