UJI

Curs sobre la Llei d'Universitats (en línia)

Última modificació: 09/07/2019 | Font: RRHH

Modalitat: Curs en línia.

Destinataris: PAS de l’UJI.

Objectius:

Conèixer la Llei d’Universitats (Llei Orgànica 6/2001 i Llei Orgànica 4/2007) en els diferents nivells competencials: Universitats, Comunitats Autònomes i Administració General de l’Estat.

Continguts:

- Introducció.

- Règim jurídic i estructura de les Universitats.

- Govern i representació.

- Coordinació, avaluació i investigació.

- Estudiants, professorat i personal d’administració i serveis.

- Esport, Extensió Universitària, EEES i Regim Econòmic.

Durada: 20 hores.

Participants: Màxim 60 persones.

Lloc: Curs en línia en la plataforma ADR Formación.

Calendari: Curs en línia que estarà actiu des del 23 de setembre al 22 de novembre de 2019.

Professorat: Francisco José Santamaría Ramos (ADR Formación).

Termini d’inscripció: del 4 de juny al 4 de juliol de 2019.

Avaluació:

Al final del curs es farà una prova final tipus test en la que seran avaluats els coneixements dels estudiants. Per poder presentar-se a aquest examen caldrà completar totes les unitats de les quals consta el curs i superar els casos pràctics obligatoris.

Certificats:

Aquells estudiants que hagen completat totes les unitats de les quals consta el curs, hagen superat els casos pràctics obligatoris, i hagen obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindran dret a que els siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb els anteriors requisits no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans