UJI

Remarques

Formació del PAS
Última modificació: 03/05/2019 | Font: RRHH
Si algun curs no arriba al nombre mínim d’inscripcions que estableix la convocatòria del curs, pot ser suprimit.

Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs. No és possible comptabilitzar l'assistència a dues sessions, coincidents en calendari i horari, de diferents activitats formatives, ja siga de manera total o parcial.

La Comissió de Formació del PAS va acordar, en la reunió de 5 de juny de 2015 que les faltes no son justificables i per tant, no arribar al mínim d’assistència, significa no tenir dret a la prova final y/o en el seu cas al certificat.

El 20% de faltes en els cursos de l’UJI i de la Generalitat Valenciana inclouran tot tipus de faltes: malaltia, necessitats de servei etc, per tant no es justificarà cap falta d’assistència.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans