UJI

Curs de francès B1.1 (1ra part) Seuil I

Última modificació: 21/10/2014 | Font: RRHH

Modalitat: presencial

Destinataris: PAS amb coneixements de nivell A2 Survie o equivalent d’acord amb la taula d’equivalències de la Universitat Jaume I (http://www.uji.es/bin/serveis/slt/normativa/telle11.pdf).

Prova per a qui no dispose d’un certificat acreditatiu d’aquest nivell: dimecres,11 de setembre, de 13,30 a 15 hores.

Objectius:

Adquirir les competències característiques d’un usuari independent de la llengua. Expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que faça possible la interacció amb parlants nadius. Produir textos clars i detallats en una gamma de temes i expressar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions. Comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes concrets o abstractes.

Durada: 70 hores (presencials: 50 h, Grup de conversa: 10 h, i CAL/Aula Virtual: 10 h).

Participants: mínim 12 i màxim 25 persones

Lloc:
Dilluns HC1114AA (FCHS).
Dimecres HC0108AA (FCHS)

Calendari:

Del 18 de setembre de 2013 al 29 de gener de 2014.

setembre: dies 18, 23, 25 i 30.
octubre: dies 2, 7, 14, 16, 21, 23, 28 i 30.
novembre: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 i 27.
desembre: 2, 4, 9, 11, 16 i 18.
gener: 8, 13, 15, 20, 22, 28 i 29. 

Dies: Dilluns i dimecres:

Horari: De 13.30 h a 15 h.

Professorat: Marta Renau Michavila (Dep. de Traducció i Comunicació)

Termini d’inscripció: del 4 de juliol al 3 de setembre de 2013

Grup de conversa:

dimarts de 14,15 a 15,30 hores, dies: 19, 26 novembre, 3,10,17 desembre,7,14 i 21 gener de 2014.
Dinamitzadora: Chloe Meulewaeter.

Avaluació

Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans