UJI

Criteris de selecció

Formació del PAS

Última modificació: 02/03/2020 | Font: RRHH

Criteris de selecció d’admesos als cursos de formació del PAS
(Aprovat per la Comissió de Formació del 15 de novembre de 2019)

 
Admissió a cursos generals

Una vegada les sol·licituds han estat autoritzades per la direcció del servei/direcció de departament corresponent, els criteris de selecció seran els següents: 

Primer. Personal que se incorpora al servei actiu procedent de permís de maternitat o paternitat, o reingrés des de la situació d’excedència per cura de familiars (Aplicació de la Llei Orgànica 3/2007 i Llei 10/2010 en allò referent a donar prioritat, durant un any, a la participació en la formació, al personal que se incorpora al servei actiu procedent de permís de maternitat o paternitat, o reingrés des de la situació d’excedència per cura de familiars).

Segon. Funcionariat de carrera per ordre d’antiguitat.

Tercer. Funcionariat interí per ordre d’antiguitat. 

Quart. Personal temporal per ordre d’antiguitat. 

 

Admissió a cursos específics

Una vegada les sol·licituds han estat autoritzades per la direcció del servei/direcció de departament corresponent, els criteris de selecció seran els següents: 

Primer. Personal que se incorpora al servei actiu procedent de permís de maternitat o paternitat, o reingrés des de la situació d’excedència per cura de familiars, del servei que ha sol·licitat el curs (Aplicació de la Llei Orgànica 3/2007 i Llei 10/2010 en allò referent a donar prioritat, durant un any, a la participació en la formació, al personal que se incorpora al servei actiu procedent de permís de maternitat o paternitat, o reingrés des de la situació d’excedència per cura de familiars).

Segon. Resta de PAS del servei que ha sol·licitat el curs. 

Tercer. Personal que se incorpora al servei actiu procedent de permís de maternitat o paternitat, o reingrés des de la situació d’excedència per cura de familiars, amb lloc de treball relacionat amb el contingut del curs

Quart. Resta de PAS amb lloc de treball relacionat amb el contingut del curs. 

Quint. Criteris dels cursos generals.
 

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans