UJI

Inscripcions

Formació del PAS

Última modificació: 12/04/2019 | Font: RRHH

Per demanar cursos interns (tant els subvencionats per la Generalitat Valenciana com els que no) cal presentar una sol·licitud via web amb l’assistent per a inscripcions: http://inscripcio.uji.es/ (una vegada dins de inscripció, en Servei de Recursos Humans-Formació PAS seleccionar el curs en el que volem fer la inscripció, i seguir les indicacions de l’assistent) cal realitzar la sol·licitud d’inscripció en el termini indicat per a cada curs.

Caldrà presentar una sol·licitud per cada curs demanat. Si l’horari del curs coincideix (en tot o en part) amb l’horari laboral, caldrà que hi aparega la conformitat del responsable del centre/servei de la persona que sol·licita ser admesa al curs.

Una vegada finalitzat el termini d’inscripcions, només si quedaren places lliures es podria estudiar la possibilitat d’admetre’n de noves.

L’admissió al curs i la confirmació de les dades es comunicarà per correu electrònic, com a mínim dos dies abans del començament del curs.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans