Permisos per naixement

27/05/2024 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

Permís per gestació

 

Les empleades públiques, a partir de la setmana 37 de gestació (o 35 en cas de gestació múltiple) i fins a la data del part, tenen dret a un permís retribuït per gestació.

Com es demana?

Aquest permís se sol·licita a través de l’IGLU i cal adjuntar un certificat del metge o metgessa especialista on conste la data del primer dia de la setmana 37 o 35 d’embaràs, segons el cas.

 

Permís per naixement i cura del o la menor

 

PERMÍS PER NAIXEMENT PER A LA MARE BIOLÒGICA

Duració total: 16 setmanes (*supòsits d’ampliació)

Part obligatòria 6 setmanes immediatament posteriors al part

Part voluntaria: 10 setmanes

 • Acumulades al període anterior.
 • Interrompudes en períodes setmanals, només si treballen tots dos progenitors, fins als 12 mesos del fill o filla. Cal un preavís a l’INSS i a l’UJI d’almenys 15 dies. 

PERMÍS PER ADOPCIÓ O ACOLLIMENT

Duració total: 16 setmanes (*supòsits d’ampliació)

Part obligatòria 6 setmanes immediatament posteriors a la resolució judicial.

Part voluntària: 10 setmanes

 • Acumulades al període anterior (obligatori si el o la menor adoptat és major de 12 anys).
 • Interrompudes en períodes setmanals, només si treballen tots dos progenitors, fins als 12 mesos del fill o filla. Cal un preavís a l’INSS i a l’UJI d’almenys 15 dies. 

PERMIS PER AL PROGENITOR DIFERENT DE LA MARE BIOLÒGICA PER NAIXEMENT, ADOPCIÓ O ACOLLIMENT 

Duració total: 16 setmanes (*supòsits d’ampliació)

Part obligatòria 6 setmanes immediatament posteriors al naixement o la resolució d’adopció o acolliment.

Part voluntària: 10 setmanes

 • Acumulades al període anterior.
 • Interrompudes en períodes setmanals, només si treballen tots dos progenitors, fins als 12 mesos del fill o filla. Cal un preavís a l’INSS i a l’UJI d’almenys 15 dies. 

*Supòsits d’ampliació:

 • Una setmana per a cada progenitor: en cas de part múltiple o discapacitat del o la menor.
 • En cas de part prematur o hospitalització del o la menor a continuació del part, tants dies com la criatura estiga hospitalitzada, fins a un màxim de 13 setmanes (no és aplicable en adopcions).

Permís per adopció internacional:

 • Fins a dos mesos amb retribucions bàsiques.
 • L’inici del permís d’adopció o acolliment, fins quatre setmanes abans de la resolució.

 

COM ES DEMANA LA PRESTACIÓ?


MARE (Règim General de la Seguretat Social)

La prestació per maternitat es demana a l’INSS (demanar cita prèvia o des de https://sede-tu.seg-social.gob.es).

Heu de presentar, al Servei de Recursos Humans de l’UJI, l’informe de maternitat que ha d’emplenar el personal mèdic i on apareix la data de naixement. Podeu enviar-lo per correu electrònic recursos-humans@uji.es. La Universitat enviarà telemàticament a l’INSS un certificat d’empresa.

MARE (MUFACE)

Heu de presentar, al Servei de Recursos Humans de l’UJI, el comunicat de maternitat: https://www.muface.es/content/descarga-impresos, que ha d’emplenar el personal mèdic i on apareix la data de naixement. Podeu enviar-lo per correu electrònic recursos-humans@uji.es. A Muface no cal que presenteu res.


UN ALTRE PROGENITOR (Règim General de la Seguretat Social)

La prestació per paternitat es demana a l’INSS (demaneu cita prèvia o des de https://sede-tu.seg-social.gob.es).

Heu de presentar, al Servei de Recursos Humans de l’UJI, una fotocòpia del llibre de família o la inscripció al Registre Civil, i indicar-nos les dades del permís. Podeu enviar-lo per correu electrònic recursos-humans@uji.es. La Universitat enviarà telemàticament a l’INSS un certificat d’empresa.


UN ALTRE PROGENITOR (MUFACE)

Heu de presentar, al Servei de Recursos Humans de l’UJI, una fotocòpia del llibre de família o la inscripció en el Registre Civil, i indicar-nos les dades del permís. Podeu enviar-lo per correu electrònic recursos-humans@uji.es.

 

Permís de lactància

(art 3.2 RDL 6/2019 de 1 de març, BOE núm 57)


El personal, per lactància d’un o una menor de 12 mesos tindrà dret:

 • A una hora diària d’absència del treball, la qual es pot dividir en dues fraccions , fins als 12 mesos d’edat del menor.
 • Acumular aquesta reducció en 22 dies hàbils (sense dissabtes, diumenges i festius) o part proporcional, a continuació del permís per naixement.
 • Si és part múltiple, la lactància s’ampliarà en la mateixa proporció.

Aquest permís es un dret individual dels funcionaris/àries, sense que puga transferir-se el seu exercici a l'altre progenitor.

PTGAS/PI: Se sol·licita en el Registre General de l’UJI, almenys 15 dies abans que acabe el permís per naixement.

Sol·licitud.

PDI: Se sol·licita mitjançant IGLU, almenys 15 dies abans que acabe el permís per naixement.

 

Informació extreta de la pàgina web de la Seguretat Social

 

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans